POLITYKA ENERGETYCZNA KRAJU

Zmiany w polityce rządu w zakresie planów uruchamiania nowych złóż węgla brunatnego w Polsce pokazuje 6 dokumentów:

- "Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin" z 2015 r., która na stronie 58 wskazywała 15 złóż węgla brunatnego. Miały one, z racji możliwej przyszłej eksploatacji, zostać objęte ochroną przed powierzchniową zabudową i inwestycjami. Powierzchniowa ochrona złoża spowodowałaby zanik inwestycji na obszarach znajdującymi się nad złożami strategicznymi i powolną ich degradację ekonomiczną i społeczną. Na liście złóż strategicznych znalazły się tam m.in złoża Oczkowice oraz Złoczew.

- Dokument "Aktualna sytuacja branży węgla brunatnego" była równocześnie projektem PEP do 2050 roku. Dokument ten na stronach 8 i 9 wskazywał, że "w celu utrzymania produkcji węgla brunatnego, udostępnianie nowych złóż węgla brunatnego należy traktować nie w kategorii możliwości, a wręcz konieczności. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski po roku 2030 wymaga podjęcia kluczowych decyzji dotyczących budowy nowych kompleksów energetycznych w najbliższej perspektywie czasowej. Należy uznać złoża Gubin i Złoczew jako złoża strategiczne dla dalszego rozwoju Polski, z sugestią konieczności eksploatacji nowych złóż konińskich, Gubin i Złoczew".

- "Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce na lata 2018-2030 z perspektywą do 2050" z 2018 r. na stronach 44 i 45, 48, 67 prezentował trzy scenariusze dla sektora węgla brunatnego: nierozwojowy, bazowy i rozwojowy. Pierwszy z nich zakładał brak nowych odkrywek. Bazowy zakładał uruchomienie odkrywek na złożach Gubin Ościsłowo i Złoczew, a rozwojowy postulował wydobycie z kolejnych złóż, tj. Dęby Szlacheckie, Legnica i Oczkowice i zwiększenie wydobycia węgla brunatnego z około 50 mln ton w 2020 r. do blisko 80 mln ton w 2050 r.

- "projekt PEP 2040 wersja 1.2" z 23.11.2018 r., "projekt PEP 2040 wersja 2.1" z 08.11.2019 r. oraz przyjęta "Polityka Energetyczna Polski do 2040 r." (PEP 2040) stanowiły przełom w redukcji planów wydobycia węgla brunatnego. Pierwsza prezentowana publicznie wersja projektu na stronie 10 zakładała dokończenie wydobycia węgla brunatnego z obecnie eksploatowanych złóż. Równocześnie wskazywała jako perspektywiczne złoża Ościsłowo i Złoczew, a w dalszej kolejności Gubin. W wersji 2.1 projektu PEP 2040 z 2019 r. na str. 13 i 77 perspektywiczne nadal były złoża Ościsłowo i Złoczew, ale złoże Gubin określono jako rezerwowe. W przyjętej  PEP 2040 na stronie 12 złoże Gubin nie jest już wspominane, natomiast w odniesieniu do złóż Ościsłowo i Złoczew, które nadal są traktowane jako złoża perspektywiczne po raz pierwszy wskazano, że ich eksploatacja będzie zależna od inwestorów, czyli firm ZE PAK i PGE.