PRZEDMIOTY PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY NAUK SPOŁECZNYCH I PEDAGOGIKI

NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM

Bezpieczeństwo publiczne na OW;
Dialog i negocjacje w polityce społecznej;
Dialog i negocjacje w zakresie finansów;
Egzamin dyplomowy;
Ekonomika i finansowanie ochrony środowiska;
Ekonomika ochrony środowiska;
Etyka biznesu;
Metodyka pracy socjalnej;
Metody i techniki badań społecznych;
Organizacja i finansowanie instytucji polityki polityki społecznej;
Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi;
Patologie społeczne na OW;
Pedagogika czasu wolnego;
Pedagogika opiekuńcza;
Pedagogika w turystyce;
Podstawy socjologii; 
Polityka edukacyjna i oświatowa na obszarach wiejskich;
Polityka i ekonomia czasu wolnego;
Polityka ochrony zdrowia i edukacja zdrowotna na obszarach wiejskich;
Polityka społeczna;
Polityka społeczna wobec rodziny;
Polityka społeczna w UE;
Praca licencjacka;
Psychologia i sztuka negocjacji w biznesie;
Psychologia społeczna;
Samorząd terytorialny w systemie polityki społecznej;
Sektor pozarządowy w polityce społecznej i pracy socjalnej;                                                                          Seminarium licencjackie;

Służby społeczne i praca socjalna;
Socjologia czasu wolnego i turystyki;
Socjologia gospodarki;
Socjologia miasta i wsi;
Socjologia wsi i rolnictwa; 
Socjologia problemów rodziny i wychowania; 
Socjologia problemów społecznych i gospodarczych;
Turystyka zdrowotna;
Wprowadzenie do polityki społecznej;
Współczesna myśl polityczna i społeczna;
Zarządzanie polityką społeczną na szczeblu lokalnym;

NA POZOSTAŁYCH WYDZIAŁACH

Bioetyka i metodologia nauk (WMWiNoZ);
Etyka z bioetyką (MOD; WL; WMWiNoZ; WOiAK; WRiB); 
Filozofia (st. dokt. UP);
Filozofia przyrody (MOD; WIŚiGP; WL; WNoŻiŻ; WTD);
Historia sztuki (MOD; WL; WTD); 
Metodologia i organizacja czasu wolnego (WWNoŻiŻ);
Osobiste i społeczne kompetencje człowieka (MOD);
Pedagogika społeczna (MOD);
Pedagogika z elementami etyki (st. dokt. UPP; st. dokt. UPP - anglojęzyczne);
Psychologia (WMWiNoZ);
Socjologia kultury (WL);
Socjologia miasta i wsi (WOiAK);
Socjologia polityki (MOD; WL; WRiB); 
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej (WIŚiGP);
Technologia pracy umysłowej (WSP);
Trening umiejętności interpersonalnych (st. dokt. UPP);