Accomplished and current research projects

DOWNLOAD PDF 

 

Accomplished and current research projects

 

Project author

 

Address

Project title in Polish

Project title in English

Dr Paulina Anioła-Mikołajczak

aniola@up.poznan.pl

Zachowania finansowe gospodarstw domowych seniorów

Financial behaviour of senior households

Dr Paulina Anioła-Mikołajczak

aniola@up.poznan.pl

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zadłużenia gospodarstw domowych – perspektywa europejska i polska

Socio-economic determinants of household debt - the European and Polish perspective

Dr Agnieszka Baer – Nawrocka

nawrocka@up.poznan.pl

Dochody rolnicze w krajach Unii Europejskiej w świetle ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej

Agricultural income in the European Union in the context of the evolution of the Common Agricultural Policy

Prof. dr hab. Rafał Baum

baum@up.poznan.pl

Prawne i ekonomiczne aspekty organizacji i zarządzania przedsiębiorstw agrobiznesu

Legal and economic aspects of the organization and management of agribusiness enterprises

Prof. dr hab. Rafał Baum

baum@up.poznan.pl

Ujęcie metodologiczne problemu oceny zrównoważonego rozwoju w rolnictwie

The methodological approach to the problem of assessing sustainable development in agriculture

Dr Natalia Bartkowiak-Bakun

nataliab@up.poznan.pl

Rozwój obszarów wiejskich na terenach peryferyjnych

Development of rural areas on the peripheral area

Dr Natalia Bartkowaiak-Bakun

natalia.bartkowiak@up.poznan.pl

Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w regionie (na przykładzie województwa wielkopolskiego

The factors of rural development in the region (on the example of the Wielkopolskie voivodship)

Dr Patrycja Beba

beba@up.poznan.pl

Modele optymalizacyjne regionalnej alokacji środków strukturalnych skierowanych na rozwój wsi i rolnictwa w Polsce

Optimization models of regional allocation of structural funds aimed at the development of rural areas and agriculture in Poland

Dr inż. Paweł Boczar

pboczar@up.poznan.pl

Wpływ zmian kierunków wykorzystania rzepaku na uczestników polskiego rynku roślin oleistych i produktów ich przetwarzania

The impact of changes in the directions of the use of rapeseed on participants in the Polish oilseed and their processing products market

Dr hab. Wawrzyniec Czubak

czubak@up.poznan.pl

Funkcjonowanie, skuteczność i efekty wybranych instrumentów WPR w Polsce

Functioning, effectiveness and effects of the selected the CAP instruments in Poland

Dr hab. Wawrzyniec Czubak

czubak@up.poznan.pl

Makro, mezo i mikroekonomiczna efektywność wspierania inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej

Macro, meso and microeconomic efficiency of the investment support in agricultural enterprises with the EU funds

Dr Joanna Florek

 florek@au.poznan.pl

Ryzyko w działalności podmiotów sektora zbożowego

Risk in the operations of grain sector entities

Dr  inż. Michał Gazdecki

mgazdecki@up.poznan.pl

Sektor usług żywieniowych jako kanał dystrybucji żywności

The nutritional services sector as the food distribution channel

Dr hab. Zbigniew Gołaś

golas@up.poznan.pl

Efektywność ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw agrobiznesu

Economic and financial efficiency of agribusiness enterprises

Dr Elżbieta Goryńska – Goldman

gorynska-goldmann@up.poznan.pl

Zwyczaje spożywania pieczywa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników demograficznych i ekonomicznych

The habits of bread consumption in Poland with particular emphasis on the impact of demographic and economic factors

Dr hab. Jakub Hadyński

hadynski@up.poznan.pl

Efekty polityki strukturalnej dla obszarów wiejskich i zmarginalizowanych w Polsce

Effects of structural policy for rural and marginalized areas in Poland

Dr Anna Jankowska

anna.jankowska@up.poznan.pl

Adaptacja sektora rolnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej w procesie integracji z Unią Europejską

Adaptation of the agricultural sector in Central and Eastern Europe countries in the process of integration with the European Union

Dr Anna Jankowska

 anna.jankowska@up.poznan.pl

Alokacja i absorpcja wsparcia finansowego dla sektora rolnego krajów EŚiW – rezultaty i oczekiwania

Allocation and absorption of financial support for the agricultural sector in CEE countries - results and expectations

Dr hab. Sławomir Kalinowski

 skalin@up.poznan.pl

Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w Polsce

The living standards of the rural population with uncertain income in Poland

Dr hab. Sławomir Kalinowski

 skalin@up.poznan.pl

Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego

Poverty of the rural population of the Wielkopolskie voivodship

Dr Katarzyna Kita

katarzyna.kita@up.poznan.pl

Zmiany w spożyciu i stopniu samowystarczalności żywnościowej wybranych krajów Azji

Changes in the food consumption and the level of food self-sufficiency in selected Asian countries

