dr hab. Sławomir Kalinowski

INFORMACJE O PRAKTYKACH i TERMINACH KONSULTACji http://www.skalin.pl/dla-studentow/

strona domowa: www.skalin.pl

zainteresowania naukowe

 • ubóstwo na obszarach wiejskich
 • bezrobocie na wsi
 • wskaźniki inkluzji społecznej
 • wykształcenie ludności wiejskiej
 • niepewność dochodów
 • społeczne aspekty teorii gier

prowadzone przedmioty

 • mikroekonomia  - ćwiczenia (kierunki Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Towaroznawstwo)
 • mikroekonomia - wykłady (kierunek Towaroznawstwo)
 • ekonomia menedżerska - wykłady (Ekonomia SUM)
 • ekonomia menedżerska  - ćwiczenia (Ekonomia SUM)
 • ekonomia - wykłady (Polityka Społeczna, Technologia Drewna) 
 • ekonomika sektora publicznego (fakultet) 

ważniejsze publikacje
 
 

KSIĄŻKI - AUTORSTWO

 1. Kalinowski S. (2015): Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Galor Z., Goryńska-Bittner B., Kalinowski S. (2014): Życie na srkaju - marginesy społeczne wielkiego miasta, Wyd. Societas Pars Mundi, Bielefeld.
 3. Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. (2007): Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego, Akademia Rolnicza w Poznaniu.

