prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska

Pok.505 , V piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: (+48) 61 846 69 84
E-mail: kiryluk-dryjska@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4353-8196
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Kiryluk-Dryjska
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=d3KDOiQAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

Prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska jest absolwentką studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne) oraz  studiów podyplomowych na Université de Lorraine we Francji (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées, Gestion Financière et Espace Européen). Dyplom doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Pełniła funkcję kierownika lub wykonawcy polskich i międzynarodowych projektów badawczych. Odbyła kilkumiesięczne staże naukowe na Uniwersytecie Nowojorskim, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, w Departamencie Badań Naukowych Parlamentu Europejskiego oraz Departamencie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii. Jest autorką lub współautorką ponad 80 publikacji naukowych, w tym monografii oraz artykułów w czasopismach zagranicznych. Pełni funkcję Redaktora Naczelnego Journal of Agribusiness and Rural Development.

Prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska is a graduate of master's studies at the Poznań University of Economics  (International Economic and Political Relations) and post-graduate studies at the Université de Lorraine in France (Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées, Gestion Financière et Espace Européen). She obtained a PhD in economics at the Faculty of Economics of the Poznań University of Economics, and habilitation at the Faculty of Economic Sciences of the Warsaw University of Life Sciences. She managed several Polish and international research projects. She completed long term research scholarships at the New York University, Humboldt University in Berlin, the European Parliament (Research Department) and the Department of Economic Sciences at the University of Auckland in New Zealand. She is the author or co-author of over 80 scientific publications, including monographs and articles in international journals. He is the Editor-in-Chief of the Journal of Agribusiness and Rural Development.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: polityka rolna, ekonomika gospodarki żywnościowej, ekonomia polityczna, polityka gospodarcza, ekonomia polityczna, analiza sektora publicznego, teoria wyboru publicznego, teoria gier, algorytmy sprawiedliwego podziału.

Prowadzone przedmioty: 

• Globalisation and regionalization in the world economy
• Międzynarodowe stosunki gospodarcze
• Teoria gier
• Teoria wyboru publicznego

Wybrane publikacje: 

Kiryluk-Dryjska E., Baer-Nawrocka A., (2021):   Regional Differences in Benefits from the EU Common Agricultural Policy in Poland and Their Policy Implications,  Agriculture,  11(4), 288; 
Kiryluk-Dryjska E., Więckowska B, Sadowski A.. (2021): Spatial determinants of farmers’ interest in European Union’s pro-investment programs in Poland,  PLoS ONE 16(3);
Kiryluk-Dryjska E., Więckowska B. (2020): Territorial Clusters of Farmers’ Interest in Diversification in Poland: Geospatial Location and Characteristics, Sustainability 2020, 12, 5276.
Kiryluk-Dryjska E., Beba P. Poczta W. (2020): Local determinants of the Common Agricultural Policy rural development funds’ distribution in Poland and their spatial implications, Journal of Rural Studies 74 (2020) 
Kiryluk-Dryjska E., Baer-Nawrocka A.(2019): Reforms of the Common Agricultural Policy of the EU– expected results and their social acceptance, Journal of Policy Modeling 41 (2019) 607–622.
Fragnelli V., Kiryluk-Dryjska E. (2019): Rationing methods for allocating the European Union's Rural Development Funds in Poland, Economia Politica, 36 (1), 295–322.
Kiryluk-Dryjska E., Beba P. (2018): Region-specific budgeting of rural development funds- An Application Study, Land Use Policy, 77 (2018), p. 126–134.
Kiryluk-Dryjska E. (2016): Negotiation Analysis Using the Theory of Moves – Theoretical Background and a Case Study, Journal of Policy Modeling, 38 (2016), p. 44-53.
Kiryluk-Dryjska E. (2014): Fair Division Approach for the European Union's Structural Policy Budget Allocation: An Application Study, Group Decision and Negotiations, Volume 23, Issue 3, s. 597-615.
Baer-Nawrocka A, Kiryluk-Dryjska E., Poczta W., (2018): Przewidywanie kierunków zmian polityki rolnej Unii Europejskiej- podejście zintegrowane, Ekonomista 6/2018, s.664-681.
Kiryluk-Dryjska E. (2019): Sprawiedliwy podział. Kryteria, metody i aplikacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ISBN:978-83-01-20793-9.
Kiryluk-Dryjska E., (2014): Formalizacja decyzji wyboru publicznego. Zastosowanie do alokacji środków strukturalnych Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, ISBN 978-83-01-17549-8, ss. 203.
Kiryluk-Dryjska E., Baer-Nawrocka A. (2014): Polityka rolna Unii Europejskiej, kierunki zmian i konsekwencje dla rolnictwa polskiego, ISBN: 978-83-7160-737-0, Wyd. UP w Poznaniu, ss.208
Hadyński J., Kiryluk-Dryjska E., Chmieliński P. (2015): Program Leader w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, ISBN: 978-83-7658-563-5, ss.175.
Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Poczta W., Sadowski A. (2012): Wspólna Polityka Rolna a rozwój rolnictwa w Polsce, Wyd. UP Poznań, ss.197.
Baer-Nawrocka A., Grochowska R., Kiryluk-Dryjska E., Seremak-Bulge J., Szajner P. (2012): Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych, Warszawa, IERiGŻ, ss.150.
Kiryluk-Dryjska E.,  Poczta W. (2010): Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, ISBN: 978-83-7160-562-8.
Kiryluk-Dryjska E. (2020): Formal procedures in rural development planning: a comparison of selected methods, Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business, 2020, vol. 64, nr 4.
Kiryluk-Dryjska E., Beba P., Wojcieszak M., (2018): Factors stimulating farmers in applying for the measure “Setting up of young farmers” in the Wielkopolskie voivodeship, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2018;357(4), 
Kiryluk-Dryjska E. (2017): Konflikt bottom up - top down w ujęciu teorii gier. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 477, s. 111-116
Kiryluk-Dryjska E., Beba P. (2016): Zastosowanie metod ilościowych do alokacji środków strukturalnych WPR w regionie północno-zachodnim Polski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 433, s. 102-109.