Dr Katarzyna Kita

katarzyna.kita@up.poznan.pl

Konkurencyjność polskiego handlu rolno – spożywczego na rynkach pozaunijnych w świetle wybranych teorii wymiany międzynarodowej

Competitiveness of the Polish agri-food trade in the non-EU markets in the light of selected theories of international exchange

Dr hab. Ewa Kiryluk – Dryjska

kiryluk-dryjska@up.poznan.pl

Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce

Quantification and assessment of the allocation of the EU structural funds allocated for the development of agriculture in Poland

Dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska

kiryluk-dryjska@up.poznan.pl

Zastosowanie teorii gier do analizy procesów decyzyjnych Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

Application of the game theory to analysis of decision-making processes of the Common Agricultural Policy of the European Union

Dr inż. Małgorzata Kołodziejczak

mkol@up.poznan.pl

Rola usług w sektorze rolnym w krajach Unii Europejskiej

The role of services in the agricultural sector in the EU

Dr Włodzimierz Kołodziejczak

wkol@up.poznan.pl

Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Możliwości redukcji bezrobocia ukrytego w rolnictwie

Determinants of economic activity of the rural population in Poland. Possibilities to reduce hidden unemployment in agricultural sector

Dr hab. Eugeniusz Kośmicki

eugeniusz.kosmicki@up.poznan.pl

Społeczno-ekonomiczne zagadnienia funkcjonowania wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce w warunkach wspólnej polityki rolnej i jej zmian pod wpływem procesów globalnych i ich konsekwencji regionalnych

The socio-economic aspects of the development of agriculture, rural areas, and food industry in Poland in the context of the European Union's agriculture policy; the global changes of the policy and its impact on regional development

Dr Agnieszka Kozera

akozera@up.poznan.pl

Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Financial security of local government units in Poland

Dr inż. Magdalena Kozera-Kowalska

mkozera@up.poznan.pl

Wartość dodana kapitału intelektualnego polskich przedsiębiorstw rolniczych

Added value of intellectual capital of the Polish agricultural enterprises

Dr Izabela Lipińska

asialip@up.poznan.pl

Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej

Legal risk management instruments in agricultural production

Prof. dr hab. Władysława Łuczka

luczka@up.poznan.pl

Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju na poziomie mikro i makroekonomicznym

Determinants of sustainable development at the micro and macroeconomic level

Prof. dr hab. Władysława Łuczka

 luczka@up.poznan.pl

Stan i uwarunkowania rozwoju handlu detalicznego żywnością ekologiczną

State and determinants of development of retail organic food sector

Dr Mariusz Malinowski

marmalin@up.poznan.pl

Zależności przestrzenne między syntetycznymi miernikami poziomu rozwoju zrównoważanego i infrastruktury instytucjonalnej w powiatach Polski Zachodniej

Spatial dependencies between synthetic measures of the level of sustainable development and institutional infrastructure in poviats of Western Poland

Dr inż. Elżbieta Mikołajczak

emikolaj@up.poznan.pl

Ekonomiczne aspekty przerobu odpadów drzewnych na paliwa ekologiczne

Economic aspects of wood waste processing for ecological fuels

Dr hab. Aldona Mrówczyńska – Kamińska

aldonam@up.poznan.pl

Znaczenie i ewolucja agrobiznesu jako subsystemu gospodarki narodowej w krajach Unii Europejskiej

Importance and evolution of agribusiness as a subsystem of the national economy in the EU countries

Dr hab. Aldona Mrówczyńska – Kamińska

aldonam@up.poznan.pl

Sektor rolny i jego przemiany w Unii Europejskiej w świetle teorii agrobiznesu

The agricultural sector and its changes in the European Union in the light of the agribusiness theory

Prof. dr hab. Karolina Pawlak

kpawlak@up.poznan.pl

Badania konkurencyjności międzynarodowej sektora rolno-spożywczego i prognozowanie rozwoju wymiany handlowej z wykorzystaniem modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project

Study on the international competitiveness of the agri-food sector and forecasting the development of trade using the general equilibrium model: Global Trade Analysis Project

Prof. dr hab. Karolina Pawlak

kpawlak@up.poznan.pl

Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej (pozycjonowanie i typologie w ujęciu ex post i ex ante) - wnioski dla Polski

Competitiveness of the agri-food sector in the EU countries (positioning and typologies in ex post and ex ante terms) - conclusions for Poland

Prof. dr hab. Karolina Pawlak

kpawlak@up.poznan.pl

Polski sektor rolno-żywnościowy w warunkach implementacji Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym (TTIP)

The Polish agri-food sector in terms of the implementation of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) agreement

Dr Benedykt Pepliński

benedykt.peplinski@up.poznan.pl

Analiza komparatywna efektywności ekonomicznej chowu, jakości oraz przydatności technologicznej mięsa świń tuczonych w systemach intensywnym i ekstensywnym

