dr Anna Bieniasz

Pok. 608, VI piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466092
E-mail: anna.bieniasz@pracownik.up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4854-7577
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=EAV3jL8AAAAJ&hl=pl

Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problematyki analizy finansowej gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. W tym obszarze zostały przeprowadzone badania dotyczące płynności finansowej gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, a także rentowności i relacji między kapitałem obrotowym a rentownością. Drugim obszarem badawczym była kondycja finansowa gmin w Polsce oraz banków spółdzielczych. Efektem badań była monografia oraz 70 publikacji naukowych. Promotor 60 prac magisterskich i 70 licencjackich.

Research interests are focused on the issues of financial analysis of farms and enterprises, including, in particular, food industry enterprises. In this area, research was carried out on the financial liquidity of farms, food industry enterprises in Poland, as well as profitability and the relationship between working capital and profitability. The second research area was the financial condition of communes in Poland and cooperative banks. The research resulted in a monograph and 70 scientific publications. Supervisor of 60 MA and 70 BA theses.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, bankowość.

Prowadzone przedmioty: 

• Analiza ekonomiczna
• Analiza finansowa jednostek samorządu terytorialnego
• Bankowość
• Finanse publiczne i rynki finansowe
• Finanse przedsiębiorstw
• Finanse przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
• Podstawy finansów

Wybrane publikacje: 

• Bieniasz A., Krysztofiak P. (2017): Credit activities of cooperative banks in Poland, J. Agribus. Rural Dev. - 1 (43), s. 35.
• Bieniasz A., Gołaś Z. (2015): Kondycja finansowa gmin wiejskich Wielkopolski w latach 2007-2011, Journal of Agribusiness and Rural Development nr 1 (35), Wyd UP Poznań, s. 27-37.
• Bieniasz A., Gołaś Z. (2014): Zróżnicowanie terminów płatności w wybranych krajach Europy, Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 12 (61), s. 31-42.
• Bieniasz A., Gołaś Z. (2014): Makroekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4(34), s. 27-40.
• Bieniasz A., Gołaś Z., Łuczak A. (2014): Wielowymiarowa analiza kondycji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2007–2011, Wieś i Rolnictwo, nr 2 (163), s. 101-121.
• Bieniasz A. (2013): Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw, Journal of Agribusiness and Rural Development, Wyd UP Poznań, nr 4 (30), s. 5-20.
• Bieniasz A., Gołaś Z. (2013): Finansowe uwarunkowania rentowności w przemyśle spożywczym, Przegląd Organizacji, nr 7, s. 43-52.
• Bieniasz A., Gołaś Z. (2013): Propozycja dekompozycji wskaźników rentowności i jej empiryczna weryfikacja na przykładzie branż przemysłu spożywczego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 73 (129), SKwP, Warszawa, s. 23-48.
• Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z. (2013): Relacje między kapitałem obrotowym a rentownością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce, Journal of Central European Agriculture, 14(1), s. 52-63.
• Bieniasz A., Gołaś Z., Łuczak A. (2013): Zastosowanie metody Topsis do oceny kondycji finansowej gmin w Polsce w 2010 roku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 70 (126), SKwP, Warszawa, s. 25-42.
• Bieniasz A., Gołaś Z. (2013): Rentowność sprzedaży przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4 (759), kwiecień 2013, s. 45-57.
• Bieniasz A., Gołaś Z. (2013): Kondycja finansowa gmin wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe Seria SERiA Tom XV, zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Rzeszów, s. 24-29.
• Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D. (2012): Pomiar i analiza przyczynowo-skutkowa rentowności kapitału własnego w małym przedsiębiorstwie, Przegląd Organizacji, nr 3/2012, s. 25-28.
• Bieniasz A., Gołaś Z. (2012): Wpływ zarządzania zapasami na wyniki finansowe przedsiębiorstw, Gospodarka materiałowa i logistyka, nr 5, s. 9-17.
• Bieniasz A., Gołaś Z. (2012): Zróżnicowanie i kierunki zmian płynności finansowej w przemyśle spożywczym w Polsce, Roczniki Naukowe Seria SERiA Tom XIV, zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Białystok, s. 46-50.
• Bieniasz A., Gołaś Z. (2012): Efektywność gospodarowania zapasami w przemyśle spożywczym, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, s. 68-88.
• Bieniasz A., Gołaś Z., Łuczak A. (2012): Zróżnicowanie kondycji ekonomiczno-finansowej przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2005-2010, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, s. 100-122.
• Bieniasz A., Majchrzak A. (2011): Applying The Ward Method in the Analysis of Financial Situation of Commercial Banks, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse”, vol. 7, nr 3, s. 1-13.
• Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z. (2011): Working capital management in manufacturing enterprises, Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 2011, vol. 7, nr 4 www.e-finanse.com , s. 1-12.
• Bieniasz A., Gołaś Z. (2011): Cykle kapitału obrotowego a rentowność aktywów przedsiębiorstw – artykuł dyskusyjny. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 63 (119), SKwP, Warszawa, s. 25-50.
• Bieniasz A., Gołaś Z. (2011): The Influence of Working Capital Management on the Food Industry Enterprises Profitability, Contemporary Economics, vol. 5 (4), s. 68-81.
• Bieniasz A., Gołaś Z. (2007): Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym, Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, ss.1-231.
• Bieniasz A., Wysocki F. (2004): Strategie marketingowe banków spółdzielczych, Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego, Poznań, ss. 1-128.

Projekty badawcze: 

Projekty badawcze realizowane były głównie w ramach badań statutowych i własnych:
• Wykorzystanie metod taksonomicznych i ekonometrycznych do oceny struktury funkcjonalnej, poziomu rozwoju obszarów wiejskich oraz sytuacji finansowej gmin (2013),
• Analiza finansowa i marketingowa przedsiębiorstw oraz banków w sektorze rolno-spożywczym (w latach 1999 – 2004),
• Strategie marketingowe banków spółdzielczych zrzeszonych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu w latach 1998 – 2000” (w latach 2001 – 2002).
• Uczestnictwo w Projekcie współfinansowanym z funduszy NBP i grantu HSBC w ramach projektu szkoleniowego „Już dziś weź przyszłość w swoje ręce” (we współpracy z Kołem Naukowym Ekonomistów Agrobiznesu).

Funkcje i stanowiska: 

• Członek Rady Programowej kierunku Finanse i rachunkowość
• Koordynator praktyk na kierunku Finanse i rachunkowość
• Opiekun studentów I roku na kierunku Finanse i rachunkowość