AKTUALNOŚCI

W środę 02.12.2020 r. PAK KWB Konin poinformował, że wycofuje się z budowy nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego! W komunikacie spółki zapisano, że "zarząd podjął uchwałę o rezygnacji z działań i inwestycji mających na celu realizację przedsięwzięć, polegających na wydobywaniu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złóż: Piaski, Dęby Szlacheckie i Ościsłowo". Uchwały wymagają akceptacji rady nadzorczej. "W przypadku uzyskania takiej akceptacji podjęte zostaną wszelkie niezbędne działania celem formalnego odstąpienia od wszczętych postępowań, prowadzonych w zakresie uzyskania decyzji zmierzających do eksploatacji wyżej wymienionych złóż". (Więcej informacji na: https://stooq.pl/n/?f=1391814&search=+pak+)

ZE PAK planuje do 2030 r. planuje zakończyć produkcję energii z węgla. ZE PAK, który był zainteresowany wydobyciem węgla brunatnego z nowych odkrywek (Ościsłowo w zagłebiu koninskim i Oczkowice w południowo-zachodniej Wielkopolsce) w ramach zaktualizowanej strategii planuje wygasić produkcję energii z wegla do 2030 roku i w zamian rozwijać obszar wytwarzania energii z OZE. Obecnie moce produkcyjne w podziale na rodzaj paliwa wynoszą odpowiednio 50 MW - energetyka OZE - oraz 1118 MW - energetyka węglowa. Plany rozwojowe zakładają stopniową zmianę struktury mocy zainstalowanej w podziale na rodzaj paliwa - w 2023 r. udział energetyki węglowej ma zmniejszyć się do 70 proc., a w 2025 r. do 30 proc. W 2030 r. 100 proc. mocy zainstalowanej będzie pochodziło z OZE i ma wynieść 1232 MW. (Więcej informacji na: https://stooq.pl/n/?f=1377733&c=1&p=4+22). Plany te mogą oznaczać definitywną rezygnację z prób budowy odkrywkowych kopalni węgla brunatnego na złożach Ościsłowo i Oczkowice i stanowi sukces strony społecznej przeciwnej tym inwestycjom ZE PAK.

W złożonej do Marszałka województwa łódzkiego przez PGE GiEK aktualizacji wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, Spółka przyznaje wprost, że w związku z wyczerpywaniem się obecnie eksploatowanego złoża Szczerców bloki energetyczne Elektrowni Bełchatów będą sukcesywnie wygaszane po 2030 roku. Zamykanie bloków w Elektrowni Bełchatów miałoby się rozpocząć w tym samym czasie, co start rzekomego wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Złoczew. Co więcej, przedstawione we wniosku przez PGE GiEK szczegółowe analizy rodzajów paliwa przewidzianego do stosowania w przyszłości koncentrują się wyłącznie na surowcu z działającej obecnie odkrywki Szczerców; w całym dokumencie nie ma nawet słowa o zapowiadanej odkrywce Złoczew. Jest to jasny sygnał, że w rzeczywistości inwestor nie planuje tam wydobycia, a zapowiadana od lat inwestycja nigdy nie powstanie – mówi Anna Meres z Greenpeace Polska. (informacja z: https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/28622/pge-planuje-wylaczen...)

Rząd Niemiec oraz koncerny energetyczne wykorzystujące w swoich elektrowniach węgiel brunatny) RWE, Uniper i LEAG nadal prowadzą nt. rekompensat za ograniczenie spalania tego węgla. Redukcja zużycia węgla brunatnego, który cechuje się najwyższą emisyjnością spośród wszystkich paliw kopalnych, ma pomóc zrealizować redukcję emisji CO2 do 2030 roku o 55%. Wg agencji Bloomberg rząd Niemiec chce przeznaczyć 1 mld euro na rekompensaty dla koncernów energetycznych do 2023 roku. Przedsiębiorstwa nie komentują sprawy, powołując się na poufność negocjacji. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że kwota ta jest ich zdaniem za niska. Niemcy są obecnie największym konsumentem węgla brunatnego w UE oraz drugim po Polsce konsumentem węgla kamiennego. Węgiel kamienny i brunatny są w Niemczech trzecim najważniejszym źródłem energii, po ropie naftowej i gazie ziemnym. Pozycję negocjacyjną koncernów wzmacnia wyłączenie wszystkich elektrowni jądrowych w ciągu najbliższych 3 lat. Za portalem niezależna 21.11.2019 https://niezalezna.pl/298259-rzad-niemiec-kontra-weglowe-koncerny

Protest pod Sejmem: 14 października z inicjatywy różnych środowisk sprzeciwiających się budowie kolejnych odkrywek węgla brunatnego odbył się protest przeciwko wprowadzaniu zmian w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze zaproponowanych przez niektórych posłów PiS. Uczestniczyli w nim samorządowcy, rolnicy, przedstawiciele izb rolniczych, oraz mieszkańcy gmin dolnośląskich, lubelskich, lubuskich, łódzkich, kujawsko-pomorskich, śląskich i wielkopolskich.