Comparative analysis of the economic effectiveness of breeding, quality and technological suitability of pig meat fatten in intensive and extensive systems

Prof. dr hab. Walenty Poczta

poczta@up.poznan.pl

Skutki akcesji oraz wyzwania dla sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w Polsce w świetle kształtu WPR do roku 2020

The effects of accession and the challenges for the agri-food sector and rural areas in Poland in the light of the CAP until year 2020

Dr inż. Lucyna Przezbórska-Skobiej

przezborska@up.poznan.pl

Regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce 

Regional and local conditions for the development of agritourism and rural tourism in Poland

Dr hab. Lucyna Przezbórska - Skobiej

przezborska@up.poznan.pl

Regionalizacja agroturystyczna Polski a przestrzeń agroturystyczna – ocena atrakcyjności i potencjału turystycznego regionów agroturystycznych

Polish agrotourism regionalization and agritourism space - assessment of the attractiveness and tourist potential of agritourism regions

Dr Damian Puślecki

puslecki@up.poznan.pl

Nowy model ubezpieczenia społecznego rolników – zagadnienia prawne

New model of farmer's social insurance - legal aspects

Dr Anna Rzeszutko

rzeszutko@up.poznan.pl

Przemiany strukturalne rolnictwa krajów UE z wykorzystaniem statystycznej analizy strukturalnej

Structural changes in the agriculture in the EU countries based on statistical structural analysis

Dr Anna Rzeszutko

 rzeszutko@up.poznan.pl

Regionalne zróżnicowanie przemian struktury rolnictwa w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską

Regional diversity of changes in the structure of agricultural sector in Poland in the conditions of integration with the European Union

Dr Paweł Siemiński

pasie@up.poznan.pl

Możliwości rozwojowe gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 r.

Development opportunities of farms in Poland under the Common Agricultural Policy untill year 2020

Dr Joanna Średzińska

sredzinska@up.poznan.pl

Zróżnicowanie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej

Diversification of the financial situation of farms in the European Union countries from Central and Eastern Europe

Dr Joanna Średzińska

sredzinska@up.poznan.pl

Czynniki kształtujące sytuację finansową gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej

Factors determining the financial situation of agricultural enterprises in the EU countries

Dr Aldona Standar

aldona.standar@up.poznan.pl

Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego

The assessment of the rating measures of the EU regional policy by local governments in the Wielkopolska voivodship

Dr Aldona Standar

standar@up.poznan.pl

Poziom ryzyka finansowego w działalności gmin wiejskich. Pomiar, identyfikacja czynników oraz zapobieganie jego nadmiernemu poziomowi. Przykład województwa wielkopolskiego

The level of financial risk in the activity of rural communes. Measurement, identification of factors and prevention of its excessive level. An example of the Wielkopolskie voivodship

Dr Joanna Stanisławska

stanislawska@up.poznan.pl

Konsumpcja w gospodarstwach domowych rolników w Polsce i jej uwarunkowania

Farmers household consumption in Poland and its determinants

Dr Karol Wajszczuk

wajszczuk@up.poznan.pl

Metodyka identyfikacji i analizy kosztów logistyki dla przedsiębiorstw rolnych

Methodology of identification and analysis of logistic costs for agricultural enterprises

Dr Karol Wajszczuk

wajszczuk@up.poznan.pl

Systemy logistyczne w agrobiznesie

Logistics systems in agribusiness

Dr Karol Wajszczuk

wajszczuk@up.poznan.pl

Zarządzanie holistyczne w przedsiębiorstwach w aspekcie ich konkurencyjności

Holistic management in enterprises in the aspect of their competitiveness

Dr Karol Wajszczuk

wajszczuk@up.poznan.pl

Opracowanie uniwersalnego programu komputerowego służącego do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnego z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR 7)

Development of the universal computer program to draw up a cash flow statement in accordance with the Accounting Act and International Financial Reporting Standards (IAS 7)

Dr Joanna Wiśniewska-Paluszak

wisniew@up.poznan.pl

Model powiązań sieciowych w agrobiznesie

The  model of network relationships in agribusiness

Mgr Monika Wojcieszak

mwoj@up.poznan.pl

Agroturystyka na obszarach metropolitalnych Krakowa

Agrotourism in the Kraków Metropolitan Area

Prof. dr hab. Feliks Wysocki

wysocki@up.poznan.pl

Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Możliwości pozyskiwania pozarolniczych źródeł dochodów

Determinants of economic activity of the rural population in Poland. Possibilities of acquiring non-agricultural sources of income

Prof. dr hab. Feliks Wysocki

wysocki@up.poznan.pl

Wielowymiarowa analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej podmiotów gospodarki żywnościowej, jednostek samorządu terytolialnego i gospodarstw domowych

Multidimensional analysis of the economic and financial situation of entities in the food economy of territorial self-government units and households