dr Joanna Stanisławska

Stopień doktora uzyskała na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, broniąc pracę doktorską pod tytułem "Konsumpcja w gospodarstwach domowych rolników w Polsce i jej uwarunkowania". Prowadzone badania naukowe skoncentrowane są głównie w zakresie sytuacji finansowej, warunków mieszkaniowych i poziomu życia gospodarstw domowych, a także wykorzystania metod ilościowych w ekonomii i finansach. Dodatkowym nurtem badawczym jest sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Autorka ponad 60 oryginalnych prac twórczych, z czego ponad 40 pozycji stanowią publikacje naukowe po doktoracie. Aktywnie uczestniczyła w ponad 40 konferencjach krajowych i zagranicznych. Od 2009 roku prowadzi sekretariat Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu. Organizator i uczestnik Kongresów Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu. W 2013 roku uzyskała odznakę Ministra Rolictwa i Rozwoju Wsi "Zasłużony dla Rolnictwa".

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe
2012 - stopnień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, w specjalności ekonomika konsumpcji. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
2006-2007 - Podyplomowe Studia Pedagogiczne, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu.
2005 - tytuł zawodowy magistra ekonomii, Wydział Rolniczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: finanse gospodarstw domowych, poziom i warunki życia gospodarstw domowych, finanse lokalne.

Prowadzone przedmioty: 

• Statystyka opisowa
• Statystyka matematyczna
• Statystyka społeczna
• Statystyka
• Demografia
• Seminarium licencjackie

Wybrane publikacje: 

• Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska (2020): The problem of weed resistance to herbicides and the economic efficiency of wheat protection on the example of a large-scale agricultural farm. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2020, t. 22, z. 1, s. 85-94.
• Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Andrzej Wołoszyn (2019): Multi-dimensional assessment of housing conditions of the population in rural and urban areas of the Wielkopolskie voivodeship. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2019, t. 21, z. 2, s. 79-97.
• Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Andrzej Wołoszyn (2019): Multi-dimensional assessment of housing conditions of the population in rural and urban areas of the Wielkopolskie Voivodeship. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2019, t. 21, z. 2, s. 79-87.
• Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska (2019): Regional diversity of housing conditions of the population living in rural areas in Poland. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2019, t. 21, z. 4, s. 233-243.
• Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska, Andrzej Wołoszyn, Anna Rosa (2018): Evaluation of changes in housing conditions throughout the polish rural areas using methods of relative taxonomy W: Economic Science for Rural Development 2018 : 19th International Scientific Conference, 9-11 May 2018, Jelgava, Latvia.Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2018Economic Science for Rural Development, 1691-3078 ; no. 49, s. 232-240.
• Joanna Stanisławska, Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn (2018): Zmiany w poziomie i strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych o różnej sytuacji dochodowej w aspekcie zrównoważonej konsumpcji Hand. Wewn. - 2018, nr 3 (374), s. 358-370.
 •Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Teresa Oliveira (2018): Regional disparities of income situation among rural households in the context of the cohesion policy in Poland W: Proceedings of the 2018 International Scientific Conference Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Warsaw, 7-8 June 2018. no. 1 / Ed. in-chief Jarosław Gołębiewski. Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press, Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy ; no. 1, s. 194.
• Joanna Stanisławska, Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera (2017): Belonging to a socio-economic group of population as a determinant of household savings rate in Poland. W: Development of Women and Management / Sci. ed. Sandra Misiak-Kwit, Małgorzata Wiścicka. Kelaniya : Department of Marketing Management University of Kelaniya, Winett Centre of Excellence Series ; No. 2, s. 109-130.
• Joanna Stanisławska (2017): The income of rural households in Poland between 2004 and 2015. W: Hradec Economic Days : Double-blind peer reviewed proceedings of the International Scientific Conference  Hradec Economic Days 2017, Hradec Králové, January 31st and February 1st, 2017, Hradec Králové, Czech Republic / Ed. by Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Kralove : University of Hradec Kralove, Hradec Economic Days, ISSN 2464-6059 ; vol. 7 (1), s. 829-837.
• Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn (2017): Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2005-2015. Rocz. Nauk. SERiA. - 2017, t. 19, z. 1, s. 170-175.
• Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn (2017): Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej. Wiad. Stat. - 2017, nr 1, s. 77-89.

Projekty badawcze: 

• Wykonawca grantu NCBiR, pt. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” w ramach III konkursu strategicznego BIOSTRATEG, realizacja zadania WP4 – Analysis of economic losses caused by weed biotypes resistant to herbicides, kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk, kierownik zadania WP4: dr Roma Głowicka-Wołoszyn, termin realizacji projektu 2018-2020.
 •Wykonawca projektu badawczego promotorskiego „Konsumpcja w gospodarstwach domowych rolników w Polsce i jej uwarunkowania” nr N N112 346238  - 22.04.2010 – 30.11.2011.
• Udział w Projekcie B+R dla Wielkopolski – szkolenie, warsztaty, staż naukowy – 03.2012-09.2012.
• Udział w Projekcie Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet naukowców – szkolenie, staż naukowy - 04.2013-09.2013.

Funkcje i stanowiska: 

• Członek Rady Programowej Kierunku Studiów Ekonomia
• Członek Zespołu ds. Parametryzacji Jednostki
• Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
• Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
• Członek Komietetu Redakcyjnego "Annals of The Polish Association of Agricultural And Agribusiness Economists"
• Prowadzenie sekretariatu  Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu