PROBLEMATYKA BADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY EKONOMII

Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju

• Sieci agrobiznesu jako czynnik zrównoważonego rozwoju
• Zależności przestrzenne między syntetycznymi miernikami poziomu rozwoju zrównoważonego i infrastruktury instytucjonalnej
• Ekologizacja przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej
• Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw agrobiznesu
• Zrównoważona konsumpcja
• Infrastruktura ekologiczna i jej stan i poziom rozwoju na obszarach wiejskich
• Bezpieczeństwo żywnościowe
• Wielowymiarowość procesów globalizacji, w szczególności handel międzynarodowy artykułami rolnymi

Źródła energii odnawialnej w gospodarce

• Globalne problemy surowcowo-energetyczne i ich wpływ na bezpieczeństwo energetyczne
• Źródła energii odnawialnej oraz ich efektywność ekonomiczna i ekologiczna
• Strategia rozwoju polskiej energetyki
• Polityka gospodarcza Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój energetyki odnawialnej

Rynek żywności ekologicznej

• Producenci żywności ekologicznej jako uczestnicy rynku
• Przetwórstwo żywności ekologicznej
• Kanały dystrybucji żywności ekologicznej
• Konsument żywności ekologicznej

Społeczne aspekty rozwoju ekonomicznego

• Poziom życia na obszarach wiejskich
• Niepewność dochodów i zatrudnienia ludności wiejskiej
• Aktywność zawodowa ludności na obszarach wiejskich
• Zabezpieczenia społeczne