Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Nauk Społecznych i Pedagogiki

Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Nauk Społecznych i Pedagogiki

- bezrobocie, ubóstwo, dysparytet dochodów, sytuacja finansowa gospodarstw domowych w świetle programów pomocy społecznej;

- rola i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej przez biznes;

- gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa;

- e-biznes oraz informatyzacja produkcji rolnej;

- gospodarowanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego (gospodarka odpadami, polityka ekologiczna, w tym polityka związana z pozyskiwaniem energii odnawialnej);

- zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym i regionalnym;

- spółdzielczość z perspektywy jej znaczenia społeczno-ekonomicznego;

- funkcjonowanie i finansowanie organizacji trzeciego sektora;

- problematyka konsumpcji z perspektywy przemian społeczno-ekonomicznych;

- rynek pracy z perspektywy problemów demograficznych;

- funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce;

- kondycja finansowa i znaczenie wielkich korporacji w gospodarce polskiej w szczególności w sektorze rolno-spożywczym (w tym funkcjonowanie wielkich sieci supermarketów),

- kultura biznesu i znaczenie kodeksów dla funkcjonowania przedsiębiorstw;

- agroturystyka i aktywność turystyczna na obszarach przyrodniczo cennych;

- społeczna odpowiedzialność biznesu;

- rozważania teoretyczne z zakresie problematyki sprawiedliwości dystrybutywnej;

- ekonomia współdzielenia i nowe formy aktywności ekonomicznej;

- tworzenie i funkcjonowanie społeczności energii odnawialnej oraz energetycznych struktur społeczno-technicznych, prosumpcja.