dr Andrzej Wołoszyn

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu broniąc pracę pod tytułem "Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce i ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne". Autor ponad 40 oryginalnych prac i uczestnik ponad 30 konferencji krajowych i zagranicznych. 

He received his PhD degree at the Faculty of Economics of the Poznań University of Life Sciences defending the thesis titled "Income inequality in Polish households and their socio-economic determinants". Author of over 40 original papers and participant of more than 30 national and international conferences.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: finanse gospodarstw domowych, metody ilościowe w zastosowaniach ekonomicznych.

Prowadzone przedmioty: 

• Technologie Informacyjne
• Matematyka dla Ekonomistów
• Statystyka Stosowana
• Ekonometria
• Econometrics and Economic Processes Forecasting
• Inferential Statistics

Wybrane publikacje: 

• Wołoszyn, A. (2020). Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce i ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN
• Wołoszyn, A., Głowicka-Wołoszyn, R., Świtek, S., & Grzanka, M. (2019). Wielowymiarowa subiektywna ocena materialnych warunków życia i dobrostanu w gospodarstwach domowych rolników w Polsce. Fragmenta Agronomica, 36(4), 15-26.
• Wołoszyn, A., Głowicka-Wołoszyn, R., & Kozera, A. (2017). Application of generalized distance measure to the construction of a synthetic index of subjective sense of financial security of farmers’ households. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 18(3), 501-509.
• Wołoszyn, A., Kozera, A., Głowicka-Wołoszyn, R., & Stanisławska, J. (2016). Nierówności dochodowe w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, (5. Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego), 118-129.
• Wołoszyn, A., & Stanisławska, J. (2016). Wybrane aspekty e-konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Studia i Prace WNEiZ US, 43, 471-483.
• Wołoszyn, A., & Głowicka-Wołoszyn, R. (2015). Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, (395).
 •Wołoszyn, A., & Głowicka-Wołoszyn, R. (2015). Dochód i wykształcenie jako determinanty stopy oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (74 T. 1 Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje), 733-743.
• Wołoszyn, A., & Głowicka–Wołoszyn, R. (2015). Identification of affluent households in Poland by the structure of consumption expenditures. Economic and Environmental Studies, 3(15), 271-281.
• Wołoszyn, A. (2013). Nierówności dochodowe w gospodarstwach domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2005 i 2010. Roczniki Naukowe SERiA, 15(6), 313-319.
Arora, S., Grigni, M., Karger, D. R., Klein, P. N., & Woloszyn, A. (1998). A Polynomial-Time Approximation Scheme for Weighted Planar Graph TSP. In SODA (Vol. 98, pp. 33-41).