prof. UPP dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, profesor UPP. Autorka i współautorka ponad 120 publikacji naukowych i kliku monografii naukowych z zakresu rolnictwa i agrobiznesu w skali lokalnej, krajowej, regionalnej i aspekcie międzynarodowym. Głównym elementem prowadzonych badań jest wykorzystywanie tablic przepływów międzygałęziowych, czyli metody input-output Leontiefa, do badań nad rozwojem agrobiznesu. Autorka ekspertyz wykonywanych dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie. Kierownik lub wykonawca licznych projektów badawczych NCN i MNiSW Wyróżniona licznymi nagrodami Rektora UPP za dorobek naukowy, działalność organizacyjną i dydaktyczną oraz dwiema nagrodami Rektora UEP. Recenzent licznych artykułów naukowych w języku polskim i angielskim. Promotor pomocnicy w obronionej w 2019 roku pracy doktorskiej. Promotorstwo w jednym otwartym przewodzie doktorskim i promotor jednego doktoranta w Szkole Doktorskiej UPP.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: ekonomika gospodarki żywnościowej (agrobiznesu), integracja europejska, ekonomia międzynarodowa, polityka rolna, zrównoważony rozwój, efektywność środowiskowa.

Prowadzone przedmioty: 

• Polityka gospodarcza
• Polityka pieniężna
• Unia gospodarczo-walutowa w teorii i praktyce
• Agrobiznes w gospodarce narodowej
• Międzynarodowe sosunki gospodarcze
• Teoria wyboru publicznego

Wybrane publikacje: 

Artykuły naukowe:
• Czyżewski B., Smędzik-Ambroży K., Mrówczyńska-Kamińska A. (2020): Impact of environmental policy on eco-efficiency in country districts in Poland: How does the decreasing return to scale change perspectives?, Environ. Impact Assess. Rev. - 2020, vol. 84, September 2020, art. no. 106431, Impact Factor ISI: 4.135 DOI: 10.1016/j.eiar.2020.106431.
• Bajan, B., Mrówczyńska-Kamińska, A., & Poczta, W. (2020). Economic Energy Efficiency of Food Production Systems. Energies, 13(21), 5826.  doi.org/10.3390/en13215826.
• Bajan, B., & Mrówczyńska-Kamińska, A. (2020). Carbon footprint and environmental performance of agribusiness production in selected countries around the world. Journal of Cleaner Production, 276, 123389. doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123389.
• Mrówczyńska-Kamińska, A., & Bajan, B. (2019). Importance and share of agribusiness in the Chinese economy (2000–2014). Heliyon, 5(11), doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02884.
• Mrówczyńska-Kamińska A. (2019): Agriculture and environment in European Union countries in light of input–output tables, Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XXI (4): 317-330; ISSN 1508-3535.
• Mrówczyńska-Kamińska A., Baer-Nawrocka A. (2019): Material and import intensity in the agriculture of the European union - input-output analysis, Zag. Ekon. Rol. - 2019, 1 (358), s. 3-21, Wyd IERiGŻ-PIB, Warszawa.
• Bajan, B., Mrówczyńska-Kamińska, A. (2019). MEASURING THE AGRIBUSINESS GDP IN EUROPEAN UNION COUNTRIES. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, (3), 15-21. https://doi.org/10.22630/ESARE.2019.3.1.
• Mrówczyńska-Kamińska A., Baer-Nawrocka A. (2018): Creating and allocating the supply of agri-food products in european union countries, Journal of Agribusiness of Rural Development, s. Vol 49 No 3, Wyd. UP w Poznaniu, doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00431, s. 309-320.
• Mrówczyńska-Kamińska A., Baer-Nawrocka A. (2018): Changes in labour productivity in the agribusiness in European Union countries, Acta Sci. Pol. Oeconomia 17 (1) 2018, 85–94, Wyd. SGGW w Warszawie, DOI: 10.22630/ASPE.2018.17.1.10.
• Mrówczyńska-Kamińska A., Bajan B. (2018): Global differences in labour productivity in the agribusiness W: Proceedings of the 2018 International Scientific Conference "Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy" : Warsaw, 7-8 June 2018. no. 2 / Ed. in-Chief Jarosław Gołębiewski. Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press, 2018 Seria: Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy ; no. 2, s. 191-197, il., bibliogr., abstr. ISBN: 978-83-7583-803-9.
• Mrówczyńska-Kamińska A., Bajan B. (2018): Przepływy międzygałęziowe w sektorze rolno-żywnościowym w Chinach , Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Problemy Rolnictwa Światowego tom 18 (XXXIII), zeszyt 2, 2018: 7–19 Wyd. SGGW W Warszawie, DOI: 10.22630/PRS.2018.18.2.30.
• Mrówczyńska-Kamińska A. (2017): Kierunek rozwoju agrobiznesu w krajach Unii Europejskiej, Journal of Rocz. Nauk. SERiA. - 2017, t. 19, z. 6, s. 182-189, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa. DOI:10.5604/01.3001.0010.7927.
• Szuba-Barańska E. , Mrówczyńska-Kamińska A. (2016): An attempt to assess the impact of agriculture on the environment in the countries of Central-Eastern Europe, J. Agribus. Rural Dev. - 2016, 3 (41), s. 401-412, wyd. UP w Poznaniu.
• Mrówczyńska-Kamińska A., Standar A. (2016): The role of business insurance in national economy in Poland, : J. Agribus. Rural Dev. - 2016, 3 (41), s. 337-344, Wyd. UP w Poznaniu.
• Mrówczyńska-Kamińska A., Baer-Nawrocka A. (2016): The significance of agribusiness in the national economy in the EU countries, W: Models for competitive and sustainable agriculture and rural areas in Central-Eastern European countries / Ed. Paweł Chmieliński, Michał Soliwoda., Warsaw : Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute, 2016 Rural areas and development ; vol. 13 s. 23-35.
• Szuba-Barańska E. , Mrówczyńska-Kamińska A., Poczta W. (2016): Zmiany struktur agrobiznesu Polski i Niemiec Rocz. Nauk. SERiA. - 2016, t. 18, z. 6, s. 216-220, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
• Mrówczyńska-Kamińska A., Standar A. (2016): Ocena podmiotów ubezpieczeniowych grupy PZU na tle rynku ubezpieczeń - wybrane aspekty, Wiad. Ubez. - 2016, nr 2, s. 93-109.

