Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie

Problematyka prac dyplomowych 

Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie 

 

 Kluczowe obszary: zarządzanie przedsiębiorstwami agrobiznesu; ekonomia sektora rolno-żywnościowego i drzewnictwa 

 

 • nowoczesne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwami (zarządzanie procesowe, holistyczne, zintegrowane), 

 • zarządzanie strategiczne (analiza strategiczna i planowanie strategiczne, określanie pozycji rynkowej), 

 • zarządzanie zasobami ludzkimi (efektywność gospodarowania zasobami ludzkimi, systemy motywacyjne, inwestowanie w kapitał ludzki, jakość i rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym, rola kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstw), 

 • zarządzanie marketingowe (analiza procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego, analiza i plan marketingowy), 

 • zarządzanie logistyczne (analizy kosztów logistyki, sterowanie zapasami, logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, budowanie strategii logistycznych, zarządzanie łańcuchami dostaw, analiza ryzyka w procesach logistycznych, wykorzystanie nowych technologii [IT] w logistyce), 

 • zarządzanie gminą (analiza budżetu gmin, analiza działalności inwestycyjnej gmin,  analiza podatku rolnego, podatków i opłat lokalnych gmin, itp.),  

 • ekonomia zrównoważonego rozwoju (badanie ekoefektywności gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw),  

 • efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw agrobiznesu – cukrowni, mleczarni, itp. 

 • analiza regionalna, (np. regionalne zmiany czynników produkcji, produkcja żywca wieprzowego w ujęciu regionalnym, rozwój rolnictwa południowej wielkopolski na tle województwa wielkopolskiego i kraju, handel zagraniczny lub międzynarodowy produktami rolno-żywnościowymi). 

 • analiza ekonomiczna przedsiębiorstw (analiza finansowa firm, nowoczesne zasady inwestowania, analizy porównawcze spółek giełdowych, itp.), 

 • ekonomika i organizacja rolnictwa, ogrodnictwa i drzewnictwa (określenie czynników wpływających na ekonomikę produkcji podstawowych produktów rolnych, rachunek kosztów i wyników gospodarstw, opłacalność i rentowność produkcji, kształtowanie się cen produktów, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w zakresie rynku owoców i warzyw, cen i kosztów produkcji, aspekty ekonomiczne przetwórstwa owocowo-warzywnego, analiza rynku trzody chlewnej i wieprzowiny),   

 • turystyka i agroturystyka w Polsce i Unii Europejskiej (podmiot i przedmiot turystyki, wykonywanie działalności turystycznej; relacja turysta-organizator turystyki, potencjał turystyczny Polski, atrakcyjność turystyczna gminy/powiatu, pojęcie turystyki kulturowej i jej zakres, uwarunkowania prawne prowadzenia turystyki kulturowej, dziedzictwo kulturowe jako produkt marketingowy, pojęcie turystyki wiejskiej oraz administracyjno-prawne zagadnienia turystyki wiejskiej, wsparcie finansowe działalności turystycznej na wsi). 

 Kluczowe obszary: Prawo rolne, prawo żywnościowe, prawo gospodarcze i prawo pracy 

 • ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwach i rolnictwie (patenty na wynalazki, ochrona odmian roślin, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne),  

 • analiza i ocena polskich i unijnych przepisów prawnych w agrobiznesie (oddziałujących na rozwój obszarów wiejskich oraz organizację i prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa agrobiznesu), 

 • prawo gospodarcze (prowadzenie działalności gospodarczej, umowa leasingu, umowa najmu, franchising),  

 • prawo żywnościowe (GMO, rolnictwo ekologiczne, sprzedaż bezpośrednia, HCCP),  

 • ochrona prawna zwierząt gospodarskich (pojęcie, bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt, kontrole dobrostanu zwierząt),   

 • prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia gospodarki leśnej (pojęcie lasu i jego własności, organizacyjne aspekty zarządzania lasem, nadzór nad gospodarka leśną, opodatkowanie działalności leśnej), 

 • prawo łowieckie (odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta wolno żyjące),   

 • prawne i ekonomiczne aspekty związane z obrotem nieruchomościami (wycena nieruchomości, gospodarka nieruchomościami w gminach, powiatach i województwach, opłaty planistyczne i adiacenckie, przekształcenie gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane i przemysłowe),  

 • ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie (w tym: ubezpieczenie a ryzyko produkcji, rodzaje i typy ubezpieczeń, zakres i przedmiot, świadczenia, prawa i obowiązki związane z ubezpieczaniem produkcji rolnej),  

 • ubezpieczenia i polityka społeczne (ZUS, KRUS, ubezpieczenia przedsiębiorców, ubezpieczenia pracownicze, świadczenia z ubezpieczenia, ubezpieczenie macierzyńskie, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe i emerytalno-rentowe, polityka socjalna na wsi, pomoc społeczna na obszarach wiejskich),,  

 • prawo pracy (zatrudnianie pracowników, pozaumowne źródła zatrudnienia, umowa o pracę, urlopy pracownicze, urlop macierzyński, wypowiedzenie umów o pracę, wygaśnięcie i ustanie stosunku pracy, spory ze stosunku pracy, zatrudnianie pracowników na podstawie przepisów szczególnych), 

 

Kluczowy obszar: Problemy społeczno- gospodarcze rolnictwa, obszarów wiejskich i biznesu  

 

 • bezrobocie, ubóstwo, dysparytet dochodów, sytuacja finansowa gospodarstw domowych w świetle programów pomocy społecznej; 

 • rola i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej przez biznes; 

 • gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa; 

 • e-biznes oraz informatyzacja produkcji rolnej; 

 • gospodarowanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego (gospodarka odpadami, polityka ekologiczna, w tym polityka związana z pozyskiwaniem energii odnawialnej); 

 • zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym i regionalnym; 

 • spółdzielczość z perspektywy jej znaczenia społeczno-ekonomicznego; 

 • funkcjonowanie i finansowanie organizacji trzeciego sektora; 

 • problematyka konsumpcji z perspektywy przemian społeczno-ekonomicznych; 

 • współczesne wyzwania rynku pracy – aspekty społeczno-psychologiczne; 

 • funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce; 

 • kondycja finansowa i znaczenie wielkich korporacji w gospodarce polskiej w szczególności w sektorze rolno-spożywczym (w tym funkcjonowanie wielkich sieci supermarketów), 

 • kultura i etyka biznesu oraz znaczenie kodeksów dla funkcjonowania przedsiębiorstw; 

 • agroturystyka i aktywność turystyczna na obszarach przyrodniczo cennych; 

 • społeczna odpowiedzialność biznesu; 

 • rozważania teoretyczne z zakresie problematyki sprawiedliwości dystrybutywnej; 

 • ekonomia współdzielenia i nowe formy aktywności ekonomicznej; 

 • tworzenie i funkcjonowanie społeczności energii odnawialnej oraz energetycznych struktur społeczno-technicznych, prosumpcja; 

 • psychologia biznesu; 

 • socjologia wsi. 

 

WIĘCEJ NT. PROBLEMATYKI BADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W AGROBIZNESIE NA STRONIE: https://wes.up.poznan.pl/pl/jednostki/problematyka-badawcza-kpopa 

 Ostateczny temat pracy ustalany jest z Promotorem – brane pod uwagę są:  

-pomysł i zainteresowania Dyplomanta,  

-problematyka badawcza i możliwości kadrowe Katedry,  

-specyfika kierunku studiów (sylwetka absolwenta).