Prof. UPP dr hab. Izabela Lipińska

Pok. 803, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466363
E-mail: izabela.lipinska@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2884-0733
Research Gate: www.researchgate.net/profile/Izabela_Lipinska2
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=2D53wgoAAAAJ&hl=pl

Izabela Hanna Lipińska – polska prawniczka, dr hab. nauk prawnych. W 1996 r.  ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a w 1997 r. studia magisterskie z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania w rolnictwie na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. 30 czerwca 2004 r. obroniła pracę doktorską Prawna organizacja rynku cukru, a 10 lipca 2020 r. habilitowała się na podstawie monografii zatytułowanej Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej, Wydawnictwo Poltext w Warszawie. ISBN: 978-83-8175-018-9, ss. 476. Doktor habilitowana Izabela Lipińska jest stypendystką fundacji Decaban Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, Kanada. Prowadziła między innymi wykłady w ramach programu Erasmus na uczelniach w Hiszpanii, Turcji, Niemczech, Bułgarii, Rumunii, Holandii oraz we Włoszech.

Izabela Hanna Lipińska - Polish lawyer, doctor habilitated in law. In 1996 she graduated from the Adam Mickiewicz University and in 1997 she completed her master's degree in economics, organization and management in agriculture at the August Cieszkowski Agriculture University of Poznan. On June 30, 2004 she defended her doctoral dissertation Legal Organization of the Sugar Market and on July 10, 2020 she habilitated on the basis of the monograph entitled Legal Aspects of Risk Management in Agricultural Activity, Poltext Publishing House in Warsaw. ISBN: 978-83-8175-018-9, pp. 476. Izabela Lipinska is a Decaban Fellow at the University of British Columbia in Vancouver, Canada. She has given lectures within the Erasmus program at universities in Spain, Turkey, Germany, Bulgaria, Romania, the Netherlands and Italy.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne. 
​Specjalności naukowe: prawo rolne, prawo żywnościowe, prawo ochrony środowiska.

Prowadzone przedmioty: 

• Prawo rolne
• Prawo żywnościowe
• Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
• International Commercial Law
• International Economic Law
• Internataional Food Law
• International Business Etiquette
• Prawo
• Prawo podatkowe

Wybrane publikacje: 

