prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak

Pok. 617, VI piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466091
E-mail: aleksandra.luczak@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3149-7748
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Luczak2
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=f95avxgAAAAJ&hl=pl

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, profesor UPP.  Autorka i współautorka ponad 80 oryginalnych publikacji naukowych. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi głównie wielokryterialnych metod ilościowych i ich zastosowań w ekonomii i finansach. Prowadzone prace badawcze koncentrują się na opracowaniu, zweryfikowaniu i porównaniu podejść opartych na metodach ilościowych, które pozwalają na rozwiązywanie problemów pojawiających się przy ocenie i planowaniu rozwoju terytorialnego (regionalnego i lokalnego). Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz członek zespołu redakcyjnego Journal of Agribusiness and Rural Development.

Associate Professor at the Department of Finance and Accounting, the Faculty of Economic. She is the author and co-author of over 80 scientific publications. Her main research interests include multicriteria quantitative methods and their applications in economics and finance. She works on development, verification and comparisons of the approaches based on the quantitative methods which allow solving the problems occurring during the evaluation of the local or the regional development of the territorial units. She is also a member of the Polish Statistical Association and a member of editorial team of Journal of Agribusiness and Rural Development.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: klasyfikacja i analiza danych, metody ilościowe, planowanie rozwoju lokalnego.

 

Prowadzone przedmioty: 

• Ekonometria
• Econometrics and forecasting economic processes
• Matematyka dla ekonomistów 
• Seminarium
• Quantitative methods in economics
• Zastosowanie metod ekonometrycznych w badaniach naukowych
• Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniach naukowych.

Wybrane publikacje: 

• Łuczak A., Kozera A. (2020): A model to assess the development priorities of local administrations through the hierarchy of strategic factors. Journal of Policy Modeling, 
• Łuczak A., Kalinowski S. (2020): Assessing the level of the material deprivation of European Union countries. PLOS One, 15(9): e0238376.
• Just, M.; Łuczak, A. (2020): Assessment of Conditional Dependence Structures in Commodity Futures Markets Using Copula-GARCH Models and Fuzzy Clustering Methods. Sustainability 12, 2571.
• Łuczak A., Just M., (2020): The positional MEF-TOPSIS method for the assessment of complex economic phenomena in territorial units. Statistics in Transition new series, June 2020, Vol. 21, No. 2, s. 157–172.
• Łuczak, A.; Just, M. A Complex MCDM Procedure for the Assessment of Economic Development of Units at Different Government Levels. Mathematics 2020, 8, 1067.
• Łuczak A., Wysocki F. (2019): Social and economic development status of European Union countries. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ., Vol. 21, No. 3, 249-259.
• Just M., Łuczak A., Kozera A (2019): Conditional Dependence Structure in the Precious Metals Futures Market, International Journal of Economic Sciences, Vol. VIII, No. 1, 81–93.
• Just M., Łuczak A. (2019): Modified Positional TOPSIS Method for Assessing the Socio-Economic Development Level of Rural Municipalities, Hradec Economic Days: Double-blind peer reviewed proceedings part I. of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2019 Hradec Králové, February 5–6, 2019, Hradec Králové, Czech Republic / Ed. by Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal, Hradec Economic Days, ISSN 2464-6059; Vol. 9 (1), 357–368.
• Kozera A., Łuczak A., Wysocki F. (2017): The application of classical and positional TOPSIS methods to assessment financial self-sufficiency levels in local government units. [w:] Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. Data Science: Innovative Developments in Data Analysis and Clustering / Ed. Francesco Palumbo, Angela Montanari, Maurizio Vichi, Springer ISSN: 1431-8814, e-ISSN 2198-3321, s. 273-284.
• Łuczak A., Kozera (2018): Assessment of strategic factors for local administrative units. [w:]  Innovation and cooperation in smart, sustainable and inclusive rural regions / Ed. Sigrid Egartner, Julia Niedermayr, Klaus Wagner. Seria: Rural areas and development ; vol. 15, Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute, Warszawa, s. 39-48.
• Łuczak A. (2018): Assessing the development status of local administrative units with the use of a modified quantifiable SWOT method. Proceedings of the 10th Economics & Finance Conference, Rome, 10-13 September 2018, Edited by: K. Cermakova, S. Mozayeni, E. Hromada, Published by International Institute of Social and Economic Sciences and International Society for Academic Studies, z. s., Prague, Czech Republic, ISBN 978-80-87927-77-9, s. 589 – 600.
• Łuczak A., Kozera A., Bacci S. (2018): The application of taxonomic methods and ordered logit model in the assessment of financial self-sufficiency of local administrative units. Proceedings of the 2018 International Conference "Economic Science for Rural Development" No 49 . Jelgava, LLU ESAF, 9-11 May 2018, pp. 212-220.
• Łuczak A., Just M., Kozera A. (2018): Application of the positional POT-TOPSIS method to the assessment of financial self-sufficiency of local administrative units. Proceedings of the 10th Economics & Finance Conference, Rome, 10-13 September 2018, Published by International Institute of Social and Economic Sciences and International Society for Academic Studies, z. s., Prague, Czech Republic, ISBN 978-80-87927-77-9,  s. 601 – 612.
• Łuczak A. (2017): Assessing the strategic factors and choosing the development scenarios for local administrative units using AHP. Multiple Criteria Decision Making, vol. 12, s. 119-133.

Funkcje i stanowiska: 

• Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku Studiów Finanse i Rachunkowość
• Członek Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse
• Członek Rady Dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
• Katedralny Koordynator ds. Jakości Kształcenia w Katedrze Finansów i Rachunkowości
•Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika “Journal of Agribusiness and Rural Development” – redaktor statystyczny