PROBLEMATYKA BADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY NAUK SPOŁECZNYCH I PEDAGOGIKI

PROBLEMATYKA BADAWCZA KATEDRY

• Aksjologia działalności gospodarczej
• Antropologia filozoficzna
• Etyka biznesu
• Filozofia przyrody
• Filozofia współczesna
• Geneza, rola i znaczenie koncepcji światowego zarządzania
• Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju wsi w świetle występujących problemów społecznych
• Nowe zarządzanie publiczne w polityce społecznej
• Pedagogika i organizacja czasu wolnego
• Pedagogika społeczna
• Problematyka rozwoju zrównoważonego
• Problematyka samowystarczalności energetycznej w wymiarze lokalnym i regionalnym
• Problematyka zachowań konsumenckich i ekonomii behawioralnej
• Problemy realizacji polityki społecznej w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej
• Psychologia i sztuka negocjacji
• Psychologia i socjologia środowiska
• Rola państwa i udziału społecznego obywateli w racjonalnym gospodarowaniu środowiskiem i jego zasobami
• Samorząd w wymiarze lokalnym i regionalnym
• Społeczne przemiany na obszarach wiejskich
• Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony środowiska i zasobów naturalnych
• Uwarunkowania i korelaty zaradności społecznej
• Wpływ podmiotów społecznych na stanowienie i zmiany prawa w zakresie polityki społecznej
• Współczesne wyzwania rynku pracy – aspekty społeczno-psychologiczne
• Zagadnienia metodologiczne nauk społecznych