Projekty badawcze: 

Evaluation study of the information policy on the Common Agricultural Policy,  ekspert krajowy,  projekt realizowany na zlecenie European Commission DG AGRI,  koordynowany przez PPMI, 2020 r. Contract number DG AGRI-CAP /No. 2020-06.​
Zastosowanie metod ilościowych do przewidywania efektów zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,  2018-2021, projekt badawczy własny, Narodowe Centrum Nauki, 2017/25/B/HS4/02513, kierownik projektu.
Zastosowanie teorii gier do analizy procesów decyzyjnych Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, 2014-2017, projekt badawczy własny, Narodowe Centrum Nauki, 2013/11/B/HS4/00685, kierownik projektu.
Optymalizacja alokacji środków strukturalnych przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, 2010-2013, projekt badawczy własny NN 112 302838 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik projektu.
• Projekt Konsorcjum IRWIR PAN, IUNiG-PIB, Ecorys, zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  2013 rok, tytuł projektu: Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wykonawca projektu
Dochody rolnicze w krajach Unii Europejskiej w świetle ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej, 2010-2012, projekt badawczy własny NN 112 3461/B/H03/2010/38 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonawca projektu.
Funkcjonowanie, skuteczność i efekty wybranych instrumentów WPR w Polsce, 2008-2011, projekt badawczy własny nr N112 044 32/3339 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonawca projektu
Formalne metody alokacji środków strukturalnych Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców w ramach tematyki badawczej, 2013 rok, kierownik projektu.
Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce, 2006, projekt promotorski N112 044 32/3339 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonawca projektu.
Program Leader w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich- Projekt współfinansowany ze Środków UE w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-203, wykonany na zlecenie FAPA, wykonawca projektu.
Projekt Konsorcjum Agrotec, IERiGŻ-PIB, IUNiG-PIB, zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  2010 rok, tytuł projektu: Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wykonawca projektu.
• Interdyscyplinarny projekt badawczy o charakterze międzyuczelnianym pt. Absorpcja środków WPR w Wielkopolsce na przykładzie wybranych instrumentów wsparcia, realizowany w 2005 roku przez Akademię Ekonomiczną i Akademię Rolniczą w Poznaniu, projekt nr 51103510, wykonawca projektu.
Strukturwandel und Transformation im Agrarbereich (SUTRA) koordynowany przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie, wykonawca projektu we współpracy z dr. Stefanem Wagenerem z Katedry Polityki Rolnej Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, 2005 r.

Funkcje i stanowiska: 

• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, prof. UPP
• Journal of Agribusiness and Rural Development, Redaktor naczelny
• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny, Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z zagranicą
• Uniwersytet w Auckland, Departament Nauk Ekonomicznych, visiting academic (XI 2017- VII 2019)
• Uniwersytet Nowojorski (NYU), Departament Nauk Politycznych, visiting scholar (I-V. 2011 r.)
• Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Katedra Polityki Rolnej, visiting scholar,   (XI 2005- III 2006 r.)
• Parlament Europejski w Luksemburgu, Departament Badań Naukowych, GD IV05, stażysta (V-VII 2003 r.)