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

 1. Kalinowski S. (2016): „Pieniądze szczęścia nie dają… być może” – oblicza niespójności opinii ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Polityka Społeczna, nr 2(503), s. 16-20.
 2. Zielińska-Chmielewska A., Kalinowski S. (2016): Kształtowanie się strategii finansowania w wybranych przedsiębiorstwach mięsnych w Polsce w latach 2007-2013, Handel Wewnętrzny, nr 1(360), s.
 3. Kalinowski S. (2015): Uncertainty-Induced Challenges Faced by Poor Inhabitants of Big Cities: The Case of Poland’s Poznań, Gospodarka Narodowa, nr 5(279), s. 187-201.
 4. Kalinowski S. (2015): Znaczenie pracy nieformalnej dla ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w zależności od wieku, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCV, s. 245-260.
 5. Kalinowski S., Łuczka W. (2015): Biedni pracujący w Unii Europejskiej – wybrane problemy, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVII, zeszyt 5, s. 112-117.
 6. Kalinowski S. (2015): Need satisfaction in rural population with uncertain incomes, Studia Ekonomiczne, nr 1 (LXXXIV), s. 74-90.
 7. Kalinowski S. (2015): Ubóstwo ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 102, z. 1, s. 85-96.
 8. Kalinowski S. (2014): Ubóstwo emerytów w Polsce, Ekonomia XXI wieku, nr 1(1), s. 29-41.
 9. Kalinowski S., Kozera M. (2014): The income situation of old age pensioners’ and disability pensioners’ households in Poland, Intercathedra, nr 30/1, s. 7-14.
 10. Smoluk-Sikorska J., Jabłońska-Porzuczek L., Kalinowski S. (2014): Wybrane zagadnienia potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, Journal of Agribusiness adn Rural Development, 3(33), s. 253-261.
 11. Kalinowski S., Zielińska-Chmielewska A. (2014): Strategie rozwoju przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego z Wielkopolski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM XVI, Zeszyt 6, Warszawa, Poznań, Lublin, s. 202-207.
 12. Jabłońska-Porzuczek L., Smoluk-Sikorska J., Kalinowski S. (2014): The selected elements allotting competitiveness of friut and vegetables processing enterprises, Intercathedra, nr 30/2, s. 34-40.
 13. Kalinowski S. (2014): Znaczenie świadczeń pomocy społecznej dla beneficjentów MOPR na przykładzie Poznania, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 179, Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych, s. 225-236.
 14. Kalinowski S. (2013): Selected aspects the economic situation in rural households with precarious income, Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, nr 23(4), s. 73-84.
 15. Kalinowski S. (2013): Wybrane elementy aktywności zawodowej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 6 (66), s. 159-172.
 16. Smoluk-Sikorska J., Kalinowski S. (2013): European Brewing Industry as an Example of Globalisation Process, Bothalia, nr 43, issue 9, s. 65-78.
 17. Kalinowski S., Smoluk-Sikorska J., Jabłońska-Porzuczek L. (2013): Wybrane elementy konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM XV, Zeszyt 6, Warszawa, Poznań, Rzeszów, s. 113-118.
 18. Kalinowski S. (2013): The attitudes of rural population with uncertain income on the labour market, Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, nr 12(3), s. 29-38.
 19. Kalinowski S. (2013): Aktywność ekonomiczna jako wyznacznik poziomu życia, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 30, Rzeszów, s. 198-209.
 20. Kalinowski S. (2013): Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach a warunki funkcjonowania gospodarstw domowych na wsi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 292, Wrocław, s. 243-260.
 21. Galor Z., Kalinowski S., Kujaczyński T. (2013): Rola ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu w dobie globalizacji, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 6, s. 91-104.
 22. Kalinowski S., Kiełbasa B. (2012): Poziom życia ludności wiejskiej w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM XIV, Zeszyt 4, Warszawa, Poznań, Białystok, s. 50-55.
 23. Kalinowski S., Kiełbasa B. (2012): Farm management in the light of the cross-compliance requirements, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 12(XXVII), numer 3, s. 15-23.
 24. Kalinowski S., Smoluk-Sikorska J. (2011): Globalizacja w browarnictwie europejskim, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9(740), s. 92-102.
 25. Smoluk-Sikorska J., Kalinowski S. (2011): The economic significance of the brewing sector in the European Union, Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomica, nr 15(6)2011, s. 117-130.
 26. Kalinowski S. (2011): Wpływ wykształcenia na spójność społeczną, Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing, nr 6/2011, s.35-44.
 27. Kalinowski S. (2011): Education as an element of competitiveness of rural households in the wielkopolskie province, Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomica, nr 10(1)2011, s. 35-43. czytaj
 28. Kalinowski S. (2011): Korzystanie z usług zdrowotnych na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM XIII, Zeszyt 3, Warszawa, Poznań, Wrocław, s. 105-110.
 29. Kalinowski S., Żurkiewicz D. (2011): Oczekiwania bezrobotnych wobec PUP w Poznaniu, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 22, s. 150-164.
 30. Kalinowski S. (2010): Aktywność ekonomiczna i ocena sytuacji finansowej mieszkańców wsi w Wielkopolsce, Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing, nr 1/2010, s. 44-50.
 31. Kiełbasa B., Kalinowski S. (2010): Znaczenie usług doradczych w kreowaniu aktywności inwestycyjnej producentów rolnych, Acta Scientiarum Polonorum, 9(2)/2010, Warszawa, s. 91-100. czytaj
 32. Kalinowski S. (2010): Social exclusion in the rural areas - chosen indicators in the Region of Wielkopolska, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(17)/2010, s. 39-46. czytaj
 33. Kalinowski S., Witkowska K. (2010): Analiza wydatków MOPR w Poznaniu na świadczenia bezpośrednie w latach 2003-2007, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 20, s.91-102.
 34. Kalinowski S. (2010): Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako zadanie edukacyjne władz lokalnych, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 18, s. 157-170.
 35. Kalinowski S. (2009): Rozważania nad ekonomią społeczną, Praca Socjalna, nr 4/09, s. 18-29.
 36. Kalinowski S. (2009): Dochody a ubóstwo wśród ludności Stanów Zjednoczonych - wybrane zagadnienia, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(11), Poznań, s. 131-139.
 37. Kalinowski S. (2008): Wpływ cech społeczno-demograficznych na wielkość ubóstwa na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis - Oeconomica, nr 51(263), s. 47-55.
 38. Kalinowski S. (2008): Rola kapitału społecznego w budowaniu konkurencyjności gospodarstw domowych na przykładzie ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM X, Zeszyt 1, Warszawa, Poznań, Lublin, s. 128-133.
 39. Kalinowski S. (2008): Oczekiwania ubogich mieszkańców wielkopolski wobec pomocy społecznej na przykładzie woj. wielkopolskiego, Handel Wewnętrzny. Marketing. Rynek. Przedsiębiorstwo, nr 2, s. 38-45.
 40. Kalinowski S. (2008): Zasięg ubóstwa na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, Wieś i Doradztwo, nr 3-4 (55-56), s. 48-53.
 41. Kalinowski S. (2007): Czynniki determinujące poziom ubóstwa na obszarach wiejskich Wielkopolski, Zagadnienia ekonomiki rolnej, nr 2, s. 167-172
 42. Kalinowski S. (2007): Zależność między dochodami i wydatkami na żywność w gospodarstwach domowych na przykładzie woj. wielkopolskiego, Handel Wewnętrzny. Marketing. Rynek. Przedsiębiorstwo, nr 2, s. 38-45.
 43. Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. (2007): The consumption structure of food articles in impoverished households - the example of the Wielkopolska province, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXV, Zeszyt 6, Seria Ekonomia, s. 51-66.
 44. Kalinowski S. (2006): Zróżnicowanie spożycia żywności w zależności od grupy kwintylowej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Nr 11, Poznań, s. 201-212.
 45. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S. (2006): Spożycie żywności przez ludność wiejską województwa wielkopolskiego w latach 1999-2003, Handel wewnętrzny. Marketing. Rynek. Przedsiębiorstwo, numer specjalny, s. 214-220.
 46. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S. (2006): Bezrobocie na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego, Wiadomości Statystyczne, nr 5, 42-52.
 47. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S. (2006): Poverty and its selected causes in the new EU countries, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, Volume 9, Issue 1.
 48. Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. (2005): Wybrane wskaźniki monetarne społecznego wykluczenia w nowych krajach UE, Polityka Społeczna, nr 7, IPiSS, 5-9.
 49. Smoluk J., Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. (2004): The globalisation in brewery industry, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, Issue 2, Volume 7.
 50. Kalinowski S. (2004): Bezrobocie na wsi - sposoby przeciwdziałania, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 7, Poznań, s. 179-197.
 51. Kalinowski S. (2004): Agroturystyka jako element aktywizacji mieszkańców wsi, Poradnik Gospodarski nr 9/2004, WODR, s.28-30.
 52. Kalinowski S. (2004): Przeciwdziałanie bezrobociu na obszarach wiejskich, Polityka Społeczna nr 8/2004, IPiSS, s.16-19.
 53. Kalinowski S. (2004): Ubóstwo polskiej wsi na tle Unii Europejskiej; Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM VI, Zeszyt 4,Puławy, s.92-97
 54. Kalinowski S. (2003): Ubóstwo polskiej wsi oraz sposoby przeciwdziałania jemu w perspektywie integracji z UE; Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, TOM V, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Koszalin, s. 145-151.
 55. Kalinowski S. (2003): Problemy obszarów wiejskich i rolnictwa w świetle polityki gospodarczej Polski; Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Nr 6, Poznań, s.145-159.

