dr Dariusz Majchrzycki

Pok. 807, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618487109
E-mail: majchrzycki@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2511-3194

Magister inżynier rolnictwa. W 2003 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu uzyskał tytuł doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii (specjalność ekonomika gospodarki żywnościowej). Tytuł pracy doktorskiej: Plan marketingowy jako element zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem rolnym. Specjalizuje się w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstw rolnych, ekonomice i organizacji rolnictwa. Jest autorem ponad 50 publikacji (głównie artykułów w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych). Kierownik i wykonawca kilku projektów badawczych. Członek Rady Konsultacyjnej Polskiej Izby Nasiennej oraz Przewodniczący Sekcji Zbóż i Roślin Strączkowych. Od 2003 roku związany z sektorem hodowlano-nasiennym.

Engineer, obtained a Master's Degree in agriculture. In 2003, at the Faculty of Agriculture of the Agricultural University of Poznań, obtained a PhD in Agricultural Sciences (agronomy - specialty in agricultural economics). PhD thesis title: Marketing plan as an element of strategic management of an agricultural enterprise. He specializes in marketing management of agricultural enterprises, economics and organization of agriculture. He is the author of over 50 publications (mainly papers published in peer-reviewed national and international journals). Leader and participant of several research projects. Member of the Consultative Council of the Polish Seed Association and Chairman of the Grains and Legumes Section. Since 2003, he has been associated with the breeding and seed sector.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.

Prowadzone przedmioty: 

• Biznes plan
• Economics and organization of farms in open economy
• Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
• Ekonomiczne i prawne aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa
• Marketing management of the agribusiness enterprise (in the aspect of marketing risk)
• Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
• Zarządzanie przedsiębiorstwem

Wybrane publikacje: 

• Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński (2017): Analiza rynku kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej. Wyd. Roczniki Naukowe SERiA, 2017, Tom XIX, zeszyt 2, s. 158-164.
• Gumienna M., Szwengiel A., Lasik M., Szambelan K., Majchrzycki D., Adamczyk J., Nowak J., Czarnecki Z. (2016): Effect of corn grain variety on the bioethanol production efficiency,  Fuel, 164 str. 386–392.
• Majchrzycki D. (2015): Rynek kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej w Polsce Wyd. SERiA. Tom XVII, zeszyt 3: 254-259.
• Pepliński B., Majchrzycki D., Baum R., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J. (2015): Efektywność ekonomiczna uprawy roślin na cele energetyczne. Część 1. Makroregion północno-zachodni. Wyd. UP Poznań ISBN  978-83-7160-802-5 dla serii wydawniczej, ISBN 978-83-7160-803-2  dla części I,  ss.1468.
• Pepliński B., Wajszczuk K., Baum R., Majchrzycki D., Wawrzynowicz J. (2014): Modelowe technologie uprawy roślin na cele energetyczne. Część 1. Makroregion północno-zachodni. Wyd. UP Poznań ISBN  978-83-7160-796-7 dla serii wydawniczej, ISBN 978-83-7160-797-4  dla części I,  ss.686.
• Majchrzycki D., Pepliński B. (2014): Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw hodowli żyta ozimego Wyd. SERiA. Tom XVI, zeszyt 4: 184-188.
• Pepliński B., Baum R., Majchrzycki D., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Sajna P. (2014):  The Input of Human Labour, Tractive Force and Energy Consumption in Model Technologies of Energy Crop Production. XIV EAAE Congress, Ljubljana 26-29.08.2014.
• Majchrzycki D., Pepliński B. (2013): Analiza skutków ekonomicznych naruszania prawnej ochrony odmian.  Wyd. SERiA. Tom XV, zeszyt 4: 249-253.
• Majchrzycki D., Pepliński B. (2013): Analiza zarządzania marketingowego przedsiębiorstw nasiennych w obszarze promocji. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 9/58/2013, 308-317.
• Pepliński B., Wajszczuk K., Baum R., Majchrzycki D., Wawrzynowicz J., Lisiak D., Janiszewski P. (2013): The efficiency of porkers production of intensively and extensively feeded. Apstract Vol. 7. Numbers 2-3. 2013.
• Majchrzycki D., Pepliński B. (2012): Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw hodowli roślin na rynku materiału siewnego pszenicy ozimej. Logistyka 4/12. str. 1108-1116.
• Pepliński B., Majchrzycki D. (2012): Analiza tendencji w handlu międzynarodowym żywą trzodą chlewną w latach 1961-2009. Logistyka nr. 4/12 str. 1192-1199.
• Majchrzycki D., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J. (2011): Logistyka dystrybucji nasion zbóż w przedsiębiorstwach nasiennych. Logistyka nr 3:38-41.
• Dariusz Majchrzycki, Karol Wajszczuk, Witold Wielicki (2010): Wpływ kryzysu na zarządzanie przedsiębiorstwem. Konferencja Naukowa „Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie”, Kaźmierz Dolny, 19-21 maja 2010 roku. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. SGH Warszawa. Zeszyt Naukowy 100: s. 85-93,  ISSN 1234-8872.
• Baum R., Majchrzycki D., Pepliński B., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J. (2010): Development of a species index and optymalization of production technology for selected energy crops for the Polish conditions. Conference Bulletin. 9th Wageningen International Conference on chain ant network management (WICaNeM). 26-28 maja 2010 r. Wageningen Holandii: 103.
• Majchrzycki D., Wajszczuk K. Pepliński B., (2009): Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw hodowli roślin na rynku żyta ozimego. Konferencja pt. „Agrobiznes w warunkach globalizacji” SERiA Olsztyn 08-10.09.2009. Tom XI, zeszyt 1: 250-255.
• Baum R., Majchrzycki D., Pepliński B., Wajszczuk K. (2008): Tablice pomocnicze do ćwiczeń z organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz taksacji. Skrypt. Wyd. AR w Poznaniu 8,6 ark wyd.
• Majchrzycki D., Pepliński B. (2008): Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw hodowli roślin na rynku pszenicy ozimej. Konferencja pt. „Konkurencyjność w agrobiznesie” SERiA Lublin 08-10.09.2008. Tom X, zeszyt 3.
• Majchrzycki D., Wajszczuk K. (2007): The influence of the European Union enlargement of the seed breeding and production sector in Poland.  Trzecia konferencja naukowa pt: Rural development 2007. Lithuanien Univresity of Agriculture. Akademija, Kaunas region. Str. 103-108 volume 3, book 1.
• Katańska-Kaczmarek A., Majchrzycki D., Mikulski W. (2007): Ekonomiczne aspekty wykorzystania roślin strączkowych w uprawie polowej i żywieniu zwierząt gospodarskich w dobie biopaliw. W strategie wykorzystania roślin strączkowych. PAN, Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Zeszyt 522.
• Majchrzycki D. (2007): Dochody i wydatki gmin miejsko-wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA Warszawa – Poznań – Kraków,  Tom IX, zeszyt 2.
• Majchrzycki D. Wajszczuk K., Wielicki W. (2006): Analiza zarządzania marketingowego przedsiębiorstw rolnych – PTPN, Prace z  Zakresu Nauk Rolniczych i Leśnych PTPN, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Tom 100.
• Majchrzycki D. Wajszczuk K., Wielicki W. (2005): Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstw nasiennych po akcesji Polski do Unii Europejskiej. PTPN, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych – Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. Tom 98/99.
• Majchrzycki D., Wielicki W. (2005): Ekonomiczne aspekty uprawy roślin strączkowych na paszę. Konferencja naukowa pt. „Rośliny motylkowe w rolnictwie polskim genetyka, hodowla, uprawa i użytkowanie. Poznań 6 grudnia 2005 roku s. 133-140.
• Majchrzycki D., Baum R., Wielicki W. (2005): Plan i analiza marketingowa przedsiębiorstwa rolnego. Monografia. Wyd. AR w Poznaniu 8,9 ark wyd.

Projekty badawcze: 

• Projekt rozwojowy UDA-POIG.01.03.01.-00-132/08-00 pt. "Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych". Projekt finansowany w ramach POIG ze środków UE na lata 2007-2013 (Priorytet 1: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3.: „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1.: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
• Projekt rozwojowy MNiSW pt. „Opracowanie uniwersalnego programu komputerowego służącego do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnego z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR 7)”. Nr rej. N R11 0025 06, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Okres realizacji 01.10.2009-31.08.2013.
• Projektu badawczy nr N112 399440 pt: Analiza komparatywna efektywności ekonomicznej chowu, jakości oraz przydatności technologicznej mięsa świń tuczonych w systemach intensywnym i ekstensywnym. – czas trwania 15.07.2011-14.07.2013.
• Projekt badawczy Miasta Poznania (um. Rom.V/3420) pt: Identyfikacja przyczyn kryzysu oraz drogi wyjścia z niego przez przedsiębiorstwa agrobiznesu w Wielkopolsce. Czas trwania 17.09.2009 – 30.11.2009.

Funkcje i stanowiska: 

• Członek Rady Konsultacyjnej Polskiej Izby Nasiennej
• Przewodniczący Sekcji Zbóż i Roślin Strączkowych Polskiej Izby Nasiennej