Badania i publikacje naukowe

Badania naukowe

Wydział Ekonomiczny posiada potencjał, który pozwala na realizację istotnych zadań naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie wyznaczane są przez współczesną gospodarkę. Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 107 pracowników w tym: 5 profesorów tytularnych, 14 doktorów habilitowanych, 84 doktorów oraz 14 pracowników naukowo-technicznych i administracyjnych. Wśród głównych  kierunków aktywności naukowej Wydziału należy wyróżnić badania z zakresu: ekonomii, polityki gospodarczej, rynków  w  skali  Europy, kraju  i  regionu. Zakres działania dotyczy także m.in. ekonomiki produkcji, handlu i usług, marketingu, zarządzania, ekonomiki gospodarstw domowych, konsumpcji żywności.

W ramach wymienionych obszarów nacisk kładziony jest na rolnictwo, gospodarkę żywnościową, obszary wiejskie, planowanie przestrzenne, a  także ekonomikę turystyki przyrodniczej. Wydział angażuje się w projekty badawcze i dydaktyczne. Są one finansowane zarówno ze źródeł  krajowych jak  i europejskich oraz światowych, co pozwala budować infrastrukturę informatyczną, a także poszerzać zakres badań. W ostatnich latach rozwijane są  w szczególności badania z zakresu polityki regionalnej, ekonomiki konsumpcji, produkcji i zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce żywnościowej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki społecznej, funkcjonowania rynku rolno-spożywczego w Polsce, a także analizy wielowymiarowej, taksonomii, ekonometrii i prognozowania.

Wydział Ekonomiczny jest organizatorem i współorganizatorem regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji oraz seminariów naukowych. Najważniejszym cyklicznym wydarzeniem, które współorganizuje Wydział, jest coroczny Kongres Stowarzyszenia  Ekonomistów  Rolnictwa i Agrobiznesu.

Prowadzone na Wydziale badania dotyczą problematyki globalnej, makroekonomicznej, mezoekonomicznej i mikroekonomicznej. Są realizowane przez wyspecjalizowane katedry i obejmują między innymi następujące zagadnienia:

 • kierunki i efektywność zmian strukturalnych w rolnictwie (ogrodnictwie) i gospodarce żywnościowej;
 • typologia i delimitacja sektora rolno-żywnościowego oraz terenów wiejskich i budowa strategii rozwoju regionalnego,
 • statystyczne i ekonometryczne metody w analizach typologicznych gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich;
 • aktywność ekonomiczna ludności i rynek pracy,
 • liberalizm i protekcjonizm w handlu międzynarodowym warunkach globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego;
 • zwyczaje żywieniowe konsumentów i ekonomiki konsumpcji
 • marketing produktów rolno-żywnościowych,
 • badanie rynkowych instrumentów stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie;
 • zarządzanie przedsiębiorstwem zarządzanie jakością, logistyka w agrobiznesie, rynek nieruchomości;
 • czynniki determinujące poziom życia na obszarach wiejskich;
 • infrastruktura gospodarcza i społecznych obszarów wiejskich;
 • zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłu drzewnego;
 • rola państwa i udział obywateli w racjonalnym gospodarowaniu środowiskiem i jego zasobami.

Szczegółowe informacje na temat zainteresowań naukowych i badań prowadzonych przez pracowników Wydziału oraz wybrane publikacje (w części dostępne do pobrania on-line), znajdują się na stronach Katedr

Publikacje pracowników Wydziału

MONOGRAFIE

WSZYSTKIE PUBLIKACJE - KATALOG BIBLIOTEKI UP W POZNANIU (aby wyświetlić listę publikacji pracowników WE, należy w wyszukiwarce zasobów Biblioteki wybrać opcję "wydział - nazwa" i wpisać:  "WYDZIAŁ EKONOMICZNY"