Badania i publikacje naukowe

Badania naukowe

Wydział Ekonomiczny posiada potencjał, który pozwala na realizację istotnych zadań naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie wyznaczane są przez współczesną gospodarkę. Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 107 pracowników w tym: 5 profesorów tytularnych, 14 doktorów habilitowanych, 84 doktorów oraz 14 pracowników naukowo-technicznych i administracyjnych. Wśród głównych  kierunków aktywności naukowej Wydziału należy wyróżnić badania z zakresu: ekonomii, polityki gospodarczej, rynków  w  skali  Europy, kraju  i  regionu. Zakres działania dotyczy także m.in. ekonomiki produkcji, handlu i usług, marketingu, zarządzania, ekonomiki gospodarstw domowych, konsumpcji żywności.

W ramach wymienionych obszarów nacisk kładziony jest na rolnictwo, gospodarkę żywnościową, obszary wiejskie, planowanie przestrzenne, a  także ekonomikę turystyki przyrodniczej. Wydział angażuje się w projekty badawcze i dydaktyczne. Są one finansowane zarówno ze źródeł  krajowych jak  i europejskich oraz światowych, co pozwala budować infrastrukturę informatyczną, a także poszerzać zakres badań. W ostatnich latach rozwijane są  w szczególności badania z zakresu polityki regionalnej, ekonomiki konsumpcji, produkcji i zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce żywnościowej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki społecznej, funkcjonowania rynku rolno-spożywczego w Polsce, a także analizy wielowymiarowej, taksonomii, ekonometrii i prognozowania.

Wydział Ekonomiczny jest organizatorem i współorganizatorem regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji oraz seminariów naukowych. Najważniejszym cyklicznym wydarzeniem, które współorganizuje Wydział, jest coroczny Kongres Stowarzyszenia  Ekonomistów  Rolnictwa i Agrobiznesu.

Prowadzone na Wydziale badania dotyczą problematyki globalnej, makroekonomicznej, mezoekonomicznej i mikroekonomicznej. Są realizowane przez wyspecjalizowane katedry i obejmują między innymi następujące zagadnienia:

- Kierunki i efektywność zmian strukturalnych w rolnictwie (ogrodnictwie) i gospodarce żywnościowej;
- Typologia i delimitacja sektora rolno-żywnościowego oraz terenów wiejskich i budowa strategii rozwoju regionalnego,
- Statystyczne i ekonometryczne metody w analizach typologicznych gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich;
- Aktywność ekonomiczna ludności i rynek pracy,
- Liberalizm i protekcjonizm w handlu międzynarodowym warunkach globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego;
- Zwyczaje żywieniowe konsumentów i ekonomiki konsumpcji
- Marketing produktów rolno-żywnościowych,
- Badanie rynkowych instrumentów stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie;
- Zarządzanie przedsiębiorstwem zarządzanie jakością, logistyka w agrobiznesie, rynek nieruchomości;
- Czynniki determinujące poziom życia na obszarach wiejskich;
- Infrastruktura gospodarcza i społecznych obszarów wiejskich;
- Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłu drzewnego;
- Rola państwa i udział obywateli w racjonalnym gospodarowaniu środowiskiem i jego zasobami.

Szczegółowe informacje na temat zainteresowań naukowych i badań prowadznych przez pracowników Wydziału oraz wybrane publikacje (w części dostępne do pobrania on-line), znajdują się na stronach Katedr

Publikacje pracowników Wydziału

MONOGRAFIE

WSZYSTKIE PUBLIKACJE - KATALOG BIBLIOTEKI UP W POZNANIU