dr Anna Jęczmyk

Pok. 820 , 8 piętro, Collegium Maximum
Nr telefonu: 618487428
E-mail: anna.jeczmyk@up.poznan.pl
ORCID: 0000-0001-7863-2217
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Anna-Jeczmyk-2
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=DQbxQPUAAAAJ

Doktor nauk ekonomicznych, autor lub współautor publikacji naukowych w języku polskim i angielskim oraz recenzent artykułów naukowych. Promotor pracy magisterskiej, która otrzymała I miejsce w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki. Zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a w szczególności rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz dziedzictwa lokalnego (dziedzictwo kulinarne, produkty lokalne i tradycyjne). Członek Kapituły Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce organizowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz członek Kapituły Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

Doctor of economics, an author or co-author of scientific publications in Polish and English, and a reviewer of scientific articles. Supervisor of the master's thesis, which was awarded the first place in the Competition for the Marshal of the Wielkopolska Region Award for the best master's thesis in the field of tourism. Her research interests focus on the problems of entrepreneurship development in rural areas, in particular the development of rural tourism and agritourism as well as local heritage (culinary heritage, local and traditional products). Member of the Jury of the Competition for the best tourism facility in rural areas in the Wielkopolska Region, organized by the Marshal of the Wielkopolska Region and Member of the Chapter of the Competition for the Award of the Marshal of the Wielkopolska Region for the best master's thesis in the field of tourism.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomiki branżowe, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem

