dr hab. Jakub Hadyński

Pok. 506, V piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618487107
E-mail: jakub.hadynski@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4760-084X
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Hadynski

...

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.

Prowadzone przedmioty: 

• Gospodarka regionalna
• Strategia rozwoju gminy
• Polityka spójnośći UE
• Działalność gospodarcza - tworzenie małej firmy
• Ekonomika miast i regionów

Wybrane publikacje: 

• Regionalna konkurencyjność obszarów wiejskich, autor: Jakub Hadyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2015.
• Multifunctionnality: refocusing a spreading concept for looking at sustainability, autorzy: Caron P., Reig E., Roep D., Barthélémy D., Hadyńska A., Hadyński J., Hediger W., Lecotty T., Oostindie H., Sabourin E.; The International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology (IJARGE), Special Issue, 2005 r.
• Definitions, references and interpretations of the concept of multifunctionality and its contributions to a sustainable development; autorzy: Aumand, A.; Barthélemy, D.; Caron, P.; Hadynska, A.; Hadynski, J.; Hediger, W.; Le Cotty, T.; Roep, D.; Oostindie, H.; Reig, E.; Sabourin, E.; European Commission, RTD. Research Technological Development and Demonstration, Brussels (BEL). - 2005/10, (Sixth framework programme : Global change and ecosystems), Final Report, 2005 r.

Projekty badawcze: 

• Program Leader w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, VII.2014-VII.2015, FAPA, projekt badawczy realizowany w ramach Planu działania Sekretariatu 25 Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, kierownik projektu.
• Efekty polityki strukturalnej dla obszarów wiejskich i zmarginalizowanych w Polsce Nr N N112 060135, 23.X.2008 – 31.XII.2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (nr 338/R/04/W), kierownik projektu badawczego habilitacyjnego.
• Centralna Baza Danych, 2006-2009, Fundacja UAM, Europejski Fundusz Społeczny, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy - budowanie bazy danych i sieci potencjalnych partnerów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, kierownik projektu.