dr Izabela Hasińska

Pok. 804 , VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466354, kom. 665960595
E-mail: izabela.hasinska@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2510-0310

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji - Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, rok uzyskania tytułu 2014, od 2015 roku - adiunkt w Katedrze Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, adwokat, uprzednio wieloletni pracownik wymiaru sprawiedliwości - Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydzał Cywilny, Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy oraz przedsiębiorca i prezes zarządu w spółce kapitałowej. 

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne. 
Specjalności naukowe: prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo cywilne, postępowanie cywilne, ochrona własności intelektualnej.

Prowadzone przedmioty: 

• Prawo w biznesie
• Prawo gospodarcze
• Ochrona Własności Intelektualnej
• Instytucje Prawa Międzynarodowego
• Rozprawa w sprawach cywilnych

Wybrane publikacje: 

• Hasińska I., Zedler  F. (2019) Wybrane zagadnienia egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej, Przegląd Prawa Handlowego, rok 2019, nr 5, s. 13-19.
• Hasińska I. (2019) Prawno-ekonomiczne aspekty wynalazku biotechnologicznego, Poznań, Intercathedra, 2(39), 2019, s. 133–140.
• Hasińska I. (2018), Certain  legal issues relating to the classification of farming activities w: Contemporary challenges of Agricultuaral Law: among Globalization, Regionalisation and Locality / Red. nauk. Roman Budzinowski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 245-252.
• Hasińska I. (2018), Pojęcie szkody związanej z hałasem i odszkodowania w aspekcie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska w: Ochrona prawna zasobów naturalnych / Red. nauk. Jerzy Stelmasiak, Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
• Hasińska I., Kozera Kowalska M. (2018), Dzierżawa źródłem poprawy materialnych warunków produkcji trzody chlewnej w Polsce w kontekście doświadczeń państw UE, Zesz. Nauk. SGGW Wars., Probl. Rol. Świat. - 2017, t. 18 (33), z. 1, s. 121-129.
• Hasińska I. (2017), Z procesowej problematyki wywłaszczenia na tle dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej z dnia 6 września 1944 r., Studia Iuridica Lublinesia - 2017, vol. 26, 1, s. 77-91.
• Hasińska I. (2017), Z prawnej problematyki gospodarowania przedmiotem dzierżawy - uwagi na tle przepisów krajowych i unijnych (zagadnienia wybrane) w: Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne / red. nauk. Przemysław Litwiniuk, Warszawa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2017.
• Hasińska I. (2017), Status prawny spółki cywilnej jako beneficjenta pomocy dla rolników (zagadnienia wybrane), Studia Iuridica - 2017, t. 72, s. 165-177.
• Hasińska I. (2017), Ewolucja od rolnika indywidualnego ku przedsiębiorcy rolnemu. Uwagi na tle statusu prawnego rolnika i spółki cywilnej. Przegląd Prawa Rolnego- 2017, nr 2 (21), s. 103-117.
• Hasińska I. (2017), Trwałość składu osobowego spółki cywilnej a wejście do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika, Białostockie Studia Prawnicze - 2017, vol. 22, nr 4, s. 129-142.
• Hasińska I. (2016), Z prawnej problematyki nabycia służebności przesyłu przez zasiedzenie, Studia Iuridica Agraria - 2016, t. 14, s. 389-400.
• Hasińska I. (2016), Z prawnej problematyki uprawnienia informacyjnego w świetle ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, Przegląd Prawa Rolnego - 2016, nr 2 (19), s. 117-134.
• Hasińska I. (2016),  Charakter prawny spółki cywilnej na tle historycznym i prawnoporównawczym, Poznań, Ars boni et aequi, s. - 351.
• Hasińska I. (2016), Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za wywłaszczone nieruchomości rolne w: Kwestia agrarna : zagadnienia prawne i ekonomiczne /red. Przemysław Litwiniuk, Warszawa,Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA s. 127-141.
• Hasińska I. (2015), Dopuszczalność zmian podmiotowych w ramach stosunku spółki cywilnej w: Wybitni polscy i rosyjscy cywiliści, praca zbiorowa /red. Leopold Moskwa, Wydawnictwo UAM Poznań, s. 457-471.