Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie

Zarządzanie przedsiębiorstwami agrobiznesu; ekonomia sektora rolno-żywnościowego i drzewnictwa 

 • nowoczesne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwami (zarządzanie procesowe, holistyczne, zintegrowane), 
 • zarządzanie strategiczne (analiza strategiczna i planowanie strategiczne, określanie pozycji rynkowej), 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (efektywność gospodarowania zasobami ludzkimi, systemy motywacyjne, inwestowanie w kapitał ludzki, jakość i rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym, rola kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstw), 
 • zarządzanie marketingowe (analiza procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego, analiza i plan marketingowy), 
 • zarządzanie logistyczne (analizy kosztów logistyki, sterowanie zapasami, logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, budowanie strategii logistycznych, zarządzanie łańcuchami dostaw, analiza ryzyka w procesach logistycznych, wykorzystanie nowych technologii [IT] w logistyce), 
 • zarządzanie gminą (analiza budżetu gmin, analiza działalności inwestycyjnej gmin,  analiza podatku rolnego, podatków i opłat lokalnych gmin, itp.),  
 • ekonomia zrównoważonego rozwoju (badanie ekoefektywności gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw),  
 • efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw agrobiznesu – cukrowni, mleczarni, itp. 
 • analiza regionalna, (np. regionalne zmiany czynników produkcji, produkcja żywca wieprzowego w ujęciu regionalnym, rozwój rolnictwa południowej wielkopolski na tle województwa wielkopolskiego i kraju, handel zagraniczny lub międzynarodowy produktami rolno-żywnościowymi). 
 • analiza ekonomiczna przedsiębiorstw (analiza finansowa firm, nowoczesne zasady inwestowania, analizy porównawcze spółek giełdowych, itp.), 
 • ekonomika i organizacja rolnictwa, ogrodnictwa i drzewnictwa (określenie czynników wpływających na ekonomikę produkcji podstawowych produktów rolnych, rachunek kosztów i wyników gospodarstw, opłacalność i rentowność produkcji, kształtowanie się cen produktów, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w zakresie rynku owoców i warzyw, cen i kosztów produkcji, aspekty ekonomiczne przetwórstwa owocowo-warzywnego, analiza rynku trzody chlewnej i wieprzowiny),   
 • turystyka i agroturystyka w Polsce i Unii Europejskiej (podmiot i przedmiot turystyki, wykonywanie działalności turystycznej; relacja turysta-organizator turystyki, potencjał turystyczny Polski, atrakcyjność turystyczna gminy/powiatu, pojęcie turystyki kulturowej i jej zakres, uwarunkowania prawne prowadzenia turystyki kulturowej, dziedzictwo kulturowe jako produkt marketingowy, pojęcie turystyki wiejskiej oraz administracyjno-prawne zagadnienia turystyki wiejskiej, wsparcie finansowe działalności turystycznej na wsi). 

Prawo rolne, prawo żywnościowe, prawo gospodarcze i prawo pracy 

 • ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwach i rolnictwie (patenty na wynalazki, ochrona odmian roślin, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne),  
 • analiza i ocena polskich i unijnych przepisów prawnych w agrobiznesie (oddziałujących na rozwój obszarów wiejskich oraz organizację i prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa agrobiznesu), 
 • prawo gospodarcze (prowadzenie działalności gospodarczej, umowa leasingu, umowa najmu, franchising),  
 • prawo żywnościowe (GMO, rolnictwo ekologiczne, sprzedaż bezpośrednia, HCCP),  
 • ochrona prawna zwierząt gospodarskich (pojęcie, bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt, kontrole dobrostanu zwierząt),   
 • prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia gospodarki leśnej (pojęcie lasu i jego własności, organizacyjne aspekty zarządzania lasem, nadzór nad gospodarka leśną, opodatkowanie działalności leśnej), 
 • prawo łowieckie (odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta wolno żyjące),   
 • prawne i ekonomiczne aspekty związane z obrotem nieruchomościami (wycena nieruchomości, gospodarka nieruchomościami w gminach, powiatach i województwach, opłaty planistyczne i adiacenckie, przekształcenie gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane i przemysłowe),  
 • ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie (w tym: ubezpieczenie a ryzyko produkcji, rodzaje i typy ubezpieczeń, zakres i przedmiot, świadczenia, prawa i obowiązki związane z ubezpieczaniem produkcji rolnej),  
 • ubezpieczenia i polityka społeczne (ZUS, KRUS, ubezpieczenia przedsiębiorców, ubezpieczenia pracownicze, świadczenia z ubezpieczenia, ubezpieczenie macierzyńskie, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe i emerytalno-rentowe, polityka socjalna na wsi, pomoc społeczna na obszarach wiejskich),,  
 • prawo pracy (zatrudnianie pracowników, pozaumowne źródła zatrudnienia, umowa o pracę, urlopy pracownicze, urlop macierzyński, wypowiedzenie umów o pracę, wygaśnięcie i ustanie stosunku pracy, spory ze stosunku pracy, zatrudnianie pracowników na podstawie przepisów szczególnych), 

Problemy społeczno- gospodarcze rolnictwa, obszarów wiejskich i biznesu  

 • bezrobocie, ubóstwo, dysparytet dochodów, sytuacja finansowa gospodarstw domowych w świetle programów pomocy społecznej; 
 • rola i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej przez biznes; 
 • gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa; 
 • e-biznes oraz informatyzacja produkcji rolnej; 
 • gospodarowanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego (gospodarka odpadami, polityka ekologiczna, w tym polityka związana z pozyskiwaniem energii odnawialnej); 
 • zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym i regionalnym; 
 • spółdzielczość z perspektywy jej znaczenia społeczno-ekonomicznego; 
 • funkcjonowanie i finansowanie organizacji trzeciego sektora; 
 • problematyka konsumpcji z perspektywy przemian społeczno-ekonomicznych; 
 • współczesne wyzwania rynku pracy – aspekty społeczno-psychologiczne; 
 • funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce; 
 • kondycja finansowa i znaczenie wielkich korporacji w gospodarce polskiej w szczególności w sektorze rolno-spożywczym (w tym funkcjonowanie wielkich sieci supermarketów), 
 • kultura i etyka biznesu oraz znaczenie kodeksów dla funkcjonowania przedsiębiorstw; 
 • agroturystyka i aktywność turystyczna na obszarach przyrodniczo cennych; 
 • społeczna odpowiedzialność biznesu; 
 • rozważania teoretyczne z zakresie problematyki sprawiedliwości dystrybutywnej; 
 • ekonomia współdzielenia i nowe formy aktywności ekonomicznej; 
 • tworzenie i funkcjonowanie społeczności energii odnawialnej oraz energetycznych struktur społeczno-technicznych, prosumpcja; 
 • psychologia biznesu; 
 • socjologia wsi. 

Pozostałe informacje

Więcej informacji na temat problematyki badań prowadzonych przez poszczególnych pracowników katedry prawa i organizacji przedsiębiorstw w agrobiznesie na stronie https://wes.up.poznan.pl/pl/jednostki/problematyka-badawcza-kpopa 

Ostateczny temat pracy ustalany jest z Promotorem – brane pod uwagę są:  

 • pomysł i zainteresowania Dyplomanta,  
 • problematyka badawcza i możliwości kadrowe Katedry,  
 • specyfika kierunku studiów (sylwetka absolwenta).