PROBLEMATYKA BADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY NAUK SPOŁECZNYCH I PEDAGOGIKI

PROBLEMATYKA BADAWCZA KATEDRY

 • Problemy realizacji polityki społecznej w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej;
 • Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony środowiska i zasobów naturalnych;
 • Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju wsi w świetle występujących problemów społecznych;
 • Rola państwa i udziału społecznego obywateli w racjonalnym gospodarowaniu środowiskiem i jego zasobami;
 • Zagadnienia metodologiczne nauk społecznych;
 • Samorząd w wymiarze lokalnym i regionalnym;
 • Społeczne przemiany na obszarach wiejskich;
 • Aksjologia działalności gospodarczej;
 • Pedagogika społeczna;
 • Człowiek i metafizyka;
 • Hermeneutyka;
 • Fenomenologia religii;
 • Pedagogika i organizacja czasu wolnego;
 • Problematyka rozwoju zrównoważonego;
 • Geneza, rola i znaczenie koncepcji „Global Governance”;
 • Problematyka samowystarczalności energetycznej w wymiarze lokalnym i regionalnym;
 • Problematyka zachowań konsumenckich i ekonomii behawioralnej;
 • Etyka biznesu;
 • Filozofia przyrody;
 • Psychologia i sztuka negocjacji.

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY

Dr hab. Dariusz PIEŃKOWSKI

1. Selfishness and Cooperation from the Evolutionary Point of View and its Implications for Economics, "Ecological Economics" 2009, nr 2, s. 335-344. (IF = 2,422)                            2. Paradoks Jevons'a a konsumpcja energii w Unii Europejskiej, (The Jevons Effect and the Consumption of Energy in the European Union), "Problemy Ekorozwoju" (Problems of Sustainable Development) 2012, nr 1, s. 105-116. (IF = 0,723)                                                                      3. (współaut.), A Holistic Framework for Trust in Online Transactions, "International Journal of Management Reviews" 2012, nr 1, s. 85-103. (IF = 2,641)                                          4. Sprawiedliwość dystrybutywna w świetle optimum Pareto i idei zrównoważonego rozwoju, Białystok 2013, ss. 172.                                                                                                                                                      5. (współaut.), In Search of the Present Economy and Society Modernisation Concept (An Attempt to Explain the Main Problems), "Problemy Ekorozwoju" (Problems of Sustainable Development) 2013, nr 1, s. 115-123. (IF = 1,510).                                                                                            6. (współred. nauk.), Sustainable Development. Theory - Practice - Education, Poznań-Białystok 2012, ss. 303.                                                                                                                                                7. Rola producentów w wybranych koncepcjach wzrostu gospodarczego, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2013, nr 2, s. 41-61.                                                                                                                                  8. (współred. nauk.), Soziookonomische Determinanten des grenzuberschreitenden Tourismus auf wertfollen Naturgebieten, Greifswald-Szczecin 2014, ss. 190.                                                              9. (współaut.), The Production Function in the Circular Economy, "Ekonomia i Środowisko" 2016, nr 2, s. 10-21.                                                                                                                                                            10. (współaut.), Are "Green" Municipalities Sustainable? An Analysis of the Development Conditions of Municipalities Located in Protected Areas, "Ekonomia i Środowisko" 2016, nr 3, s. 140-150.

Dr Irena BEKIER

1. Przyczyny i możliwości przezwyciężania zjawiska wypalania się osób zawodowo świadczących pomoc na rzecz potrzebujących, w: Problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Poznań 2012, s. 319-321. 
2. Strategies for Resolving interpersonal Conflicts, "Intercathedra" 2013, nr 1, s. 7-10.
3. Interpersonal Conflicts in an Organization and their Circumstances, "Intercathedra" 2013, nr 2, s. 7-11.
4. Charakterstyka i skala zjawiska bezdomności na przykładzie miasta Konina, w: Regionalne i lokalne aspekty polityki społecznej, Poznań 2014, s. 529-543. 
5. Cyberprzemoc w opinii i doświadczeniach uczniów szkół podstawowych, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa" 2015, nr 2, s. 313-322.
6. Negotiating - Strategies, Course and Rules, "intercathedra" 2015, nr 1, s. 7-10.
7. Cyberprzemoc w opinii i doświadczeniach studentów, w: Patologia w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych, Dąbrowa Górnicza 2015.
8. Zapobieganie wypalaniu się pracowników socjalnych jako strategia wzrostu jakości ich pracy, w: Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości na tle przemian społecznych i ekonomicznych, Warszawa 2015, s. 98-109.
9. Social Perception - How People Perseive Each Other, "Intercathedra" 2017, nr 1, s. 12-15.
10. Stress and Stress Management Strategies, "Intercathedra" 2017, nr 1, s. 16-20.
 
