dr hab. Elżbieta Mikołajczak

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne. Autorka i współautorka ponad 110 publikacji naukowych oraz licznych referatów z zakresu ekonomiki i organizacji drzewnictwa, wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych; kilkakrotnie wyróżniona nagrodami Rektora UPP za działalność naukową. Recenzentka parunastu artykułów naukowych. Uczestniczka stażu w ośrodku naukowym na Słowacji. Kierownik lub wykonawca 8 krajowych projektów badawczych. Wieloletni sekretarz komitetu organizacyjnego międzynarodowych konferencji naukowych Economic Forum.

Post-doctoral degree of agricultural sciences in the field of forestry sciences. Author and co-author of over 110 scientific publications and numerous papers on economics and organization of wood industry, presented at national and international scientific conferences; severalfold awarded with prizes of the Rector of Poznan University of Life Sciences for scientific activity. Reviewer of multiple scientific manuscripts. Fellowship holder at a research center in Slovakia. Manager or contractor of 8 national research projects. Long-term secretary of the organizing committee of the Economic Forum international scientific conferences.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomia sektora leśno-drzewnego, ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomika i finansowanie przedsiębiorstw przemysłu drzewnego, biogospodarka.

Prowadzone przedmioty: 

• Elementy marketingu i rachunkowości
• Marketing w meblarstwie
• Moduł ekonomiczno-drzewny
• Moduł marketing i zarządzanie
• Rynek i wycena nieruchomości
• Seminaria licencjackie
• Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w leśnictwie i drzewnictwie
• Wycena nieruchomości

Wybrane publikacje: 

• Mikołajczak, E., Wieruszewski, M.,  Wanat, L. (2020):  A sustainable roundwood pricing strategy as an opportunity or a threat for the development of wood-based industry in Poland. W: Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy - Proceedings of Scientific Papers: Vinkovci, Croatia September 28th-30th, 2020, Proceedings of scientific papers / Ed. in-chief Denis Jelačić. University of Zagreb - Faculty of Forestry; WoodEMA, 2020, ISBN: 978-953-57822-8-5 s. 245-249.
• Kusiak, W., Wanat, L., Mikołajczak, E., (2020):  The clash of John Maynard Keynes and Milton Friedman economic perspectives - Development dilemmas of the wood-based sector in Poland in time of crisis. W: Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy - Proceedings of Scientific Papers: Vinkovci, Croatia September 28th-30th, 2020, Proceedings of scientific papers / Ed. in-chief Denis Jelačić. University of Zagreb - Faculty of Forestry; WoodEMA, 2020, ISBN: 978-953-57822-8-5 s. 215-219.
• Wieruszewski, M., Mikołajczak, E., Wanat, L. (2019): Dilemmas of technological innovations on the example of selected products based on oak wood. W: Digitalisation and circular economy: forestry and forestry based industry implications: Proceedings of Scientic Papers, Varna, Bulgaria September, 11th-13th, 2019 / Ed. in chief Rossitsa Chobanova. Sofia: Union of Scientists of Bulgaria, ISBN: 978-954-397-042-1, s. s. 39-44.
• Wanat L., Mikołajczak E., Chudobiecki J. (2018): The Value and Profitability of Converting Sawmill Wood By-Products to Paper Production and Energy Generation: The Case of Poland. [In:] Pulp and Paper Processing,  Salim Newaz Kazi (eds.), IntechOpen, London, UK. 2018, pp. 109-130, ISBN: 978-1-78923-847-1, s. 109-130. (rozdział w monografii).
• Mikołajczak E., Wajszczuk K. (2018): Optimizing the method of sawmill by-product management: selected methodological issues. W: 10th Economics and Finance Conference: Rome, 10-13 September 2018 / Ed. by: Klara Cermakova, Simin Mozayeni, Eduard Hromada. Prague: International Institute of Social and Economic Sciences, Seria: Proceedings of the Economics and Finance Conference, ISBN  978-80-87927-77-9. s. 369-382.
• Wanat, L., Potkański, T., Chudobiecki, J., Mikołajczak, E., Mydlarz, K. (2018). Intersectoral and Intermunicipal Cooperation as a Tool for Supporting Local Economic Development: Prospects for the Forest and Wood-Based Sector in Poland. Forests, 9 (9), art.531 [1-12].
• Mikołajczak E., Wieruszewski M., Wanat L. (2018): Influence of selected factors on the share of by-products in sawmill processing. W: Increasing the use of wood in the global bio-economy: Belgrade, Republic of Serbia, September 26th-28th, 2018, Proceedings of scientific papers / Ed. in-chief Branko Glavonjic. University of Belgrade - Faculty of Forestry; WoodEMA, 2018, ISBN: 978-86-7299-277-9, s. 290-304.
• Mikołajczak E. (2018): Prerequisites for increased consumption of biofuels for heating purposes in Poland. Ann. WULS - SGGW, For. and Wood Technol. No 103. Warszawa 2018: s. 28-34.
9. Mikołajczak, E., Wanat, L., Kusiak, W. (2017). Criteria for evaluating profitability of processing sawmill wood by-products into wooden briquettes and pellet - selected examples from the Polish wood market. [In]: Innovations in forestry, wood processing and furniture manufacturing/Andreja Pirc-Barčic, Darko Motik, Richard P. Vlosky et al.. Zagreb: WoodEMA, i.a. s. 129-139, tab. 1, poz. bibl. 28. ISBN: 978-953-57822-6-1. (rozdział w monografii).
• Mikołajczak E. (2017): Determinants of selective collection of waste paper and cardboard in Poland. Annals Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology. No 100. Warszawa: s. 86-94.
• Mikołajczak E. (2017): Impact of legal regulations on the accessibility of waste paper and cardboard as a source of raw material for paper industry. Intercathedra. No. 33/2. Poznań: s. 70-76.
• Mikołajczak E., Wieruszewski M. (2016): Productivity of pine wood conversion as a function of the cost of raw material and the assortment of products. Intercathedra. No 32/4. Poznań 2016, s.29-35.
• Wieruszewski M., Mikołajczak E. (2016): Impact of selected dimensional and qualitative factors on material efficiency of coniferous wood conversion. Intercathedra. No 32/3. Poznań 2016, s.107-115.
• Mikołajczak E. (2015): Possibilities of using stump wood for energy generation purposes. Intercathedra. No 31/4. Poznań 2015, s.51-58.
• Wieruszewski M., Mikołajczak E. (2015): The impact of selected factors on the volume of generated sawdust and the profitability of sawmilling. Intercathedra. No 31/3. Poznań 2015, s.82-86.
• Popyk W., Lis W., Mikołajczak E. (2014): Innovativeness of wood industry enterprises in the years 2010-2013. Intercathedra. No 30/3. Poznań 2014, s. 54-58.
• Mikołajczak E., Mydlarz K., Lis W. (2014): Possibilities of recovering post- consumer waste wood from municipal waste in Wielkopolska. Intercathedra. No 30/2. Poznań 2014: s. 65-70.
• Mikołajczak E, Marciniak P. (2014): Analysis of the volume and means of utilizing post consumer recovered wood on the selected landfills in Wielkopolska. Intercathedra. No 30/1. Poznań 2014: s.57-60.
• Mydlarz K., Mikołajczak E., Popyk W. (2013): Wood supply and implications for the wood industry. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology No 83. Warszawa 2013, s. 264-267.
• Mikołajczak E., Mydlarz K., Popyk W. (2013): Stump woods as an element of forest biomass to be used for generating energy. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology No 83. Warszawa 2013: s. 248-253.
• Mikołajczak E.  (2013):. Economic aspects of processing sawmill residue into briquettes Intercathedra. No 29/3. Poznań 2013: s. 64-70.
• Mikołajczak E. (2012): Profitability of converting sawmill by-products into energy. Drewno. Vol. 55, Nr 188. Instytut Technologii Drewna, Poznań 2012. s. 88-102.
• Mikołajczak E. (2012): Share of wooden residue in wood processing. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 79. Warszawa 2012: s. 37-41.
• Popyk W., Lis W., Mikołajczak E., Mydlarz K. (2012): Efficiency of furniture industry between 2006 and 2011. Intercathedra. No 28/2. Poznań 2012: s. 55-59.
• Mikołajczak E. (2011): Ekonomiczne aspekty przerobu odpadów drzewnych na paliwa ekologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego. ISBN 1896-1894.  Poznań 2011, s. 261.