Monografie naukowe:
• Mrówczyńska-Kamińska A. (2015): Gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej; Kierunki rozwoju, przepływy i współzależności, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2015, ISBN 978-83-7160-768-4, ss. 263 (ankes w formie pdf na płycie CD).
• Góral J., Mrówczyńska-Kamińska A., Klimkowski C. (2017): Sektorowe przepływy międzygałęziowe a implikacje rozwojowe polskiego rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. - 134 s. Seria  Rolnictwo polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, nr 7, ISBN: 978-83-7658-713-4.
• Góral J., Mrówczyńska-Kamińska A., Klimkowski C. (2017): Input-output flows and developmental implications for Polish agriculture, INSTITUTE OF AGRICULTURAL AND FOOD ECONOMICS NATIONAL RESEARCH INSTITUTE, Warsaw, ISBN 978-83-7658-714-1.
• Czubak W., Sadowski A., Wigier M., Mrówczyńska-Kamińska A. (2014): Inwestycje w rolnictwie polskim po integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-762-2 ss.136.
• Zegar J.S., Feledyn-Szewczyk B., Jankowiak J., Majchrzak A., Miedziejko E., Mrówczyńska-Kamińska A., Prandecki K. (2014): Z badań na rolnictwem społecznie zrównoważonym (24), Raport Programu Wieloletniego 2011-2014, IERiGŻ PIB, nr 109 Warszawa, ISBN 978-83-7658-488-1 ss. 126.

Projekty badawcze: 

• „Znaczenie i ewolucja agrobiznesu jako subsystemu gospodarki narodowej w krajach Unii Europejskiej”, kierownik, projekt badawczy własny z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N112 168336 w latach 2009-2012.
• „Sektor rolny i jego przemiany w Unii Europejskiej w świetle teorii agrobiznesu”, kierownik projekt badawczy własny OPUS przyznanego z Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer UMO-2012/07/B/HS4/02837 w latach 2013-2018.
• „Przepływy międzygałęziowe w agrobiznesie w wybranych krajach świata w kontekście zrównoważonego rozwoju” kierownik projekt badawczy własny OPUS przyznanego z Narodowego Centrum Nauki numer 2018/29/B/HS4/02262 w 2019 roku.
• „Rozwój agrobiznesu państw Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej” wykonawca, PRELUIUM przyznanego z NCN numer 2014/13/N/HS4/03617, w latach 2015-2019.
• Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską”, projekt badawczy własny z Komitetu Badań Naukowych grant KBN 5 P06J01118,  lata 1999-2002, wykonawca projektu.
• „Absorpcja środków WPR w Wielkopolsce na przykładzie wybranych instrumentów wsparcia”, interdyscyplinarny projekt badawczy o charakterze międzyuczelnianym pt., realizowany w 2005 roku przez Akademię Ekonomiczną i Akademię Rolniczą w Poznaniu, projekt nr 51103510, wykonawca projektu.
• „Makro, mezo i mikroekonomiczna efektywność wspierania inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej”. Projekt badawczy własny Narodowego Centrum Nauki Nr 2011/01/B/HS4/00654, Realizacja 2011-2014 r.; wykonawca projektu.

Funkcje i stanowiska: 

• Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku Studiów Ekonomia, Wydział Ekonomiczny UPP
• Członek Rady Dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
• Przewodnicząca Komisji ds. Studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
• Członek Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
• Zastępca Kierownika Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczny UPP