ARTYKUŁY NAUKOWE W MONOGRAFIACH:

 1. Kalinowski S. (2014): Pewni niepewności, w: Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, red. Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski, Wyd. Societas Pars Mundi, Bielefeld, s. 387-404.
 2. Kujaczyński T., Bernal A., Galor Z., Kalinowski S. (2014): Ukryta gospodarka Poznania i jego margines społeczny, w: Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, red. Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski, Wyd. Societas Pars Mundi, Bielefeld, s. 645-666.
 3. Kalinowski S. (2013): Subiektywna ocena poziomu życia gospodarstw domowych o niepewnych dochodach, w: Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, red. Z. Wyszkowska, M. Gotowska, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, s. 307-318.
 4. Kalinowski S. (2013): The Income Structure of the Rural Population with Precarious Income, w: Rural Development 2013. Proceedings, red. Vilma Atkočiūnienė, volume 6, book 1, Aleksandras Stulginskis University, Akademija, Kaunas district, Lithuania, s. 174-178.
 5. Kalinowski S., Smoluk-Sikorska J. (2012): Podstawowe pojęcia związane z agrobiznesem, w: praca zbiorowa „Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 9-14.
 6. Kalinowski S. (2012): Problemy społeczno-ekonomiczne na wsi, w: praca zbiorowa „Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 194-223.
 7. Kalinowski S., Kozera M. (2012): Intellectual capital – a non-material element of farm businesses economic success, Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012. Management – Leadership – Strategy – Competitiveness, SzentIstvan University, Godollo, Węgry, s. 405-413.
 8. Galor Z., Kalinowski S., Kujaczyński T. (2012): Ekonomia społeczna wobec wyzwań globalizacji, w: Ekonomia i jejotoczenie, red. A. Czyżewski, A. Matuszczak, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, s. 149-167.
 9. Kalinowski S. (2011): Niewolnicy pomocy – świadczenia społeczne jako czynnik dezaktywujący, w: Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, red. Z. Galor, B. Bittner, WSNHiD, Poznań, s.?
 10. Kalinowski S., Kiełbasa B. (2010): Poziom wykształcenia jako element kształtowania spójności społecznej, KUL, Lublin, w: Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, KUL, Lublin, s.176-190.
 11. Kalinowski S. (2010) : Korzystanie z usług społecznych przez ludność wiejską województwa wielkopolskiego, [w:]Usługi w dobie globalizacji, red. K. Wilczyńska, w druku.
 12. Kalinowski S. (2009): Subiektywne odczucia mieszkańców powiatu poznańskiego odnośnie ubóstwa i pomocy społecznej, [w:] Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej, red. M. Gagacka, K. Głąbicka, Radom, s. 497-509.
 13. Kalinowski S. (2008): Wykluczenie społeczne emerytów i rencistów na obszarach wiejskich Wielkopolski, [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. J. T. Kowaleski, P. Szukalski, Uniwersytet Łódzki, s.285-296.
 14. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S., Orczyk J. (2008): Związki wykształcenia z cechami socjo-ekonomicznymi ludności wiejskiej w Wielkopolsce, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej, red. M. S. Kostka, D. Ostrowska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 199-209.
 15. Kalinowski S. (2007): Ekonomia społeczna?, [w:] Dylematy współczesnej polityki społecznej, Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych. Rok dziewiąty, Poznań, 20-29.
 16. Kalinowski S. (2007): Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego ludności wiejskiej w Wielkopolsce, Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, s. 133-141.
 17. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S., Orczyk J. (2006): Wykształcenie jako wyznacznik konkurencyjności regionu, Rynek i przedsiębiorstwo, red. R. Fedan, Rzeszów, s. 171-183.
 18. Łuczka-Bakuła W., Orczyk J., Kalinowski S. (2006): Poziom i struktura dochodów ludności wiejskiej w województwie wielkopolskim, [w:] Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, red. L. Pałasz, Szczecin, 2006, s. 359-364.
 19. Łuczka-Bakuła W., Smoluk J., Kalinowski S. (2005): Polskie browarnictwo wobec procesów globalizacji, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja - wyzwania i zagrożenia dla gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich, red. W. Łuczka-Bakuła, Poznań, s. 33-43.
 20. W. Łuczka-Bakuła, J. Smoluk, Kalinowski S. (2004): Globalizacja w przemyśle browarniczym, [w:] Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesów globalizacji, red. W. Łuczka-Bakuła, AR, Poznań, s. 48-69.
 21. Kalinowski S. (2004): Przyczyny oraz sposoby zwalczania ubóstwa w Polsce, [w:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, AR w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Szczecin, s.87-97.

