Prof. UPP dr hab. Izabela Lipińska

Pok. 803, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466363
E-mail: izabela.lipinska@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2884-0733
Research Gate: www.researchgate.net/profile/Izabela_Lipinska2
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=2D53wgoAAAAJ&hl=pl

Izabela Hanna Lipińska – polska prawniczka, dr hab. nauk prawnych. W 1996 r.  ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a w 1997 r. studia magisterskie z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania w rolnictwie na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. 30 czerwca 2004 r. obroniła pracę doktorską Prawna organizacja rynku cukru, a 10 lipca 2020 r. habilitowała się na podstawie monografii zatytułowanej Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej, Wydawnictwo Poltext w Warszawie. ISBN: 978-83-8175-018-9, ss. 476. Doktor habilitowana Izabela Lipińska jest stypendystką fundacji Decaban Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, Kanada. Prowadziła między innymi wykłady w ramach programu Erasmus na uczelniach w Hiszpanii, Turcji, Niemczech, Bułgarii, Rumunii, Holandii oraz we Włoszech.

Izabela Hanna Lipińska - Polish lawyer, doctor habilitated in law. In 1996 she graduated from the Adam Mickiewicz University and in 1997 she completed her master's degree in economics, organization and management in agriculture at the August Cieszkowski Agriculture University of Poznan. On June 30, 2004 she defended her doctoral dissertation Legal Organization of the Sugar Market and on July 10, 2020 she habilitated on the basis of the monograph entitled Legal Aspects of Risk Management in Agricultural Activity, Poltext Publishing House in Warsaw. ISBN: 978-83-8175-018-9, pp. 476. Izabela Lipinska is a Decaban Fellow at the University of British Columbia in Vancouver, Canada. She has given lectures within the Erasmus program at universities in Spain, Turkey, Germany, Bulgaria, Romania, the Netherlands and Italy.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne. 
​Specjalności naukowe: prawo rolne, prawo żywnościowe, prawo ochrony środowiska.

Prowadzone przedmioty: 

• Prawo rolne
• Prawo żywnościowe
• Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
• International Commercial Law
• International Economic Law
• Internataional Food Law
• International Business Etiquette
• Prawo
• Prawo podatkowe

Wybrane publikacje: 

Lipińska I., Cazorla González M. J. (2023), Sustainable water use for agricultural production - selected legal aspects, “Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia”, vol. 29, Junio de 2023, p. 51-63.

Lipińska I. (2023) ed., Contemporary challenges of agrienvironmental law – comparative legal aspects, Nitra, pp. 213.

Lipińska I. (2023), Agricultural Crises - Selected Legal Aspects of Drought, “EU Agrarian Law” Słowacja – w toku publikacji.

Lipińska I., Dobkowski J. (2023), Contrôle alimentaire dans l'union européenne et souveraineté alimentaire, Francja – w toku publikacji.

Lipińska I. (2023), Farmers in the Food Supply Chain Facing New, Post-Pandemic Challenges (in:) ed. A. Gökbel, E. Akilli, B. Güneş, Challenges and Opportunities of the Ambiguous Post-Pandemic World, Cambridge Scholars Publishing, p. 81-95.

Lipińska Izabela (2022), The role of clusters in the agri-food supply chain - selected legal issues, “Revista de Estudios Juridicos” no 2 (22), p. 1-13. DOI: https://doi.org/10.17561/rej.n22.7460.

Lipińska I., Dobkowski J. (2022), Official model of food control, „Studia Iuridica” 2022, vol. 91, p. 206-226

Dobkowski J., Lipińska I. (2022), Aspectos jurídicos seleccionados de la informatización de la administración agrícola en Polonia, „Agro Sociales y Pesqueros”, no 259, p. 127-153.

Lipińska I., Dobkowski J. (2022), Computerisation of public administration on the example of agriculture and rural development - selected legal issues, „Studia Iuridica”, vol. 92, p. 206-226.

