prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak

Pok. 504, V piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618487576
E-mail: karolina.pawlak@up.poznan.pl 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5441-6381
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Pawlak3
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=yDE55_QAAAAJ&hl=pl

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Autorka lub współautorka ponad 140 oryginalnych prac twórczych z zakresu ekonomii międzynarodowej i ekonomii rolnej, w tym 18 monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach. W badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z handlem międzynarodowym i konkurencyjnością międzynarodową sektora rolno-spożywczego oraz zastosowaniach modeli równowagi ogólnej do oceny skutków zmian polityki rolnej i handlowej dla sektora rolno-spożywczego. Kierownik lub wykonawca kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (edycja 2010-2011). Stażystka na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz Uniwersytecie Jiangnan (Chiny). Członek międzynarodowej sieci badawczej GTAP. Członek International Institute of Social and Economic Sciences. Członek zarządu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Holder of a postdoctoral degree in the field of economic sciences. Associate professor in the Department of Economics and Economic Policy in Agribusiness. Author or co-author of over 140 original research papers or monographs in the field of international economics and agricultural economics. Her research focuses on issues related to international trade and international competitiveness of the agri-food sector and the application of general equilibrium models to assess the effects of changes in agricultural policy and trade policy on the agri-food sector. Principal investigator or co-investigator in over a dozen national and international research projects. Fulbright Visiting Scholar in the 2010-2011 cycle. Academic trainee at the Humboldt University in Berlin (Germany), the University of California at Berkeley (USA), the University of California at Davis (USA) and the Jiangnan University (China). Member of the GTAP international research network. Member of the International Institute of Social and Economic Sciences. Member of the Board of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomia międzynarodowa, międzynarodowy handel rolny, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konkurencyjność międzynarodowa, regionalna integracja gospodarcza, ekonomia rolna, bezpieczeństwo żywnościowe, modele równowagi ogólnej.

Prowadzone przedmioty: 

• International economics
• MSc seminars
• Ekonomia międzynarodowa
• Podstawy handlu zagranicznego
• Finanse międzynarodowe
• Biznes międzynarodowy
• Seminaria dyplomowe na studiach I i II stopnia

Wybrane publikacje: 

Artykuły
• Pawlak K., Smutka L., Kotyza P. (2021): Agricultural potential of the EU countries: How far are they from the USA? Agriculture, 11(4), 282. 
• Hagemejer J., Michałek J.J., Pawlak K. (2021): Trade Implications of the Transatlantic Trade and Investment Partnership for Poland’s Agri-food Trade. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Vol. 13, Issue 1, ISSN 2080-119X, s. 75-103.
• Pawlak K., Kołodziejczak M. (2020): The Role of Agriculture in Ensuring Food Security in Developing Countries: Considerations in the Context of the Problem of Sustainable Food Production. Sustainability, 12(13), 5488.
• Pawlak K., Poczta W. (2020): Agricultural Resources and their Productivity: A Transatlantic Perspective. European Research Studies Journal, Vol. XXIII, Special Issue 1, s. 18-49.
• Smutka L., Kotyza P., Pawlak K., Pulkrábek J. (2020): Koncentrace českého a polského trhu s cukrem – vývoj a perspektivy (Czech and Polish Sugar Market Concentration – Development and Perspectives). Listy cukrovarnické a řepařské, 136(7-8), s. 278-285.
• Pawlak K., Kołodziejczak M., Xie Y. (2019): Horizontal Integration in the Agricultural Sector as a Factor Increasing Its Competitiveness – Experience from Poland. Eastern European Countryside, 25(1), s. 195-232.
• Smutka L., Pawlak K., Kotyza P., Pulkrábek J. (2019): Specifika a vývoj polského trhu s cukrem (Polish Sugar Market Specifics and Development). Listy cukrovarnické a řepařské, 135(4), s. 154-160.
• Smutka L., Pawlak K., Kotyza P., Pulkrábek J., Zielińska-Chmielewska A. (2019): Obchod s Polským cukrem a distribuce komparativních výhod ve vztahu k partnerským zemím (Polish sugar trade and comparative advantages distribution in relations to partner countries). Listy cukrovarnické a řepařské, 135(7-8), s. 262-268.
• Hamulczuk M., Pawlak K. (2019): Industry concentration and competitive advantage: Evidence from the EU dairy industry. Agrarian Perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics, Proceedings of the 28th International Scientific Conference, September 18-19, Prague, Czech Republic. Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, s. 59-66.
• Pawlak K. (2019): Intensity and structure of intra-industry trade in agri-food products observed in Polish and EU foreign trade with the US. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XXI(4), s. 374-382.
• Smutka L., Pawlak K., Kotyza P., Svatoš M. (2018): Polish sugar industry development. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 1/2018, s. 71-90.
• Pawlak K. (2018): Zdolność konkurencyjna przemysłu spożywczego krajów UE, USA i Kanady na rynku światowym. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), s. 248-261.
• Pawlak K., Kołodziejczak M., Xie Y. (2016): Changes in foreign trade in agri-food products between the EU and China. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(42), s. 607-618.
• Pawlak K. (2016): Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), s. 242-257.
• Poczta W., Pawlak K., Czubak W. (2012): Produktions- und Einkommenssituation im landwirtschaftlichen Sektor Polens nach dem Beitritt zur Europäischen Union. Berichte űber Landwirtschaft, 90(1), s. 133-158.
• Poczta W., Pawlak K. (2011): Potenzielle Wettbewerbsfächigkeit und Konkurrenzposition des polnischen Landwirtschaftssektors auf dem Europäischen Binnenmarkt. Berichte űber Landwirtschaft, 89(1), s. 134-169.
• Poczta W., Pawlak K. (2010): World agricultural trade liberalisation and growth prospects of Polish foreign trade in agri-food products. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Dodatek do zeszytu 1/2010, s. 140-155.

