dr Damian Puślecki

Pok. 803, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466102
E-mail: puslecki@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3363-649X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk prawnych.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne. ekonomia i finanse.

Zainteresowania naukowe: podleganie ubezpieczeniu społecznemu, definicja wypadku przy pracy rolniczej, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie macierzyńskie, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie zdrowotne rolników, katalog przysługujących świadczeń, przesłanki pozbawiające prawa do świadczenia, działalność prewencyjna KRUS, analiza prawno-porównawcza ubezpieczenia społecznego rolników na tle ustawodawstwa włoskiego, niemieckiego i francuskiego, ochrona własności intelektualnej, zagadnienia prawa pracy, zagadnienia ubezpieczenia społecznego podmiotów prowadzących pozarolniczą działalnośc gospodarczą.

Prowadzone przedmioty: 

• Prawo gospodarcze
• Prawo autorskie
• Elementy prawa
• Prawo
• Ochrona własności intelektualnej
• Prawo pracy
• Ubezpieczenia społeczne
• Prawne aspekty prowadzenia działalnosci gospodarczej

Wybrane publikacje: 

• Lipińska L., Hasińska L., Puślecki D., Różański K., (2022), Economic and legal determinants of development of agri-food logistics, UP Poznań - monografia

• Puślecki D. (2021) Zasiłek chorobowy i zasiłek z tytułu kwarantanny dla rolników w czasie pandemii COVID-19, nr    ISSN 1897-7626, Przegląd Prawa Rolnego nr 27,  s. 387-404

• Puślecki D. (2020) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, Przegląd Prawa Rolnego nr 26,2020, ISSN 1897-7626, s.  141-161.

• Puślecki D. (2019) Practical and financial aspects of containing farmer’s harvest assistance contract,  SERIA, s. 361-368.

•  Puślecki D. (2019) Jeszcze w kwestii umowy o pomocy przy zbiorach, Przegląd Prawa Rolnego nr 1, s. 71-85.

•  Puślecki D. (2018)  Rozdział w monografii: The protection for the farmer’s assistant at harvest time in the new regulation of Farmers’ Social Insurance Act w Contemporary challanges of Agricultural Law among Globalization, Regionalization and Locality, UAM Poznań 2018, ISBN 978-83-232-3360-2, s. 311-319.

•  Puślecki D. (2018) Rozdział w monografii: Prawna ochrona dzieci pracujących w rodzinnym gospodarstwie rolnym na tle rozwiązań przyjętych w wybranym ustawodawstwie europejskim w A. Stelmach i inni, Stosunki Międzynarodowe w procesie zmian. UAM Poznań, 2018  978-83-65817-38-9, s 441-455.

•  Puślecki D. (2015): Ubezpieczenie rolników wykonujących umowy cywilnoprawne i prowadzących działalność gospodarczą w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Roczniki naukowe zeszyt nr 1.

•  Puślecki D. (2014): Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego rolników Przegląd Prawa Rolnego nr 1, s. 109-126.

•  Puślecki D (2013): Preparation for work and employee’s working time INTERCATHEDRA 29-3, s. 79-85.

•  Puślecki D. (2012):  Z rozważań nad kwestią wieku emerytalnego w Polsce, Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia 43, s. 51-73.

•  Puślecki D.(2012): Ubezpieczenie zdrowotne rolników„Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

•  Puślecki D. (2011): Z rozważań nad pojęciem wynalazku biotechnologicznego, Roczniki naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Wrocław, s.307-313.

•  Puślecki D. (2011): Społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników. Zagadnienia prawne. Polskie Wydawnictwo Prawnicze JURIS, Warszawa-Poznań, s. 347 - monografia.

•  Puślecki D. (2010): Prawna  ochrona wzorów użytkowych, Roczniki naukowe SERiA, zeszyt nr 1.

• Puślecki D. (2008):  Stan nietrzeźwości poszkodowanego a prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, „Przegląd Prawa Rolnego” pod redakcją Romana Budzinowskiego, nr 3, s. 289-310.

•  Puślecki D. (2009): Problem ochrony dzieci od wypadków przy pracy  w  rolnictwie Przegląd Prawa Rolnego nr 5, s. 193-209.

•  Puślecki D. (2007): Prawne problemy podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu w rolnictwie, Studia Iuridica Agraria, tom VI, s. 251-261.

•  Puślecki D. (2007): Zwłoka w zgłoszeniu wypadku przy pracy rolniczej a prawo do jednorazowego odszkodowania „Przegląd Prawa Rolnego” pod redakcją Romana Budzinowskiego, 2007 nr 1, s. 255-275.

•  Puślecki D. (2007): Podleganie ubezpieczeniu rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, Zeszyty Naukowe SERiA Kraków, zeszyt 2 s. 311-317.

•  Puślecki D. (2007): Rażące niedbalstwo w wypadku przy pracy rolniczej „Przegląd Prawa Rolnego” pod redakcją Romana Budzinowskiego, 2007 nr 2. s. 289-310.

•  Puślecki D. (2007): Glosa do orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 22 listopada 2006 roku, III Aua, 1100/2006 „Przegląd Prawa Rolnego” pod redakcją Romana Budzinowskiego, nr 2, s. 343-348.

•  Puślecki D. (2006): Z problematyki prawnej wypadku przy pracy rolniczej, „Prawo i Administracja” pod redakcją Romana Budzinowskiego, Piła, tom V, s. 325-342.

•  Puślecki D. (2006): Wypadek przy pracy rolniczej w świetle orzecznictwa sądowego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1 pod redakcją Romana Budzinowskiego, Piła, s. 265-291.

•  Puślecki D. (2006): Zjawisko wypadkowości w rolnictwie, Zeszyty Naukowe SERiA, zeszyt 4, s. 291-298;Puślecki D. (2004): Z rozważań nad pojęciem wypadku przy pracy rolniczej, Problemy prawa rolnego i ochrony środowiska pod redakcją Romana Budzinowskiego Poznań, 2004, s. 195-213.

Funkcje i stanowiska: 

•  Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów
•  Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
•  Filister i skarbnik Korporacji Akademickiej Roma
•  Sędzia Poznańskiego Sądu Międzykorporacyjnego przy PKM