prof. dr hab. Alfred Janc

Pok. 619, VI piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466253
E-mail: alfred.janc@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0654-1241
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Alfred_Janc
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=r9P1jO8AAAAJ&hl=pl
Strona domowa: https://www.alfredjanc.info

Profesor nauk ekonomicznych - tytuł przyznany przez Prezydenta RP (2004). W Katedrze Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na stanowisku profesora od marca 2018 (poprzednio profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - dziekan Wydziału Ekonomii  i wieloletni kierownik Katedry Pieniądza i Bankowości). Autor i współautor ponad 250 publikacji z zakresu finansów i bankowości. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Doświadczenie zawodowe m.in.: Wielkopolski Bank Kredytowy, Narodowy Bank Polski, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Credit Agricole Bank Polska S.A., CA TU S.A., AMUNDI TFI Polska

Professor of Economics - the title awarded by the President of Poland (2004). Professor in the Department of Finance and Accounting at the Faculty of Economics of the Poznań University of Life Sciences since March 2018 (formerly full professor at the Poznań University of Economics - dean of the Faculty of Economics and director of the Institute of Money and Banking). Author and co-author of more than 250 publications on finance and banking. Mamber of the Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences. Professional experience from - among others -. Wielkopolski Bank Kredytowy, National Bank of Poland, General Inspectorate of Banking Supervision, Banking Guarantee Fund, Marshal Office otf the Wielkopolska Region, Credit Agricole Bank Polska S.A., CA TU S.A., AMUNDI TFI Polska.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: bankowość komercyjna, spółdzielczość bankowa, bankowość centralna, nauka o pieniądzu, polityka pieniężna, nauka o pieniądzu, rynki finansowe, analiza finansowa, zarządzanie instytucjami finansowymi, audyt, ubezpieczenia.

Prowadzone przedmioty: 

• Bankowość
• Zarządzanie instytucjami kredytowymi
• Rynki finansowe
• International Capital and Financial Market
• Nauka o pieniądzu
• Współczesne systemy pieniężne
• Seminaria

Wybrane publikacje: 

• A. Janc, K. Waliszewski (2019), Poziom i struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w Polsce jako bariera rozwoju rynku kapitałowego – analiza w kontekście unii rynków kapitałowych; w: T. Czerwińska, A. A. Nowak (red. nauk.), Rynek kapitałowy - oszczędności i inwestycje, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
• R. Balina, A. Janc, S. Klus, Z. Urban (2019), Wpływ procesów internacjonalizacji i repolonizacji na konsolidację sektora bankowości komercyjnej w Polsce w latach 2009-2018; w: S. Juszczyk, R. Balina (red. nauk.), Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
• A. Janc, A. Warchlewska (2018), Działania edukacyjne w obszarze wiedzy ekonomicznej i kompetencji finansowych jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu;  w: K. Waliszewski (red. nauk.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych: od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa.
• A. Janc, M. Jurek, P. Marszalek (2015), Polish Financial System in the Age of Financialisation, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
• A. Janc, P. Mikołajczak, K. Waliszewski (2015), Europejska unia rynków kapitałowych, CeDeWu, Warszawa.
• A. Janc, K. Waliszewski (red. nauk.) (2014), Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
• ​A. Janc, A. Janc (2013), Audyt działalności bankowej; w: M. Zaleska (red. nauk.), Bankowość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
• A. Janc, K. Waliszewski (red. nauk.) (2012), Ryzyko w działalności gospodarczej. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
• A. Janc (2012), Tendencje w obszarze regulacji instytucji funkcjonujących na rynkach finansowych w Unii Europejskiej; w: G. Kotliński, K. Waliszewski (red. nauk.), Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
• A. Janc (red. nauk.) (2010), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
• A. Janc, G. Kotliński (red. nauk.) (2004), Nowe technologie we współczesnym banku, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
• A. Janc, A. Krymarys-Balcerzak (red. nauk.) (2004), Funkcjonowanie współczesnego banku, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
• A. Janc (2004), Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, TWIGGER, Warszawa.
• A. Janc (2004), Modern Banking in Transition Economies of Central and Eastern Europe, The Poznań University of Economics, Poznań.
• A. Janc (red. nauk.) (2002), Zatrudnienie w sektorze bankowym. Symptomy nowej ery, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
• M. Biegański, A. Janc (red. nauk.) (2001), Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
• A. Janc (red. nauk.) (2001), Bankowość komercyjna w rozwiniętych systemach bankowych. Studium wybranych krajów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
• A. Janc (red. nauk.) (2001), Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
• A. Janc (2000), Usługi bankowe w zakresie działalności inwestycyjnej samorządu terytorialnego; w: E. Denek (red. nauk.), Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
• A. Janc (red. nauk.) (1997), Sektor bankowy w procesie zmian systemowych. Europa Środkowa i Wschodnia: początek zmian, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.