PROJEKT ERASMUS "Droga do europejskiej inteligentnej edukacji w prawie rolno-środowiskowym w warunkach kryzysu COVID-19" (EDULAW)"

 

Informujemy, że pracownicy Katedry Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie:

- prof. UPP dr hab. Izabela Lipińska (koordynator w UPP)
- dr Izabela Hasińska
- dr Damian Puślecki
- mgr Alina Nowotarska
- mgr Krzysztof Różański

są wykonawcami PROJEKTU UNIJNEGO pod tytułem:

Droga do europejskiej inteligentnej edukacji w prawie rolno-środowiskowym w warunkach kryzysu COVID-19" (EDULAW)
(‘The Pathway to European Smart Education in the Agri-Environmental Law under the COVID-19 Crisis (EDULAW))

Finansowanego w ramach programu Erasmus + Partnerstwa strategiczne w odpowiedzi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Czas trwania: od 1 kwietnia 2021 r. do 1 kwietnia 2023 r. (24 miesiące).
Koordynator projektu: Słowacki Rolniczy Uniwersytet w Nitrze (Słowacja).
Partnerzy:  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska), Wyższa Szkoła im. Św. Anny w Pizie (Włochy), Uniwersytet Technologiczny w Leira (Portugalia), Stowarzyszenie Prawników specjalizujących się w prawie rolnym i ochrony środowiska (Słowacja), Spółka AGRENTA (Włochy), Portugalskie Stowarzyszenie Prawa Ochrony Konsumentów (Portugalia),  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Polska).
Projekt dotyczy: wzmocnienia zdolności kształcenia w instytucjach partnerów strategicznych w dziedzinie prawa rolno-środowiskowego i żywnościowego poprzez stopniowe wdrażanie zestawu narzędzi zapewniających wysokiej jakości integracyjną edukację cyfrową.

Cele szczegółowe:
- opracowanie i wykorzystanie wysokiej jakości treści cyfrowych w formie nowo opracowanej innowacyjnej aplikacji dydaktycznej,
- rozwijanie cyfrowych kompetencji pedagogicznych nauczycieli/szkoleniowców/badaczy i osób uczących się,
- zapewnienie wysokiej jakości możliwości cyfrowego uczenia się sprzyjającego włączeniu społecznemu dla osób uczących się,
- promowanie tworzenia sieci partnerów strategicznych w zakresie dzielenia się zasobami i wiedzą specjalistyczną w dziedzinie prawodawstwa rolno-środowiskowego, z wykorzystaniem dostawców technologii cyfrowych i ekspertów w dziedzinie technologii edukacyjnych i odpowiednich praktyk pedagogicznych.

Grupy docelowe: studenci studiów magisterskich, nauczyciele, trenerzy, naukowcy i inni interesariusze z dziedziny prawa rolno-środowiskowego.

Działania w ramach projektu:
- rozwój innowacyjnej inteligentnej aplikacji InCreDi,
- opracowanie wytycznych dla użytkowników InCreDi w celu ułatwienia korzystania z wszystkich proponowanych narzędzi InCreDi,
- organizacja seminarium "Efektywne cyfrowe podejście do nowoczesnej edukacji", które zapozna grupy docelowe z najnowszymi trendami w technologiach cyfrowych, jak również wyjaśni zmiany w uczeniu się w procesie poznawczym w systemie edukacji cyfrowej,
- opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursu "Prawo rolno-środowiskowe UE" jako wspólnych materiałów dydaktycznych. Materiały dydaktyczne uzupełnione są o przypadki praktyczne, filmy wideo, vlogi i testy,
- testowanie pilotażowe kursu e-learningowego "Prawo rolno-środowiskowe UE" jako wspólnego kursu europejskiego, w którym studenci MSc. ze wszystkich strategicznych uczelni spotkają się razem w celu kształcenia,
- storytelling: dostarczy grupom docelowym najbardziej aktualnych informacji z zakresu prawa rolnośrodowiskowego,
- opracowanie analizy porównawczej prawa rolnośrodowiskowego w UE w poszczególnych krajach partnerstwa strategicznego przyniesie wiedzę porównawczą z krajów partnerstwa strategicznego.

Znaczenie i pożądane efekty:
- poprawa cyfryzacji edukacji, modernizacja i internacjonalizacja w kraju,
- podniesienie umiejętności i kompetencji grup docelowych (zawodowych, językowych, międzykulturowych, organizacyjnych),
- zwiększenie szans zatrudnienia uczniów na krajowym i unijnym rynku pracy,
- lepsze zharmonizowane podejście edukacyjne do nauczania gałęzi prawa,
- poprawa rozpoznawalności i wiarygodności partnerów strategicznych na poziomie krajowym i unijnym,
- zmiana przepisów agrarnych i rolno-środowiskowych,
- wzrost zainteresowania i świadomości w zakresie zagadnień związanych z prawem rolno-środowiskowym.