prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak

Pok. 504, V piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618487576
E-mail: karolina.pawlak@up.poznan.pl 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5441-6381
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Pawlak3
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=yDE55_QAAAAJ&hl=pl

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Autorka lub współautorka ponad 150 oryginalnych prac twórczych z zakresu ekonomii międzynarodowej i ekonomii rolnej, w tym 22 monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach. W badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z handlem międzynarodowym i konkurencyjnością międzynarodową sektora rolno-spożywczego oraz zastosowaniach modeli równowagi ogólnej do oceny skutków zmian polityki rolnej i handlowej dla sektora rolno-spożywczego. Kierownik lub wykonawca kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (edycja 2010-2011). Stażystka na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz Uniwersytecie Jiangnan (Chiny). Członek międzynarodowej sieci badawczej GTAP. Członek International Institute of Social and Economic Sciences. Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Holder of a postdoctoral degree in the field of economic sciences. Associate professor in the Department of Economics and Economic Policy in Agribusiness. Author or co-author of over 150 original research papers or monographs in the field of international economics and agricultural economics. Her research focuses on issues related to international trade and international competitiveness of the agri-food sector and the application of general equilibrium models to assess the effects of changes in agricultural policy and trade policy on the agri-food sector. Principal investigator or co-investigator in over a dozen national and international research projects. Fulbright Visiting Scholar in the 2010-2011 cycle. Academic trainee at the Humboldt University in Berlin (Germany), the University of California at Berkeley (USA), the University of California at Davis (USA) and the Jiangnan University (China). Member of the GTAP international research network. Member of the International Institute of Social and Economic Sciences. Member of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 
 • Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
 • Specjalności naukowe: ekonomia międzynarodowa, międzynarodowy handel rolny, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konkurencyjność międzynarodowa, regionalna integracja gospodarcza, ekonomia rolna, bezpieczeństwo żywnościowe, modele równowagi ogólnej.
Prowadzone przedmioty: 
 • International economics
 • Trade policy analysis and forecasting
 • MSc seminars
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Podstawy handlu zagranicznego
 • Finanse międzynarodowe
 • Biznes międzynarodowy
 • Seminaria dyplomowe na studiach I i II stopnia
Wybrane publikacje: 

Artykuły

Monografie

Rozdziały w monografiach

Projekty badawcze: 
 • „Skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-RCEP dla globalnych łańcuchów wartości w sektorze rolno-spożywczym. Perspektywa UE” – projekt badawczy NCN finansowany w ramach konkursu PRELUDIUM BIS-4 nr 2022/47/O/HS4/00548, kierownik projektu, 1.10.2023-30.09.2027.
 • „Implikacje kryzysu COVID-19 dla przestrzennej integracji rynków rolnożywnościowych oraz funkcjonowania łańcuchów dostaw na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski” – projekt badawczy NCN z zakresu badań podstawowych OPUS nr 2021/41/B/HS4/03161, główny wykonawca, 11.01.2022-10.01.2025.
 • „Erasmus+ Programme: Strategic Partnership for higher education „Viability of small farms managed by young farmers under new farm-to-fork strategy” – międzynarodowy projekt edukacyjno-badawczy w zakresie partnerstwa na rzecz współpracy, finansowany ze środków UE, nr 2020-1-CZ01-KA203-078495, koordynator projektu w UPP, 1.12.2020-30.11.2023.
 • „Ekonomiczne skutki zmian w handlu międzynarodowym wywołanych Brexitem” – projekt badawczy NCN z zakresu badań podstawowych OPUS nr 2018/31/B/HS4/01855, główny wykonawca, 02.09.2019-01.09.2023.
 • „Polski sektor rolno-żywnościowy w warunkach implementacji Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym (TTIP)” – projekt badawczy NCN z zakresu badań podstawowych OPUS nr 2015/17/B/HS4/00262, kierownik projektu, 15.02.2016-14.08.2021.
 • „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza” – projekt badawczy koordynowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, realizowany przy współudziale Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki, wykonawca projektu, 2015.
 • „Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej (pozycjonowanie i typologie w ujęciu ex post i ex ante) – wnioski dla Polski” – projekt badawczy NCN z zakresu badań podstawowych – ze stopniem doktora SONATA nr 2011/01/D/HS4/03830, kierownik projektu, 1.12.2011-30.11.2014.
 • „Wpływ zmian kierunków wykorzystania rzepaku na uczestników polskiego rynku roślin oleistych i produktów ich przetwarzania” – projekt badawczy własny nr N N112 395940, wykonawca projektu, 27.05.2011-31.08.2014.
 • VII Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego „AgFood Trade – New Issues in Agricultural, Food and Bioenergy Trade” – nr umowy AgFood Trade CA 11012008, członek zespołu badawczego, 01.10.2010-31.10.2010 oraz 01.03.2011-30.04.2011.
 • „Badania konkurencyjności międzynarodowej sektora rolno-spożywczego i prognozowanie rozwoju wymiany handlowej z wykorzystaniem modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project” – projekt badawczy własny nr N N112 039835, kierownik projektu, 2008-2010.
 • „Structural Change and Transformation in the Agricultural Field, Projekt 9 – Consumer-Orientation in Agricultural Policy within an International Framework” – projekt badawczy realizowany przez Humboldt Universität zu Berlin, wykonawca projektu, 2004-2005.
Funkcje i stanowiska: 
 • Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2019-2020, 2020-2024)
 • Członek Rady Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2019-2020, 2020-2024)
 • Członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2020-2024)
 • Przewodnicząca Komisji Dyscypliny Ekonomia i Finanse w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2019-2020, 2020-2024)
 • Członek Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2019-2020, 2020-2024)
 • Członek Rady Programowej Kierunku Studiów Finanse i rachunkowość, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2019-2020, 2020-2024)
 • Prodziekan ds. studiów Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2014-2016, 2016-2019)
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (2018-2019, 2019-2021)
 • Członek komitetu redakcyjnego „Agrarian Economy”, Wydział Ekonomii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Agrarnego (od 2019)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Myśli Gospodarczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (od 2014)
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ds. współpracy z zagranicą (2012-2014)
 • Sekretarz Rady Naukowej kwartalnika Journal of Agribusiness and Rural Development (2007-2010)