dr Damian Michałowski

Pok. 814, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466339
E-mail: damian.michalowski@up.poznan.pl   
ORCID: 0000-0001-5382-7499

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, magister filozofii i polonistyki. Swoje zainteresowania skupia wokół problemów filozofii człowieka, etyki, filozofii współczesnej i egzystencjalnych wątków literatury pięknej.

Doctor of humanities in philosophy, Master in philosophy and polish philology. The research interests focused around philosophy of man, ethics, modern philosophy and existential aspects of literature.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: filozofia.
Specjalności naukowe: atropologia filozoficzna, etyka.

Prowadzone przedmioty: 

• Etyka
•  Etyka z bioetyką
•  Etyka zawodu projektanta
•  Filozofia
•  Technologia pracy umysłowej
•  Wprowadzenie do filozofii

Wybrane publikacje: 

•  Michałowski, D., 2020, Niekonkluzywny charakter rozważań antropologicznych w filozofii Barbary Skargi, W: Między historią idei a metafizyką, red. M. Falkowski, Warszawa.
•  Michałowski, D., 2018, Aporie sobości. Problem tożsamości osobowej w powieściach Wiesława Myśliwskiego. Kraków: Wyd. Universitas.
•  Michałowski, D., 2016, Kulturowe implikacje poszukiwania siebie, W: Fromm-aplikacje, red. P. Jabłoński, R. Włodarczyk, Wrocław.
•  Michałowski, D., 2015, Człowiek i metafizyka. Wprowadzenie do późnej filozofii Barbary Skargi, Poznań: Wyd. Prodruk.
•  Michałowski, D., 2015, Ambiwalencja i Tajemnica. Wokół antropologii filozoficznej DostojewskiegoW: Logos i Ethos nr 1.
•  Michałowski, D., 2014, Nihilizm i christianizm u Fiodora Dostojewskiego, W:  Szkice Humanistyczne, nr 1-2.
•  Michałowski, D., Otrocki, M., 2013, Hermeneutyka dyskursu według Paula Ricoeura, Kwartalnik Filozoficzny, t. 41.
•  Michałowski, D., 2012, Paula Ricoeura hermeneutyka symboli, Kwartalnik Filozoficzny, nr 3.
•  Michałowski, D., 2010,  Ciało jako to, co inne, w filozofii Paula Ricoeura, w: Terytorium i peryferia cielesności, red. A. Kiepas, E. Struzik, Katowice.
•  Michałowski, D., 2009, Człowiek i metafizyka. O późnej filozofii Barbary Skargi, W: Kwartalnik Filozoficzny, nr 4.
•  Michałowski, D., 2009, Racjonalizm i humanizm. Wokół filozoficznych refleksji Barbary Skargi, W: Kwartalnik Filozoficzny, nr 4.