PRZEDMIOTY PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W AGROBIZNESIE

NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM

• Dialog i negocjacje w finansach
• Ekonomika nieruchomości
• Ekonomia i finansowanie ochrony środowiska
• Ekonomia ochrony środowiska
• Ekonomia zrównoważonego rozwoju
• Etyka biznesu
• Logistyka w gospodarce żywnościowej
• Organizacja gospodarstw 
• Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami
• Organizacja przedsiębiorstw rolnych
• Taksacja
• Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
• Zarządzanie logistyczne
• Administracja publiczna
• Encyklopedia prawa
• Pedagogika z elementami etyki
• Polityka społeczna
• Prawo 
• Prawo gospodarcze
• Prawo rolne
• Prawo w turystyce
• Prawo własności intelektualnej
• Prawo żywnościowe
• Prawo pracy
• Psychologia i sztuka negocjacji w biznesie
• Socjologia wsi i rolnictwa
• Wprowadzenie do psychologii
• Współczesna myśl polityczna i społeczna

NA POZOSTAŁYCH WYDZIAŁACH

• Ekonomika i organizacja rolnictwa (WR)
• Etyka z bioetyką
• Etyka zawodu projektanta
• Logistyka w biznesie (WR - Biot)
• Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami (WR - TRiL)
• Organizacja gospodarstw rolnych (WR)
• Pedagogika społeczna
• Psychologia
• Socjologia miasta i wsi
• Społeczne i kulturowe uwarunkowania w gospodarce przestrzennej
• Rynek nieruchomości (WO, WR - TRiL)
• Systemy zarządzania przedsiębiorstwami (WR - TRiL)
• Zarządzanie kapitałem ludzkim (WR - Biot)
• Zarządzanie przedsiębiorstwami (WMiIŚ)
• Administracja publiczna (WMiIŚ)
• Elementy prawa (WR - TRiL, WMiIŚ)
• Elementy prawa cywilnego I (WO)
• Elementy prawa cywilnego i administracyjnego (WO)
• Encyklopedia prawa (WBiHZ) Ochrona własności intelektualnej (WO)
• Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej (WMiIS) 
• Prawne uwarunkowania gospodarki (WMiIŚ) 
• Prawo gospodarcze (WBiHZ, WTD, WR) 
• Prawo rolne (WR)
• Prawo w turystyce (WBiHZ) 
• Prawo własności intelektualnej (WMiIŚ) 
• Protokół dyplomatyczny (WBiHZ) 
• Samorząd terytorialny (WMiIŚ)
• Technologia pracy umysłowej
• Wprowadzenie do filozofii
• Wprowadzenie do psychologii