Prowadzone przedmioty: 
 • Podstawy zarządzania
 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie agrobiznesu 
 • International Logistics
 • Tworzenie przedsiębiorstw
Wybrane publikacje: 
 • Jęczmyk A., Uglis J., Zawadka J., Pietrzak-Zawadka J., Wojcieszak-Zbierska M.M., Kozera-Kowalska M. (2023): Impact of COVID-19 Pandemic on Tourist Travel Risk Perception and Travel Behaviour: A Case Study of Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health. 20(8):5545
 • Zawadka J., Uglis J., Kozera-Kowalsk M., Jęczmyk A., Pietrzak-Zawadka J., Wojcieszak-Zbierska M.M. (2023): An Empirical Assessment of Students’ Tourist Preferences during the COVID-19 Pandemic from a Gender Perspective: Evidence from Poland. Sustainability, 15. 14346.
 • Jęczmyk A., Uglis J. (2023): Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w Polsce (w:) Instytucje i organizacje wobec turystyki wiejskiej w Polsce – kontekst historyczny i współczesny red. nauk. Andrzej Piotr Wiatrak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, 9-25. 
 • Uglis J., Jęczmyk A. (2022): Zarządzanie walorami turystycznymi parków krajobrazowych w Polsce. Turystyka i Rozwój Regionalny, (17), 111–122. 
 • Zawadka J., Jęczmyk A., Wojcieszak-Zbierska M. M., Niedbała G., Uglis J., Pietrzak-Zawadka J. (2022): Socio-economic factors influencing agritourism farm stays and their safety during the COVID-19 pandemic: evidence from Poland, Sustainability. vol. 14 (iss. 6), art. no. 3526. 
 • Zawadka J., Jęczmyk A., Uglis J., Wojcieszak-Zbierska M. (2021): Plany turystyczne mieszkańców miast w dobie pandemii COVID-19 [w:] Warsztaty z Geografii Turyzmu [red:] M. Makowska-Iskierka, J. Wojciechowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, 13-34.  
 • Jęczmyk A., Uglis J., Steppa R., (2021): Can animals be the key to the development of tourism: A case study of livestock in agritourism, Animals, vol. 11 (iss. 8), art. no. 2357. 
 • Uglis J., Jęczmyk A. (2021): O potrzebie dyskusji na temat terminologii w turystyce, Biul. Parków Kraj. Wielkop. z. 28, s. 49-52.
 • Jęczmyk A., Uglis J. (2021): Geoprak jako obiekt turystyczny na terenach przyrodniczo-cennych (w:) Wybrane aspekty działalności pozaprodukcyjnej na obszarach przyrodniczo cennych (red.) S. Łuniewski, M. Jalinik Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok, 72-83.
 • Uglis J., Jęczmyk A., Zawadka J., Wojcieszak-Zbierska M., Pszczoła M. (2021): Impact of the COVID-19 pandemic on tourist plans: a case study from Poland. Curr. Issues Tour. 
 • Jęczmyk A., Uglis J., Steppa R. (2021): Can animals be the key to the development of tourism: A case study of livestock in agritourism, Animals, vol. 11 (iss. 8), art. no. 2357
 • Wojcieszak-Zbierska M., Jęczmyk A., Zawadka J., Uglis J. (2020): Agritourism in the Era of the Coronavirus (COVID-19): A rapid assessmen. Agriculture-Basel., vol. 10, iss. 9, art. no. 397. 
 • Niedbała G., Jęczmyk A., Steppa, R. Uglis, J. (2020): Linking of Traditional Food and Tourism. The Best Pork of Wielkopolska—Culinary Tourist Trail: A Case Study. Sustainability, 12, 5344.
 • Uglis J., Jęczmyk A., Sikora J., Wartecka-Ważyńska A. (2019): Economic aspects of forest education for general public in Poland. Case study of Promotional Forest Complexes. Baltic Forestry, 25 (1), 152-160. 
 • Wartecka-Ważyńska A., Jęczmyk A., Jalinik M., Sikora J., Łuniewski S., Uglis J. (2019): The Context of Sustainable Development: Funding Society’s Nature and Forest Education through Promotional Forest Complexes in Poland in 2012–2016, Sustainability, 11, 4058. 
 • Jęczmyk A., Uglis J., Fedorczuk A. (2018): Wykorzystanie środków unijnych w gospodarce turystycznej – studium przypadku sektora hotelarskiego w województwie wielkopolskim, INTERCATHEDRA No 35/2, 135–142.
 • Jęczmyk A. (2018): Agritourism as a form of slow tourism. (In:) International Scientific Days 2018. "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems": May 16-17, 2018 Nitra, Slovak Republic, Conference Proceedings / Ed. Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová, Marcela Hallová. Prague: Wolters Kluwer ČR, 1696-1707.
 • Jęczmyk A., Kasprzak K. (2018): Zastosowanie środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) w turystyce. Polish Journal for Sustainable Development, 22(2), 35-42.
 • Uglisa J., Jęczmyk A. (red nauk.) (2017): Agroturystyka w teorii i praktyce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 257 s.
 • Jęczmyk A., Sikora J., Wartecka-Ważyńska A., Uglis J. (2017): Economic aspects of education and tourism activity of Międzychód Forest District, Intercathedra. 33/3, 37-42.
 • Jęczmyk A., Hedvičáková M. (2017): Specialization in agritourism. Eur. J. Serv. Manage. vol. 23, no. 3, 39-44. 
 • Jęczmyk A., Kasprzak K. 2017: Turystyka kulinarna w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce, Polish Journal for Sustainable Development, nr 21 (1), 7-14.
 • Uglis J., Jęczmyk A. (2017): Development of the tourist function within areas of Lower Silesian Landscape Parks Rozwój funkcji turystycznej obszarów Dolnośląskich Parków Krajobrazowych, Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 10, No. 2, 16-27.
 • Jęczmyk A., Bogusz M. (2017): Educational farms as an example of the Polish agritourism farms specialization, Hradec Economic Days Vol. 7(1) Double-blind peer-reviewed proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017 January 31 st and February 1 st, 2017, 356-362.
 • Jęczmyk A., Uglis J., Maćkowiak M. (red.) (2016): Turystyka wiejska. Tom I. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Wydawnictwo Wieś Jutra (Warszawa), Poznań, 202 str.
 • Jęczmyk, A., Uglis, J., Graja-Zwolińska, S., Maćkowiak, M., Spychała, A., Sikora, J. (2015): Research note: Economic benefits of agrotourism development in Poland: an empirical study. Tourism Economics, 21 (5), 1120-1126.
Projekty badawcze: 
 • 41/2017/U: Opracowanie koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego wyrobiska w gm. Komorniki przy ul. Żwirowej (wykonawca projektu).
 • 2/538/WI/10: Ekonomiczno-społeczne wartości produktów żywnościowych w gospodarstwach agroturystycznych Wielkopolski (kierownik projektu).
 • 8/38/WI/07/AE: Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na wsi (kierownik projektu).
 • 2 H02C 049 22: Wpływ dochodu ze sprzedaży usług turystycznych w gospodarstwach wiejskich na poziom ich wyposażenia i infrastrukturę oraz kierunki rozwoju (kierownik projektu).