Projekty badawcze: 

• Vouchery dla przedsiębiorstw – wstępna koncepcja nowoczesnej linii mebli multifunkcyjnych. Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 2013. Udział w projekcie.ze strony UP. 
• Ekonomiczne aspekty przerobu odpadów drzewnych na paliwa ekologiczne. Projekt  badawczy MNiSW 0942/B/H03/2009/37 (umowa UP 32/2009/GH) 2009-2011. Kierownik projektu.
• Efektywność nowych metod zarządzania przedsiębiorstwami przemysłu drzewnego. Projekt badawczy nr 25–3/TD/S. 2006-2010. Udział w projekcie.
• Ekologiczne wykorzystanie odpadów w przemyśle celulozowo – papierniczym. Interdyscyplinarny projekt badawczy AR-UAM-5/25/WI/04. 2004-2005. Główny wykonawca tematu badawczego ze strony AR.
• Instrumenty i strategie marketingowe firm drzewnych w okresie przystosowywania do funkcjonowania w warunkach Unii Europejskiej – Projekt badawczy nr 25–2/TD/S. 2001-2005. Udział w projekcie.
• Możliwość energetycznego wykorzystania odrzutów z przerobu makulatury – aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Interdyscyplinarny projekt badawczy AR-UAM-8/TD/25/WI/03. 2003-2004. Główny wykonawca ze strony AR.
• Technologiczno – organizacyjne aspekty wykorzystania makulatury jako substytutu drewna. Projekt badawczy KBN 6 P06L 007 21 (decyzja KBN 0820/P06/2001/21. 2001-2002. Główny wykonawca.
• Ekonomiczne aspekty wykorzystania biomasy drzewnej - temat badań własnych.  Projekt badawczy nr 128/TD/25/W. Realizacja 1999-2003. Główny wykonawca.

Funkcje i stanowiska: 

• Członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
• Członek Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych
• Członek Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych
• Członek WoodEMA i.a. – International Association for Economics, Management, Marketing, Quality and Human Resources in Forestry and Forest Based Industry
• Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu – SERiA
• Sekretarz redakcji kwartalnika naukowego INTERCATHEDRA