PROBLEMATYKA BADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W AGROBIZNESIE

Zarządzanie przedsiębiorstwem

• zarządzanie strategiczne,
• analiza pozycji rynkowej,
• zarządzanie zasobami ludzkimi,
• zarządzanie finansami,
• efektywność kapitału,
• funkcja kredytów w zarządzaniu,
• nowoczesne zasady inwestowania,
• zarządzanie marketingowe,
• analiza i plan marketingowy przedsiębiorstwa

Logistyka w agrobiznesie (Zarządzanie logistyczne i marketingowe)

• strategie logistyczne przedsiębiorstw agrobiznesu,
• systemy logistyczne w przedsiębiorstwach,
• zarządzanie logistyczne,
• koszty logistyczne,
• analiza infrastruktury logistycznej,
• centra logistyczne,
• marketing logistyczny,

Nowoczesne systemy produkcji w rolnictwie

• rolnictwo zrównoważone,
• systemy gospodarowania w rolnictwie,
• integracja rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym,
• ocena efektywności stosowanych technologii (opłacalność ważniejszych kierunków produkcji)

Rynek nieruchomości

• wycena nieruchomości rolnych,
• wycena gospodarstw i ich składników majątkowych,
• konwersja ziemi jako element rozwoju gospodarczego,
• wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych,
• prawne aspekty obrotu nieruchomościami,
• prawne aspekty dzierżawy

Prawo rolne i administracyjne

• czynniki rozwoju prawa rolnego, 
• problemy ogólne prawa rolnego,
• przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, 
• przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną,
• prawne aspekty funkcjonowania rynku roślinnych surowców rolnych,
• prawne aspekty funkcjonowania grup producenckich,
• prawo administracyjne (postępowanie administracyjne,
• egzekucyjne, sądowe, ochrona obywatela),
• prawne aspekty ubezpieczeń i wypadków w rolnictwie