Jeżyńska B., Lipińska I., Pastuszko P. (2022), Climate Change Impact on Polish Agrarin Law – Legal Aspects of Food Security, Rapports Polanais, XXI International Congress of Comparative Law, Asuncion 23-28.X.2022, Łódź, p. 123-144.

Lipińska I. (ed.), Hasińska I., Puślecki D., Różański K. (2022), Economic and Legal Determinants of Development of Agri-Food Logistics, Poznan.

Lipińska I. (2020), Prawna problematyka stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, Przegląd Prawa Rolnego, nr 1, s. 163-177.

Lipińska I. (2019), Prawo o zdrowiu zwierząt, Przegląd Prawa Rolnego, nr 1, s. 41-52.

Lipińska I. (2019), Impact of the amendment to the regulation (EU) No. 1305/2013 on the stabilization of farmers' incomes, Studia Iuridica Lublinensia, t. 28, nr 1, s. 105-115.

Lipińska I. (2019), Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej, Wydawnictwo Poltext w Warszawie. ISBN: 978-83-8175-018-9, s. 476.

Lipińska I. (2018), Wpływ rozporządzenia UE nr 2017/2393 na prawną organizację rynku mleka i przetworów mlecznych, “Przegląd Prawa Rolnego”, nr 1, s. 91-101.

Lipińska I. (2018), Wpływ rozporządzenia UE nr 2017/2393 na prawną organizację rynku mleka i przetworów mlecznych, “Przegląd Prawa Rolnego”, nr 1, s. 91-101.

Lipińska I. (2018): Ekonomiczna analiza prawa w aspekcie zarządzania ryzkiem w rolnictwie, (w: ) Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej (red.) D. Łoboz-Kotowska, P. Gała, M. Stańko, Katowice, s. 249-258.

Lipińska I. (2018), Admissibility of State Aid in EU Law in Terms of Risk Management in Agriculture, (w:) Contemporary challenges of Agricultural Law: among Globalization, Regionalization and Locality, (red.) R. Budzinowski, XV World Congress of Agricultural Law Poznań, s. 353-360.

Lipińska I. (2017), Prawna ochrona unijnego rynku rolnego w oparciu o nadzwyczajne środki wsparcia, Przegląd Prawa Rolnego, 1.

Lipińska I. (2017), Producent rolny wobec nieuczciwych praktyk handlowych – wybrane zagadnienia prawne, Przegląd Prawa Rolnego, 2.

Lipińska I. (2017), Prawna organizacja rynku rolnego w aspekcie zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej, Studia Iuridica Lublinensia, 1, 415-432.

Lipińska I. (2017), Prawne aspekty zarządzania ryzykiem produkcyjnym w USA na przykładzie ubezpieczeń upraw rolnych, Studia Iuridica Agraria, XV.

 

 

Projekty badawcze: 

Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej” projekt badawczy sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, umowa nr UMO-2013/09/B/HS5/00683, 2014-2016 kierownik/wykonawca.
Erasmus + KA2 Capacity Building in the Higher Education, pt. Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles, UniClad [Zwiększenie zdolności uniwersytetów do inicjowania i uczestniczenia w rozwoju klastrów dotyczących zasad innowacji oraz zrównoważonego rozwoju] (numer referencyjny: 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP), 2020-2024, wykonawca/kierownik w UPP.

Erasmus+ KA2 The Pathway to European Smart Education in the Agri-Environmental Law under the COVID-19 Crisis, EduLaw [Droga do europejskiej inteligentnej edukacji w prawie rolnośrodowiskowym w czasie kryzysu COVID-19], 2021-2023 (2020-1-SK01-KA226-HE-094316), wykonawca/kierownik w UPP.

Erasmus + KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Sector Skills Alliances, EQVEGAN – European Qualifications & Competences for the Vegan Food Industry 2020-2023, wykonawca.

Funkcje i stanowiska: 

• Uczelniany Koordynator Studenckich Praktyk Zagranicznych UPP
• Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus +
• Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich UPP