ROZDZIAŁY W PODRĘCZNIKACH:

 1. Kalinowski S. (2011): Elastyczność popytu i podaży, [w:] W. Łuczka-Bakuła (red.), „Podstawy mikro- i makroekonomii. Problemy – testy – zadania”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s.
 2. Kalinowski S. (2011): Konkurencja doskonała, [w:] W. Łuczka-Bakuła (red.), „Podstawy mikro- i makroekonomii. Problemy – testy – zadania”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s.
 3. Kalinowski S. (2011): Wzrost gospodarczy, [w:] W. Łuczka-Bakuła (red.), „Podstawy mikro- i makroekonomii. Problemy – testy – zadania”, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s.

ARTYKUŁY POPULARNE:

 1. Kalinowski S. (2011): "Święty Mikołaj nie żyje!", Liberte 32. czytaj
 2. Kalinowski S. (2011): The Manifestation of social exclusion, Liberte - World Edition.
 3. Kalinowski S. (2011): Uzależnienie od pomocy społecznej, Liberte nr IX, 30-37. czytaj
 4. Kalinowski S. (2011): Czy ekonomia może być "NIESPOŁECZNA"?, Liberte 28. czytaj
 5. Kalinowski S. (2011): Kontenery - sprawiedliwość, czy gettoizacja?, Liberte 25. czytaj
 6. Kalinowski S. (2010): Przejawy wykluczenia społecznego, Liberte 17. czytaj
 7. Kalinowski S. (2009): Parę słów o kryzysie, ubóstwie i polityce społecznej, Liberte nr III, s.74-79. czytaj na onet.pl
 8. Kalinowski S. (2009): Recenzja książki „Barka. Ekonomia Społeczna w praktyce”, Praca socjalna, nr 2/09, s. 130-135.
 9. Kalinowski S., Kołodziejczak M., Kołodziejczak W. (2009): Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich”, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(11), Poznań, s. 213-216.
 10. Baer-Nawrocka A., Kalinowski S., Kołodziejczak M., Pawlak K. (2008): Sprawozdanie z XV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu "Konkurencyjność w agrobiznesie”, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4(10), Poznań, s. 147-155.
 11. Kalinowski S., Galor Z. (2007): Początki współpracy z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka, Wieści Akademickie, nr 6 (117), s. 10-11.
 12. Kalinowski S. (2004): Agroturystyka jako element aktywizacji mieszkańców wsi, Poradnik Gospodarski nr 9/2004, WODR, s.28-30.

PROJEKTY BADAWCZE:

1.       Projekt badawczy finansowany z NCN nr 2011/01/B/HS5/01034 „Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach” – kierownik projektu badawczego, 2011-2013

2.       Projekt badawczy finansowany z MNiSW nr N118 007 32/2784 „Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego” – główny wykonawca, 2007-2008

3.       Interdyscyplinarny projekt badawczy o charakterze międzyuczelnianym nr 1/088/WI/07/AE Wykształcenie a poziom życia gospodarstw domowych na obszarach wiejskich Wielkopolski” – główny wykonawca, 2007-2008

4.       Interdyscyplinarny projekt badawczy o charakterze międzyuczelnianym nr 2/88/WI/06/AE „Ubóstwo wśród ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego” – główny wykonawca, 2006-2007

inne funkcje i stanowiska

 • członek PTPS, PTE
 • Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku Ekonomia
 • zastępca sekretarza Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej "Margines Społeczny Poznania 2010-2012"
 • członek zespołu redakcyjnego czasopisma "Liberte"