Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie

Słowa kluczowe charakteryzujące działalność badawczą
Zarządzanie przedsiębiorstwami agrobiznesu; Ekonomika i organizacja (rolnictwa, ogrodnictwa i drzewnictwa); Prawo rolne, żywnościowe i gospodarcze

Problematyka prac dyplomowych 
• nowoczesne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwami (zarządzanie procesowe, holistyczne, zintegrowane),
• zarządzanie strategiczne (analiza strategiczna i planowanie strategiczne, określanie pozycji rynkowej),
• zarządzanie zasobami ludzkimi (efektywność gospodarowania zasobami ludzkimi, systemy motywacyjne, inwestowanie w kapitał ludzki, jakość i rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym, rola kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstw),
• zarządzanie marketingowe (analiza procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego, analiza i plan marketingowy),
• zarządzanie logistyczne (analizy kosztów logistyki, sterowanie zapasami, logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, budowanie strategii logistycznych, zarządzanie łańcuchami dostaw, analiza ryzyka w procesach logistycznych, wykorzystanie nowych technologii [IT] w logistyce),
• zarządzanie gminą (analiza budżetu gmin, analiza działalności inwestycyjnej gmin,  analiza podatku rolnego, podatków i opłat lokalnych gmin, itp.),
• ekonomia zrównoważonego rozwoju (badanie ekoefektywności gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw),
• ekonomia sektora rolno-żywnościowego (efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw agrobiznesu – cukrowni, mleczarni),
• analiza regionalna, (np. regionalne zmiany czynników produkcji, produkcja żywca wieprzowego w ujęciu regionalnym, rozwój rolnictwa południowej wielkopolski na tle województwa wielkopolskiego i kraju, handel zagraniczny lub międzynarodowy produktami rolno-żywnościowymi),
• analiza ekonomiczna przedsiębiorstw (analiza finansowa firm, nowoczesne zasady inwestowania, analizy porównawcze spółek giełdowych, itp.),
• ekonomika i organizacja rolnictwa, ogrodnictwa i drzewnictwa (określenie czynników wpływających na ekonomikę produkcji podstawowych produktów rolnych, rachunek kosztów i wyników gospodarstw, opłacalność i rentowność produkcji, kształtowanie się cen produktów, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w zakresie rynku owoców i warzyw, cen i kosztów produkcji, aspekty ekonomiczne przetwórstwa owocowo-warzywnego, analiza rynku trzody chlewnej i wieprzowiny), 
• turystyka i agroturystyka w Polsce i Unii Europejskiej (podmiot i przedmiot turystyki, wykonywanie działalności turystycznej; relacja turysta-organizator turystyki, potencjał turystyczny Polski, pojęcie turystyki kulturowej i jej zakres, uwarunkowania prawne prowadzenia turystyki kulturowej, dziedzictwo kulturowe jako produkt marketingowy, pojęcie turystyki wiejskiej oraz administracyjno-prawne zagadnienia turystyki wiejskiej, wsparcie finansowe działalności turystycznej na wsi),
• ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwach i rolnictwie (patenty na wynalazki, ochrona odmian roślin, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne),
analiza i ocena polskich i unijnych przepisów prawnych w agrobiznesie (oddziałujących na rozwój obszarów wiejskich oraz organizację i prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa agrobiznesu),
• prawo gospodarcze (prowadzenie działalności gospodarczej, umowa leasingu, umowa najmu, franchising),
• prawo żywnościowe (GMO, rolnictwo ekologiczne, sprzedaż bezpośrednia, HCCP),
• ochrona prawna zwierząt gospodarskich (pojęcie, bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt, kontrole dobrostanu zwierząt), 
• prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia gospodarki leśnej (pojęcie lasu i jego własności, organizacyjne aspekty zarządzania lasem, nadzór nad gospodarka leśną, opodatkowanie działalności leśnej),
• prawo łowieckie (odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta wolno żyjące),  
• prawne i ekonomiczne aspekty związane z obrotem nieruchomościami (formy prawne zagospodarowania mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wycena nieruchomości, gospodarka nieruchomościami w gminach, powiatach i województwach, opłaty planistyczne i adiacenckie, przekształcenie gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane i przemysłowe),
• ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie (w tym: ubezpieczenie a ryzyko produkcji, rodzaje i typy ubezpieczeń, zakres i przedmiot, świadczenia, prawa i obowiązki związane z ubezpieczaniem produkcji rolnej),
• ubezpieczenia i polityka społeczne (ZUS, KRUS, ubezpieczenia przedsiębiorców, ubezpieczenia pracownicze, świadczenia z ubezpieczenia, ubezpieczenie macierzyńskie, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe i emerytalno-rentowe, polityka socjalna na wsi, pomoc społeczna na obszarach wiejskich),
• prawo pracy (zatrudnianie pracowników, pozaumowne źródła zatrudnienia, umowa o pracę, urlopy pracownicze, urlop macierzyński, wypowiedzenie umów o pracę, wygaśnięcie i ustanie stosunku pracy, spory ze stosunku pracy, zatrudnianie pracowników na podstawie przepisów szczególnych),

Ostateczny temat pracy ustalany jest z Promotorem – brane pod uwagę są:
- pomysł i zainteresowania Dyplomanta,
- problematyka badawcza i możliwości kadrowe Katedry,
- specyfika kierunku studiów (sylwetka absolwenta).