dr inż. Jarosław Uglis

Magister inżynier rolnictwa w zakresie zarządzania i marketingu w gospodarce żywnościowej. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii (specjalność ekonomika i organizacja rolnictwa, przedsiębiorczość) uzyskałem na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Posiadam także tytuł zawodowy - specjalisty Organizacji i Zarządzania Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem – Menedżer Turystyki i Hotelarstwa. Jestem autorem lub współautorem ponad 90 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim oraz recenzentem artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na kwestiach rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki, aktywności turystycznej mieszkańców wsi i małych miast oraz znaczenia kapitału intelektualnego w agrobiznesie.

I hold a Master of Agricultural Engineering degree in the field of management and marketing in the food economy. I received my Ph.D. in Agricultural Sciences in the field of agronomy (specialization: agricultural economics and organization, entrepreneurship) from the Faculty of Agriculture of the Agricultural University in Wrocław. I also hold a professional title - Specialist in Organization and Management of Tourism and Hotel Industry - Tourism and Hotel Management. I am the author or co-author of over 90 scientific publications in Polish and English and a reviewer of scientific articles in Polish and foreign journals. My research interests focus on the development of entrepreneurship in rural areas, the development of rural tourism and agritourism, tourism activity of rural and small-town residents, and the importance of intellectual capital in agribusiness.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 
 • Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse.
 • Specjalności naukowe: ekonomika i organizacja rolnictwa, przedsiębiorczość, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, organizacja turystyki wiejskiej i agroturystyki.
Prowadzone przedmioty: 
 • Podstawy zarządzania
 • Tworzenie przedsiębiorstw
 • Kierowanie przedsiębiorstwem
 • Marketing i organizacja przedsiębiorstw
 • Ekonomika weterynaryjna
Wybrane publikacje: 
 • Uglis J., Tratwal-Uglis N., Kozera-Kowalska M. (2022). Human resources education for the transport, shipping and logistics sector: a framework for vacational training in Poland. [In:] Sustainable agri-food supply chains : Contemporary and new challenges in logistics terms. Ed. by Karol Wajszczuk and Magdalena Kozera-Kowalska, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, p. 79-98.
 • Niedbała, G.; Tratwal, A.; Piekutowska, M.; Wojciechowski, T.; Uglis, J. (2022). A Framework for Financing Post-Registration Variety Testing System: A Case Study from Poland. Agronomy, 12, 325. https://doi.org/10.3390/agronomy12020325
 • Zawadka, J.; Jęczmyk, A.; Wojcieszak-Zbierska, M.M.; Niedbała, G.; Uglis, J.; Pietrzak-Zawadka, J. (2022). Socio-Economic Factors Influencing Agritourism Farm Stays and Their Safety during the COVID-19 Pandemic: Evidence from Poland. Sustainability14, 3526. https://doi.org/10.3390/su14063526
 • Uglis J., Jęczmyk A. (2022). Zarządzanie walorami turystycznymi parków krajobrazowych w Polsce. Turystyka i Rozwój Regionalny, 17, s. 111-122.
 • Uglis J., Jęczmyk A., Zawadka J., Wojcieszak-Zbierska M., Pszczoła M. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on tourist plans: a case study from Poland. Current Issues in Tourism.
 • https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1960803
 • Uglis, J., Jęczmyk, A., (2021). O potrzebie dyskusji na temat terminologii w turystyce. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 28 (30), Poznań, s. 49-52.
 • Kozera-Kowalska M., Uglis, J. (2021). Agribusiness as an Attractive Place to Work––A Gender Perspective. Agriculture, 11, 202. https://doi.org/10.3390/agriculture11030202
 • Kozera-Kowalska M., Uglis J. (2021). Students' perception of education as a preparation to enter the labour market: a case study from a Polish University. European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 3B, 338-349. https://doi.org/10.35808/ersj/2468
 • Kozera-Kowalska M., Uglis J., Lira J. (2021). A framework to measure the taxonomic of economic anchor: A case study of the Three Seas Initiative countries. PloS One, vol. 16 (iss. 5), e0252292.
 • https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252292
 • Jęczmyk A., Uglis J., Steppa R. (2021). Can Animals Be the Key to the Development of Tourism: A Case Study of Livestock in Agritourism. Animals, 11, 2357.
 • https://doi.org/10.3390/ani11082357
 • Wojcieszak-Zbierska M.M., Jęczmyk A., Zawadka J., Uglis J. (2020). Agritourism in the Era of the Coronavirus (COVID-19): A Rapid Assessment from Poland. Agriculture, 10, 397.
 • https://doi.org/10.3390/agriculture10090397
 • Niedbała G., Jęczmyk A., Steppa R., Uglis J. (2020). Linking of Traditional Food and Tourism. The Best Pork of Wielkopolska—Culinary Tourist Trail: A Case Study. Sustainability, 12, 5344.
 • https://doi.org/10.3390/su12135344
 • Kozera-Kowalska M., Uglis J. (2020). Spatial diversity of the attractiveness of rural communes for enterprose development in Poland. Annals PAAAE, XXII (2), 88-98.
 • https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1552
 • Uglis J., Kozera-Kowalska M. (2019). Synthetic measure of rural area attractiveness for living, working and business activities - concept analysis and statistical evaluation. Annals PAAAE, XXI (2), 275-284. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2087
 • Uglis J. (2020). Aktywność turystyczna mieszkańców małych miast i wsi – studium przypadku. [w:] Turystyka w naukach społecznych. Tom 4. Ujęcie interdyscyplinarne. Red. nauk. Marta Najda-Janoszka. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Przedsiębiorczości, Kraków, 27-43.
 • Uglis J., Jęczmyk A., Sikora J., Wartecka-Ważyńska A. (2019). Economic aspects of forest education for general public in Poland. Case study of Promotional Forest Complexes. Baltic Forestry, 25 (1), 152-160.
 • Wartecka-Ważyńska A., Jęczmyk A., Jalinik M., Sikora J., Łuniewski S., Uglis J. (2019). The Context of Sustainable Development: Funding Society’s Nature and Forest Education through Promotional Forest Complexes in Poland in 2012–2016, Sustainability, 11, 4058.
 • https://doi.org/10.3390/su11154058
 • Agroturystyka w teorii i praktyce. Pod red. nauk. Jarosława Uglisa i Anny Jęczmyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2017, 257 s.
 • http://www1.up.poznan.pl/ktw/sites/default/files/dokumenty/Agroturystyka...
 • Turystyka wiejska. Tom 1. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Red. nauk. Anna Jeczmyk, Jarosław Uglis I Magdalena Maćkowiak. Wydawnictwo Wieś Jutra, Poznań 2016, 202 s.
 • http://www1.up.poznan.pl/ktw/sites/default/files/dokumenty/Turystyka_wie...
Projekty badawcze: 
 • 41/2017/U: Opracowanie koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego wyrobiska w gm. Komorniki przy ul. Żwirowej (kierownik projektu).
 • 2/538/WI/10: Ekonomiczno-społeczne wartości produktów żywnościowych w gospodarstwach agroturystycznych Wielkopolski (wykonawca projektu).
Funkcje i stanowiska: 
 • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia (od 2020 roku)
 • Członek Rady Dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia Rady Dydaktycznej Uniwersytetu (od 2020 roku)
 • Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Studiów Agroturystyka (2019-2022)
 • Prodziekan ds. studiów (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach 2016-2020)
 • Członek Rady Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (2016-2020)
 • Członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2012-2016)