Tematyka prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Ekonomii

POLITYKA GOSPODARCZA, FISKALNA I REGIONALNA

 • Bank centralny i polityka pieniężna - analiza wykorzystania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej
 • Finansowanie deficytu i długu publicznego
 • Historyczne i współczesne osobliwości inflacji
 • Rola i znaczenie podatków jako głównego źródła dochodów budżetu państwa
 • System podatkowy w Polsce i jego zmiany
 • Współpraca regionalna w rozwoju społeczno-gospodarczym (np. krajów Afryki)
 • Handel międzynarodowym artykułami rolnymi (lub inną wybraną grupą produktów)
 • Bezpieczeństwo żywnościowe w wybranych krajach/regionach
 • Cykle koniunkturalne strategicznych graczy na rynku międzynarodowym
 • Rozwój i zadłużenie w gospodarkach o niskich dochodach‎

FINANSOWE I EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW I SEKTORÓW GOSPODARKI

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i korporacje transnarodowe
 • Ocena zróżnicowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw w branży X
 • Identyfikacja czynników determinujących efektywność przedsiębiorstw
 • Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw branży X (identyfikacja czynników i barier, pomiar poziomu rozwoju)
 • Analiza finansowa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (i/lub modele zagrożenia upadłością)
 • Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw (m.in. analiza zasobów przedsiębiorstwa, analiza kosztów)
 • Źródła finansowania MSP branży spożywczej 
 • Finansowanie MSP w fazie start-up na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.
 • Venture capital jako przykład nowoczesnych form finansowania działalności gospodarczej w Polsce i na świecie
 • Franczyza jako jedna z metod pozyskiwania kapitału obcego w przedsiębiorstwie 
 • Rola kredytu kupieckiego w finansowaniu wybranego przedsiębiorstwa
 • Faktoring jako instrument finasowania działalności bieżącej w przedsiębiorstwie
 • Źródła finansowania małych browarów
 • Finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach produkcyjnych sektora rolno-spożywczego w gminach
 • Efektywność ekonomiczna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw sektora spożywczego
 • Determinanty rozwoju branży browarniczej w Polsce
 • Determinanty makroekonomiczne w działalności przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorczość studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych.

EKONOMICZNE I FINANSOWE ASPEKTY ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 • Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego
 • Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (m.in. analiza dochodów, wydatków samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego)
 • Zmiany poziomu i struktury dochodów i wydatków gminy
 • Rola podatków i opłat w budżetach jednostek samorządu terytorialnego 
 • Wielowymiarowa ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
 • Czynniki determinujące kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego
 • Działalność inwestycyjna gminy i źródła jej finansowania
 • Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania działań jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy/powiatu/województwa
 • Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego a ich konkurencyjność
 • Finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach produkcyjnych sektora rolno-spożywczego w gminach
 • Ekonomiczne (mikroekonomiczne) uwarunkowania funkcjonowania gminy
 • Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego (pomiar, zróżnicowanie przestrzenne, determinanty)
 • Rozwój zrównoważony gmin/powiatów/województw (pomiar, zróżnicowanie przestrzenne, czynniki i bariery)
 • Atrakcyjność inwestycyjna obszaru (np. wybranej gminy, powiatu)
 • Aktywność ekonomiczna ludności na poziomie lokalnym/regionalnym
 • Jednostki samorządu terytorialnego wobec obowiązków związanych z nowym prawem UE w zakresie ochrony środowiska.

RYNEK PRACY

 • Rynek pracy w dobie pandemii COVID – 19
 • Wpływ globalizacji na rynek pracy w Polsce 
 • Sytuacja ludzi młodzi/ kobiety na rynku pracy (stan, uwarunkowania ekonomiczno-społeczne)
 • Rynek pracy na obszarze wybranego województwa (stan, zmiany, uwarunkowania, formy przeciwdziałanie bezrobociu) 
 • Rynek pracy z perspektywy studentów i pracodawców
 • Potrzeby i oczekiwania pracodawców na rynku pracy wobec absolwentów szkół wyższych
 • Instrumenty finansowego wsparcia a aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych/ kobiet
 • Aktywność zawodowa matek z małymi dziećmi w Polsce 
 • Determinanty aktywności zawodowej osób starszych/niepełnosprawnych (w wieku okołoemerytalnym) w gminie/powiecie/województwie

UWARUNKOWANIA, PERSPEKTYWY I BARIERY ROZWOJU SEKTORA MSP NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO POWIATU/WOJEWÓDZTWA

 • Otoczenie zewnętrzne a rozwój przedsiębiorstw
 • Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw
 • Obszary i narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 • Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w procesie adaptacji zrównoważonego rozwoju
 • Wybór formy opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa jako metoda optymalizacji podatkowej
 • Aspekty ekonomiczne ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
 • Polityka ekologiczna przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska w polityce ekologicznej państwa/lub w przemyśle
 • Inwestycje proekologiczne realizowane w przedsiębiorstwach i sposoby ich finansowania
 • Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce i Niemczech – analiza porównawcza
 • Możliwości finansowania projektów inwestycyjnych z branży OZE

POZIOM ŻYCIA, KONSUMPCJA, SYTUACJA EKONOMICZNA GOSPODARTSTW DOMOWYCH

 • Poziom życia mieszkańców na poziomie jednostek samorządu terytorialnego (pomiar, zróżnicowanie przestrzenne, czynniki i bariery)
 • Uwarunkowania rozwoju konsumpcji żywności ekologicznej
 • Zachowania finansowe gospodarstw domowych w dobie pandemii
 • Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na finanse gospodarstw domowych
 • Zachowania gospodarstw domowych w warunkach wysokiej inflacji
 • Zrównoważony konsument w podejmowaniu decyzji ekonomicznych
 • Konsumpcja piwa w wybranym mieście, regionie lub grupie społecznej

INFRASTRUKTURA W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYM

 • Stan, zmiany i zróżnicowanie przestrzenne wyposażenia jednostek samorządu terytorialnego w infrastrukturę gospodarczą, ekologiczną i społeczną
 • Inwestycje infrastrukturalne i źródła ich finansowania w jednostkach samorządu terytorialnego 
 • Infrastruktura jako kluczowy czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich
 • Usługi infrastrukturalne i ich dostępność na obszarach wiejskich
 • Zielona infrastruktura jako narzędzie rozwoju zrównoważonego

RYNEK ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

 • Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i w pozostałych krajach UE
 • Kanały dystrybucji żywności ekologicznej, konsumenci)
 • Stan i perspektywy rozwoju przetwórstwa ekologicznego
 • Popytowo-podażowe uwarunkowania rozwoju rynek żywności ekologicznej  w wybranym mieście/powiecie/województwie
 • Rynkowe uwarunkowania produkcji w gospodarstwach lub przetwórniach ekologicznych