Monografie
• Krysztofiak J., Pawlak K., Kołodziejczak M. (2020): Regionalne zróżnicowanie problemu niedożywienia na świecie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, ISBN 978-83-7160-983-1, ss. 221.
• Dybowski G., Nosecka B., Pawlak K., Woźniak L. (2018): Szanse dla polskiego sektora rolno-żywnościowego wynikające z doświadczeń globalnych i regionalnych oraz rozwoju opartego na wiedzy. Raport PW 2015-2019 nr 88. IERiGŻ-PIB, Warszawa, ISBN 978-83-7658-769-1, ss. 126.
• Dybowski G., Pawlak K., Poczta-Wajda A., Nosecka B., Jaworski R. (2017): Czynniki polityki rozwojowej w gospodarce żywnościowej wybranych krajów z uwzględnieniem gospodarki opartej na wiedzy. Raport PW 2015-2019 nr 53. IERiGŻ-PIB, Warszawa, ISBN 978-83-7658-691-5, ss. 132.
• Nosecka B., Pawlak K. (2014): Wybrane problemy konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej. Raport PW 2011-2014 nr 125. IERiGŻ-PIB, Warszawa, ISBN 978-83-7658-510-9, ss. 122.
• Pawlak K. (2013): Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 448. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, ISSN 1896-1894, ISBN 978-83-7160-691-5, ss. 491.
• Pawlak K., Poczta W. (2011): Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ISBN 978-83-208-1946-5, ss. 204.

Rozdziały w monografiach
• Pawlak K. (2017): Problemy światowego i europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego, (w:) Ewolucja światowego i krajowego popytu na żywność w kontekście zmian demograficznych i bezpieczeństwa żywnościowego. Raport PW 2015-2019 nr 65. IERiGŻ-PIB, Warszawa, ISBN 978-83-7658-707-3, s. 50-89.
• Hagemejer J., Michałek J.J., Pawlak K. (2016): Ocena wpływu podpisania TTIP na polski sektor rolny i spożywczy, (w:) Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki, M. Dunin-Wąsowicz (red.). Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, ISBN 978-83-7383-863-5, s. 120-197.

Projekty badawcze: 

• „Polski sektor rolno-żywnościowy w warunkach implementacji Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym (TTIP)” – projekt badawczy NCN z zakresu badań podstawowych OPUS nr 2015/17/B/HS4/00262, kierownik projektu, 15.02.2016-14.08.2021.
• „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza” – projekt badawczy koordynowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, realizowany przy współudziale Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki, wykonawca projektu, 2015.
• „Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej (pozycjonowanie i typologie w ujęciu ex post i ex ante) – wnioski dla Polski” – projekt badawczy NCN z zakresu badań podstawowych – ze stopniem doktora SONATA nr 2011/01/D/HS4/03830, kierownik projektu, 1.12.2011-30.11.2014.
• „Wpływ zmian kierunków wykorzystania rzepaku na uczestników polskiego rynku roślin oleistych i produktów ich przetwarzania” – projekt badawczy własny nr N N112 395940, wykonawca projektu, 27.05.2011-31.08.2014.
• VII Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego „AgFood Trade – New Issues in Agricultural, Food and Bioenergy Trade” – nr umowy AgFood Trade CA 11012008, członek zespołu badawczego, 01.10.2010-31.10.2010 oraz 01.03.2011-30.04.2011.
• „Badania konkurencyjności międzynarodowej sektora rolno-spożywczego i prognozowanie rozwoju wymiany handlowej z wykorzystaniem modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project” – projekt badawczy własny nr N N112 039835, kierownik projektu, 2008-2010.
• „Structural Change and Transformation in the Agricultural Field, Projekt 9 – Consumer-Orientation in Agricultural Policy within an International Framework” – projekt badawczy realizowany przez Humboldt Universität zu Berlin, wykonawca projektu, 2004-2005.

Funkcje i stanowiska: 

• Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2019-2020, 2020-2024)
• Członek Rady Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2019-2020, 2020-2024)
• Członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2020-2024)
• Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Ekonomia i Finanse w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2019-2020, 2020-2024)
• Członek Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2019-2020, 2020-2024)
• Członek Rady Programowej Kierunku Studiów Finanse i rachunkowość, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2019-2020, 2020-2024)
• Prodziekan ds. studiów Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2014-2016, 2016-2019)
• Członek Zarządu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (2018-2019, 2019-2021)
• Członek komitetu redakcyjnego „Agrarian Economy”, Wydział Ekonomii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Agrarnego (od 2019)
• Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Myśli Gospodarczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (od 2014)
• Pełnomocnik Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ds. współpracy z zagranicą (2012-2014)
• Sekretarz Rady Naukowej kwartalnika Journal of Agribusiness and Rural Development (2007-2010)