Raport nt. opłacalności uruchomienia odkrywki Złoczew: W październiku br. roku ukazał się raport IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) pod wymownym tytułem To Embrace a Profitable Energy Future, Poland’s PGE Must Abandon Plans for a New Lignite Mine (Aby zaakceptować opłacalną przyszłość energetyczną, PGE musi zrezygnować z planów budowy nowej kopalni węgla brunatnego). Raport zawiera przegląd dotychczasowych, obecnych i przyszłych strategii PGE, największego polskiego przedsiębiorstwa energetycznego, jednego z najbardziej węglowych i węglochłonnych przedsiębiorstw energetycznych w Europie. PGE przygotowuje obecnie nową strategię do 2030 roku. W szczególności skupiamy się na symbolicznej elektrowni w Bełchatowie, największej na świecie elektrowni na węgiel brunatny, największej w Europie elektrowni jakiegokolwiek rodzaju oraz największym na kontynencie pojedynczym źródle emisji dwutlenku węgla. Rozważamy plany PGE dotyczące budowy nowej kopalni węgla brunatnego w Złoczewie do 2030 roku, która będzie zasilać elektrownię w Bełchatowie do połowy lat 50-tych. Większa opłacalność odnawialnych źródeł energii, jak pokazano w niniejszym raporcie, pokazuje, że nawet w najbliższym czasie nie ma zwycięzców w zakresie podwojenia wydobycia węgla kamiennego i brunatnego. Przejście na odnawialne źródła energii będzie oznaczało krótkoterminowy odpływ gotówki, ale Polsce przyznano ogromne środki unijne na modernizację, tak aby kraj nie musiał sam ponosić tych kosztów. Rekomendujemy PGE aktywne dążenie do stopniowego wycofywania bloków węgla brunatnego w elektrowni w Bełchatowie na rzecz alternatywnych źródeł energii elektrycznej i przemysłu. Zlikwidowanie planów dla kopalni Złoczew to dopiero pierwszy krok niezbędny w nowej strategii energetycznej, która obejmowałaby również przyspieszone inwestycje w odnawialne źródła energii. W załączeniu całość raportu. Informacja na podstawie https://rozwojtak-odkrywkinie.pl

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze: We wrześniu grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (PGG), który znalazł się pierwotnie w programie obrad na ostatnim posiedzeniu sejmu VIII kadencji, tj. 15.X 2019 roku. Ostatecznie w dniu obrad punkt dotyczący powyższej nowelizacji został wykreślony z programu. W założeniach projektowana ustawa miała m.in. usprawnić proces wydawania koncesji na wydobycie kopalin, w tym także węgla brunatnego. W myśl projektu minister środowiska będzie mógł ustanowić strefę specjalnego przeznaczenia na terenach, gdzie występują złoża węgla brunatnego i kamiennego o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, czyli wg projektu takie, które w przypadku węgla brunatnego posiadają złoża o średniej miąższości pokładów większej niż 7 m, których eksploatacja jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego państwa. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów stanowi do duże uproszczenie, gdyż pomniejszona zostaje rola samorządów. Obecnie uruchomienie odkrywek wymaga zgody lokalnych samorządów, wg projektowanych przepisów przy wyznaczaniu stref specjalnego przeznaczenia wymagana będzie wyłącznie opinia właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ponieważ kryterium miąższości spełnia większość dużych złóż węgla brunatnego można istnieje niebezpieczeństwo objęcia powyższą strefą także złóż, w stosunku do których lokalne samorządy są stanowczo przeciwne. Dotyczy to m.in. złóż Oczkowice w Południowej Wielkopolsce, Gubin-Brody, Ościsłowo, Dęby Szlacheckie i inne. W opinii prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorczość dla Ekologii Leszka Wenderskiego zgodnie z projektem ustawy, nie będą brane pod uwagę czynniki społeczne, ekonomiczne czy naturalne, związane z lokalizacją złoża, co otwiera niebezpieczną furtkę do eksploatacji węgla brunatnego bez uwzględniania opinii samorządu i mieszkańców. W załączeniu tekst proponowanej nowelizacji.