PROBLEMATYKA BADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W AGROBIZNESIE

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • zarządzanie strategiczne,
 • analiza pozycji rynkowej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie finansami,
 • efektywność kapitału,
 • funkcja kredytów w zarządzaniu,
 • nowoczesne zasady inwestowania,
 • zarządzanie marketingowe,
 • analiza i plan marketingowy przedsiębiorstwa.

Logistyka w agrobiznesie (Zarządzanie logistyczne i marketingowe)

 • strategie logistyczne przedsiębiorstw agrobiznesu,
 • systemy logistyczne w przedsiębiorstwach,
 • zarządzanie logistyczne,
 • koszty logistyczne,
 • analiza infrastruktury logistycznej,
 • centra logistyczne,
 • marketing logistyczny.

Nowoczesne systemy produkcji w rolnictwie

 • rolnictwo zrównoważone,
 • systemy gospodarowania w rolnictwie,
 • integracja rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym,
 • ocena efektywności stosowanych technologii (opłacalność ważniejszych kierunków produkcji).

Rynek nieruchomości

 • wycena nieruchomości rolnych,
 • wycena gospodarstw i ich składników majątkowych,
 • konwersja ziemi jako element rozwoju gospodarczego,
 • wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych,
 • prawne aspekty obrotu nieruchomościami,
 • prawne aspekty dzierżawy

Prawo rolne i administracyjne

 • czynniki rozwoju prawa rolnego, 
 • problemy ogólne prawa rolnego,
 • przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, 
 • przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną,
 • prawne aspekty funkcjonowania rynku roślinnych surowców rolnych,
 • prawne aspekty funkcjonowania grup producenckich,
 • prawo administracyjne (postępowanie administracyjne,
 • egzekucyjne, sądowe, ochrona obywatela),
 • prawne aspekty ubezpieczeń i wypadków w rolnictwie

Polityka społeczna, filozofia, psychologia i pedagogika

 • aksjologia działalności gospodarczej
 • antropologia filozoficzna
 • etyka biznesu
 • problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu i odpowiedzialnej konsumpcji
 • filozofia przyrody
 • filozofia współczesna
 • problematyka sprawiedliwości dystrybutywnej
 • kierunki wielofunkcyjnego rozwoju wsi w świetle występujących problemów społecznych
 • nowe zarządzanie publiczne w polityce społecznej
 • pedagogika społeczna
 • problematyka rozwoju zrównoważonego
 • problematyka samowystarczalności energetycznej w wymiarze lokalnym i regionalnym
 • problematyka turystyki na obszarach chronionych
 • problematyka rozwoju e-biznesu oraz zaufania w e-biznesie
 • nowe formy gospodarowania z perspektywy rozwoju prosumpcji i ekonomii współdzielenia,
 • problematyka zachowań konsumenckich i ekonomii behawioralnej
 • problemy realizacji polityki społecznej w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej
 • psychologia i sztuka negocjacji
 • psychologia i socjologia środowiska
 • rola państwa i udziału społecznego obywateli w racjonalnym gospodarowaniu środowiskiem i jego zasobami
 • samorząd w wymiarze lokalnym i regionalnym
 • społeczne przemiany na obszarach wiejskich
 • społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony środowiska i zasobów naturalnych
 • wpływ podmiotów społecznych na stanowienie i zmiany prawa w zakresie polityki społecznej
 • współczesne wyzwania rynku pracy – aspekty społeczno-psychologiczne
 • zagadnienia metodologiczne nauk społecznych