Dr Zdzisław CZAJA
 
1. (współred. nauk.), Socjologia i ekonomika ochrony środowiska na wsi i w rolnictwie, Poznań 1999, ss. 236.
2. (współred. nauk.),  Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z Unią Europejską, Poznań 2000, ss. 300.
3. (współaut.), Nowe konflikty społeczne na wsi polskiej jako efekt dynamiki przemian społeczno-gospodarczych, w: Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych, Rzeszów 2000, s. 121-130.
4. (współaut.), Społeczeństwo i środowisko w dobie globalizacji gospodarki. Kwestie wybrane, Poznań 2002, ss. 134. 
5. Jakość życia z rodzimą biedą w tle, w: Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej - szanse i zagrożenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", Poznań 2002, s. 227-237.
6. Dylematy konsumpcji w procesie globalizacji, w: Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne,"Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", Poznań 2004, s. 217-231.
7. Z międzynarodowych doświadczeń funkcjonowania trzeciego sektora - w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwecji, w: Polityka społeczna i gospodarcza w warunkach globalizacji. Wybrane zagadnienia, Poznań 2012, s. 77-102.
8. Europejska polityka spójności w perspektywie tożsamości społeczeństwa informacyjnego, "Ekonomia i Środowisko" 2014 nr 3, s. 71-91, (O-L).
9. Managing the World - Global Governance a Change or Utopia, "Intercathedra" 2014, nr 3, s. 15-22.
10. Zagrożenie struktur państwowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa" 2015, nr 3, s. 73-91.
 
Dr Olga GRABOWSKA-CHENCZKE
 
1. Zastosowanie metody fonogestów w nauczaniu języków obcych - podejście eksperymentalne, w: Nie głos, ale słowo... Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących, Lublin 2011, s. 163-169.
2. Kierunki rozwoju rynku usług szkoleniowych, w: Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiostwem. Analizy i studia przypadków, Poznań 2012, s. 75-85.
3. (współaut.), Rola usług szkoleniowych w sytuacji pogłębiającego się kryzysu pracy na świecie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu" 2014, nr 29, s. 221-223.
4. (współaut.), Training Services in a Perspective of Labor Market Crisis, "Intercathedra" 2014, nr 3, s. 46-54.
5. (współaut.), Poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego osób starszych, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa" 2015, nr 3, s. 375-398.
6. (współaut.), Seniorzy wobec współczesnych wyzwań technologii informacyjnych i komunikacyjnych, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa" 2015, nr 4, s. 265-278.
 
Dr Barbara Ł. KOŁODZIEJ
 
1. Potrzeba wsparcia psychologicznego ratowników medycznych w kontekście wsparcia psychologicznego funkcjonariuszy policji i straży pożarnej, "Journal of Ecology and Health" 2011, nr 1, s. 35-38.
2. Uwarunkowania realizacji zadań publicznych służb zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy oraz ich konsekwencje, w: Problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Poznań 2012, s. 301-318.
3. Polityka rodzinna w statutach i programach wybranych partii politycznych, w: Kobiety w przestrzeni polityki społecznej wobec rodziny. Aspekty edukacyjne, Mysłowice 2013, s. 169-190.
4. Problemy alkoholowe oraz ich rozwiązywanie w doswiadczeniach i w opiniach uczestników terapii dla uzależnionych, "Przewodnik Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa" 2014, nr 3, s. 259-278.
5. W przededniu zmian. Opinie wybranych grup społecznych o pomocy społecznej, w: Regionalne i lokalne aspekty polityki społecznej, Poznań 2014, s. 366-389.
6. Condition of Polish SMESector in the Context of the Relation of Enterpreneurs with the Local Government, "Intercathedra" 2014, nr 4, s. 36-43.
7. (współaut.), Wybrane aspekty zarządzania lokalną polityką społeczną, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa" 2015, nr 2, s. 227-241.
8. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, jego edukacja a uczestnictwo w życiu społecznym, w: Polityka edukacyjna i oświatowa w polityce społecznej. Wybrane zagadnienia, Poznań 2015, s. 139-162.
9. Environmental Protection Problems in Food Idustry, "Intercathedra" 2016, nr 1, s. 40-47.
10. The Importance of Lifelong Vocational Training for the Growth of Innovation and Competitiveness of Enterprises, "Intercathedra" 2016, nr 4, s. 14-21.
 