• Lipińska I. (2019), Prawo o zdrowiu zwierząt, Przegląd Prawa Rolnego, nr 1, s. 41-52.
• Lipińska I. (2019), Impact of the amendment to the regulation (EU) No. 1305/2013 on the stabilization of farmers' incomes, Studia Iuridica Lublinensia, t. 28, nr 1, s. 105-115.
• Lipińska I. (2019), Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej, Wydawnictwo Poltext w Warszawie. ISBN: 978-83-8175-018-9, s. 476.
• Lipińska I. (2020), Prawna problematyka stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, Przegląd Prawa Rolnego, nr 1, s. 163-177.
• Lipińska I. (2018): Wpływ rozporządzenia UE nr 2017/2393 na prawną organizację rynku mleka i przetworów mlecznych, “Przegląd Prawa Rolnego”, nr 1, s. 91-101, 8 pkt.
• Lipińska I. (2018): Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w oparciu o unijną pomoc publiczną – wybrane aspekty prawne, “Przegląd Prawa Rolnego”, nr 2, praca w druku, 8 pkt.
• Lipińska I. (2018): Wpływ nowelizacji rozporządzenia UE nr1305/2013 na stabilizację dochodów rolników, “Studia Iuridica Lublinensia”, praca w druku, 8 pkt.
• Lipińska I. (2018): Wpływ rozporządzenia UE nr 2017/2393 na prawną organizację rynku mleka i przetworów mlecznych, “Przegląd Prawa Rolnego”, nr 1, s. 91-101, 8 pkt.
• Lipińska I. (2018): Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w oparciu o unijną pomoc publiczną – wybrane aspekty prawne, “Przegląd Prawa Rolnego”, nr 2, praca w druku, 8 pkt.
• Lipińska I. (2018): Ekonomiczna analiza prawa w aspekcie zarządzania ryzkiem w rolnictwie, (w: ) Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej (red.) D. Łoboz-Kotowska, P. Gała, M. Stańko, Katowice, s. 249-258.
• Lipińska I. (2018): Admissibility of State Aid in EU Law in Terms of Risk Management in Agriculture, (w:) Contemporary challenges of Agricultural Law: among Globalization, Regionalization and Locality, (red.) R. Budzinowski, XV World Congress of Agricultural Law Poznań, s. 353-360.
• Lipińska I. (2017): Prawna ochrona unijnego rynku rolnego w oparciu o nadzwyczajne środki wsparcia, Przegląd Prawa Rolnego, 1.
• Lipińska I. (2017): Producent rolny wobec nieuczciwych praktyk handlowych – wybrane zagadnienia prawne, Przegląd Prawa Rolnego, 2.
• Lipińska I. (2017): Prawna organizacja rynku rolnego w aspekcie zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej, Studia Iuridica Lublinensia, 1, 415-432.
• Lipińska I. (2017): Prawne aspekty zarządzania ryzykiem produkcyjnym w USA na przykładzie ubezpieczeń upraw rolnych, Studia Iuridica Agraria, XV.
• Lipińska I. (2016): Institutional Risk in Agricultural Production in the Face of Negotiating the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Journal of Agribusiness and Rural Development, 4, 591-596.
• Lipińska I. (2016): System ubezpieczeń rolnych w Turcji jako instrument Ograniczania ryzyka produkcyjnego, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVIII, 2, 178-183.
• Lipińska I. (2016): Prawne aspekty zarządzania ryzykiem produkcyjnym w USA na przykładzie ubezpieczeń upraw rolnych, Studia Iuridica Agraria, XIV,  355-372.
• Lipińska I. (2016): Financing risk management in agriculture in the light of the Common Agricultural Policy, Przegląd Prawa Rolnego, 1, 97-108.
• Lipińska I. (2016): Prawna organizacja rynku rolnego w aspekcie zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej, Studia Iuridica Lublinensia, 3, 415-432.
• Lipińska I. (2016): Instrumenty ograniczania ryzyka produkcyjnego na rynku rolnym w aspekcie globalizacji - wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 2, 199-208.
• Lipińska I. (2016): Prawno-ekonomiczne aspekty problematyki ograniczania ryzyka w produkcji rolnej na przykładzie rozwiązań w wybranych państwach, Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 3, 261-270.
• Lipińska I. (2016): Managing the Risk in Agriculture Production: The Role of Government, European Countryside MENDELU, 2, DOI: 10.1515/euco-2016-0007, 86-97.
• Lipińska I. (2016): Crop and Livestock Insurance as Risk Management Instruments in Polish Agriculture Compared to the EU Regulations, “EU agrarian Law”, The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra, 13-19.
• Lipińska I. (2016): Contractual relations on the EU agricultural market in the context of food security and production risk, Food Security, Food Safety, Food Quality (red. I. Hertel, R. Budzinowski), Nomos, 8, 187-196.

Projekty badawcze: 

• Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej” projekt badawczy sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, umowa nr UMO-2013/09/B/HS5/00683, 2014-2016 kierownik/wykonawca.
• Erasmus + KA2 Capacity Building in the Higher Education, pt. Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles [Zwiększenie zdolności uniwersytetów do inicjowania i uczestniczenia w rozwoju klastrów dotyczących zasad innowacji oraz zrównoważonego rozwoju] (numer referencyjny: 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP), 2020-2023, wykonawca.
• Erasmus + KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Sector Skills Alliances, EQVEGAN – European Qualifications & Competences for the Vegan Food Industry 2020-2023, wykonawca.

Funkcje i stanowiska: 

• Uczelniany Koordynator Studenckich Praktyk Zagranicznych UPP
• Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus +
• Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich UPP