Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Ekonomii

Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Ekonomii

Polityka gospodarcza, fiskalna i regionalna 
•    Bank centralny i polityka pieniężna - analiza wykorzystania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej
•    Finansowanie deficytu i długu publicznego
•    Historyczne i współczesne osobliwości inflacji
•    Rola i znaczenie podatków jako głównego źródła dochodów budżetu państwa
•    System podatkowy w Polsce i jego zmiany
•    Współpraca regionalna w rozwoju społeczno-gospodarczym (np. krajów Afryki)
•    Handel międzynarodowym artykułami rolnymi (lub inną wybraną grupą produktów)
•    Bezpieczeństwo żywnościowe w wybranych krajach/regionach
•    Cykle koniunkturalne strategicznych graczy na rynku międzynarodowym
•    Rozwój i zadłużenie w gospodarkach o niższych dochodach‎
 

Rynek pracy
•    Rynek pracy w dobie pandemii COVID – 19
•    Wpływ globalizacji na rynek pracy w Polsce 
•    Sytuacja ludzi młodzi/ kobiety na rynku pracy (stan, uwarunkowania ekonomiczno-społeczne)
•    Rynek pracy na obszarze wybranego województwa (stan, zmiany, uwarunkowania, formy przeciwdziałanie bezrobociu) 
•    Rynek pracy z perspektywy studentów i pracodawców
•    Potrzeby i oczekiwania pracodawców na rynku pracy wobec absolwentów szkół wyższych
•    Instrumenty finansowego wsparcia a aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych/ kobiet
•    Aktywność zawodowa matek z małymi dziećmi w Polsce 
•    Determinanty aktywności zawodowej osób starszych/niepełnosprawnych (w wieku okołoemerytalnym) w gminie/powiecie/województwie

Rynek żywności ekologicznej
•    Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i w pozostałych krajach UE
•    Kanały dystrybucji żywności ekologicznej, konsumenci)
•    Stan i perspektywy rozwoju przetwórstwa ekologicznego
•    Popytowo-podażowe uwarunkowania rozwoju rynek żywności ekologicznej  w wybranym mieście/powiecie/województwie
•    Rynkowe uwarunkowania produkcji w gospodarstwach lub przetwórniach ekologicznych

Ekonomiczne i finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw i sektorów  gospodarki 
•    Determinanty makroekonomiczne w działalności przedsiębiorstw
•    Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i korporacje transnarodowe
•    Ocena zróżnicowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw w branży X
•    Identyfikacja czynników determinujących efektywność przedsiębiorstw
•    Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw branży X (identyfikacja czynników i barier, pomiar poziomu rozwoju)
•    Analiza finansowa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (i/lub modele zagrożenia upadłością)
•    Efektywność ekonomiczna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
•    Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw sektora spożywczego
•    Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw (m.in. analiza zasobów przedsiębiorstwa, analiza kosztów)
•    Źródła finansowania MSP branży spożywczej 
•    Finansowanie MSP w fazie start-up na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.
•    Venture capital jako przykład nowoczesnych form finansowania działalności gospodarczej w Polsce i na świecie
•    Franczyza jako jedna z metod pozyskiwania kapitału obcego w przedsiębiorstwie 
•    Rola kredytu kupieckiego w finansowaniu wybranego przedsiębiorstwa
•    Faktoring jako instrument finasowania działalności bieżącej w przedsiębiorstwie
•    Źródła finansowania małych browarów
•    Determinanty rozwoju branży browarniczej w Polsce
•    Finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach produkcyjnych sektora rolno-spożywczego w gminach
•    Przedsiębiorczość studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych.

Uwarunkowania, perspektywy i bariery rozwoju sektora MSP na przykładzie wybranego powiatu/województwa
•    Otoczenie zewnętrzne a rozwój przedsiębiorstw
•    Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw
•    Obszary i narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
•    Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w procesie adaptacji zrównoważonego rozwoju
•    Wybór formy opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa jako metoda optymalizacji podatkowej
•    Aspekty ekonomiczne ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
•    Polityka ekologiczna przedsiębiorstwa
•    Wykorzystanie ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska w polityce ekologicznej państwa/lub w przemyśle
•    Inwestycje proekologiczne realizowane w przedsiębiorstwach i sposoby ich finansowania
•    Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce i Niemczech – analiza porównawcza
•    Możliwości finansowania projektów inwestycyjnych z branży OZE

Ekonomiczne i finansowe aspekty rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 
•    Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego
•    Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (m.in. analiza dochodów, wydatków samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego)
•    Zmiany poziomu i struktury dochodów i wydatków gminy
•    Rola podatków i opłat w budżetach jednostek samorządu terytorialnego 
•    Wielowymiarowa ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
•    Czynniki determinujące kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego
•    Ekonomiczne (mikroekonomiczne) uwarunkowania funkcjonowania gminy
•    Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego (pomiar, zróżnicowanie przestrzenne, determinanty)
•    Rozwój zrównoważony gmin/powiatów/województw (pomiar, zróżnicowanie przestrzenne, czynniki i bariery)
•    Działalność inwestycyjna gminy i źródła jej finansowania
•    Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania działań jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy/powiatu/województwa
•    Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego a ich konkurencyjność
•    Finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach produkcyjnych sektora rolno-spożywczego w gminach
•    Atrakcyjność inwestycyjna obszaru (np. wybranej gminy, powiatu)
•    Aktywność ekonomiczna ludności na poziomie lokalnym/regionalnym
•    Jednostki samorządu terytorialnego wobec obowiązków związanych z nowym prawem UE w zakresie ochrony środowiska.

Poziom życia, konsumpcja, sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych 
•    Poziom życia mieszkańców na poziomie jednostek samorządu terytorialnego (pomiar, zróżnicowanie przestrzenne, czynniki i bariery)
•    Uwarunkowania rozwoju konsumpcji żywności ekologicznej
•    Zachowania finansowe gospodarstw domowych w dobie pandemii
•    Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na finanse gospodarstw domowych
•    Zachowania gospodarstw domowych w warunkach wysokiej inflacji
•    Zrównoważony konsument w podejmowaniu decyzji ekonomicznych
•    Konsumpcja piwa w wybranym mieście, regionie lub grupie społecznej

Infrastruktura w rozwoju zrównoważonym
•    Stan, zmiany i zróżnicowanie przestrzenne wyposażenia jednostek samorządu terytorialnego w infrastrukturę gospodarczą, ekologiczną i społeczną
•    Inwestycje infrastrukturalne i źródła ich finansowania w jednostkach samorządu terytorialnego 
•    Infrastruktura jako kluczowy czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich
•    Usługi infrastrukturalne i ich dostępność na obszarach wiejskich
•    Zielona infrastruktura jako narzędzie rozwoju zrównoważonego

System zabezpieczenia społecznego
•    Finansowanie systemu emerytalnego w Polsce 
•    Funkcjonowanie funduszy celowych na przykładzie wybranego funduszu (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalno-Rentowego) 
•    Analiza funkcjonowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych/ Funduszu Emerytalno-Rentowego 
•    Przychody i wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych/ Funduszu Emerytalno-Rentowego 
•    Funkcjonowanie funduszy celowych na przykładzie wybranego funduszu (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalno-Rentowego)
•    Funkcjonowanie powszechnego systemu emerytalno-rentowego w Polsce
•    Analiza funkcjonowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych/ Funduszu Emerytalno-Rentowego
•    Przychody i wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych/ Funduszu Emerytalno-Rentowego