Dr Damian MICHAŁOWSKI
 
1. Racjonalizm i humanizm. Wokół filozoficznych refleksji Barbary Skargi, "Kwartalnik Filozoficzny" 2009, nr 4, s. 13-26.
2. Człowiek i metafizyka. O późnej filozofii Barbary Skargi, "Kwartalnik Filozoficzny" 2009, nr 4, s. 27-43.
3. Nachhaltige Entwicklung in der gegenwartigen theoretischen und politischen Diskussion - Die Grundprobleme im Umriss, w: Nachhaltige Entwicklung - transnational. Sichten und Erfahrungen aus Mitteleuropa, Berlin 2011, s. 51-61.
4. Paula Ricoeura hermeneutyka symboli. Próba prezentacji, "Kwartalnik Filozoficzny" 2012, nr 3, s. 91-114.
5. (współaut.), Hermeneutyka dyskursu według Paula Ricoeura, "Kwartalnik Filozoficzny" 2013, nr 4.
6. Nihilizm i christianizm u Fiodora Dostojewskiego, "Szkice Humanistyczne" 2014, nr 1-2, s. 177-195.
7. Ambiwalencja i Tajemnica. Wokół antropologii filozoficznej Dostojewskiego, "Logos i Ethos" 2015, nr 1, s. 7-24.
8. Człowiek i metafizyka. Wprowadzenie do późnej filozofii Barbary Skargi, Poznań 2015, ss. 183.
9. Kulturowe implikacje poszukiwania siebie, w: Fromm - Aplikacje, Wrocław 2016, s. 89-101.
10. Aporie sobości. Problem tożsamości osobowej w powieściach Wiesława Myśliwskiego, Kraków 2018, ss. 135.
 
Dr Jerzy STĘPIEŃ
 
1. Regionalizm, integracja a społeczeństwo obywatelskie, w: Współczesne społeczeństwo polskie, Poznań 2002, s. 245-256.
2. (współred. nauk.), Społeczne uczestnictwo w rozwoju lokalnym, „Z Warsztatu Badawczego Katedry Nauk Społecznych Akademii Rolniczej w Poznaniu” Poznań-Włocławek 2004, ss. 155.
3. Kadry i zarządzanie w administracji, Poznań 2005, ss. 300.
4. (red. nauk.), Praca i kapitał społeczny w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, Poznań 2006, ss. 244.
5. Kapitał ludzki i siły społeczne w procesie rozwoju społeczności lokalnej, „Zarządzanie w Samorządzie Terytorialnym” 2007, nr 1, Warszawa 2007, s. 7-14.
6. (współaut.), Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Bydgoszcz 2008, ss. 207.
7. (współaut.), Prawno-organizacyjne i społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Zagadnienia wybrane, Toruń 2012, ss. 281.
8. Społeczno-organizacyjne aspekty zarządzania polityką społeczną na szczeblu regionalnym i lokalnym, w: Regionalne i lokalne aspekty polityki społecznej, Poznań 2014, s. 69-86.
9. (współred. nauk.), Regionalne i lokalne aspekty polityki społecznej, Poznań 2014, ss. 598.
10. (współred. nauk.), Regionalny i lokalny wymiar polityki społecznej, Poznań 2016, ss. 205.
 
Mgr Wojciech L. JANIK
 
1. (współred. nauk.), Społeczne i ekonomiczne zagadnienia procesu transformacji ustrojowej na wsi i w rolnictwie, Poznań 1992, ss. 125.
2. (współred. nauk.), Socjologia gospodarki. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Poznań 1995 (r. wyd. 1996), ss. 217.
3. (współred. nauk.), Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Przyjmowanie zachodnioeuropejskich dróg rozwoju, utrzymywanie własnej tożsamości czy poszukiwanie innych rozwiązań, T. II, Poznań 1998, ss. 486.
4. (współred. nauk.), Wieś i rolnictwo Wielkopolski. Przyjmowanie zachodnioeuropejskich dróg rozwoju, utrzymywanie własnej tożsamości czy poszukiwanie innych rozwiązań?, Poznań 1998 (r. wyd. 1999), ss. 241.
5. (współred. nauk.), Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z Unią Europejską, Poznań 2000, ss. 300.
6. Bieda na wsi jako problem i kwestia społeczna, w: Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, Poznań 2001, s. 453-464.
7. (współaut.), Problem demokracji w warunkach postępu procesów globalizacji gospodarki oraz rozwoju integracji europejskiej, w: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej, “Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, Poznań 2002, s. 38-54.
8. Zagadnienie kapitału społecznego a problem strategii rozwoju polskiego rolnictwa, w: Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", Poznań 2004, s. 171-188.
9. (współaut.), Polskie kontrowersje wokół przyjęcia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w: Problemy polityki społecznej. Wybrane zagadnienia teoretyczne i prak-tyczne, Poznań 2012, s. 219-243.
10. (współaut.), Rola wojewódzkich urzędów pracy w systemie instytucjonalnym rynku pracy i promocji zatrudnienia. Zagadnienia wybrane, w: Regionalne i lokalne aspekty polityki społecznej, Poznań 2014, s. 265-288.