INFORMACJE KATEDRY DLA DOKTORANTÓW

Zagadnienia na egzamin doktorski - ekonomia jako dyscyplina dodatkowa

 1. Ekonomiczne funkcje państwa, teoretyczne koncepcje roli państwa.
 2. Rynek i jego podstawowe elementy, prawa i determinanty, popyt i podaż, pułapy cenowe.
 3. Elastyczność popytu i podaży.
 4. Istota i struktura rynku kapitałowego.
 5. Produkt krajowy brutto i dochód narodowy, metody liczenia PKB.
 6. Budżet państwa: dochody i wydatki budżetu.
 7. Problem deficytu budżetowego i długu publicznego.
 8. System pieniężno – kredytowy: zasoby pieniądza, system bankowy, kreacja pieniądza.
 9. Instrumenty polityki pieniężno – kredytowej banku centralnego.
 10. Cykl koniunkturalny i rodzaje wahań cyklicznych, teorie wahań.
 11. Rynek pracy i jego podstawowe elementy.
 12. Przyczyny bezrobocia w ujęciu neoklasycznym i keynesistowskim.
 13. Istota, funkcje i podział przedsiębiorstw.
 14. Koszty i korzyści działalności gospodarczej.
 15. Inflacja i główne teorie inflacji.
 16. Inflacja a bezrobocie; krzywa Phillipsa.
 17. Funkcje i korzyści wymiany międzynarodowej.
 18. Teorie handlu zagranicznego.
 19. Instrumenty polityki handlowej.
 20. Międzynarodowy system walutowy: rynek walutowy, kursy walut.
 21. Polska transformacja systemowa: cele i realizacja polityki stabilizacyjnej i polityki systemowej

ZALECANA LITERATURA

 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2003): Ekonomia. Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Hall R., Taylor J. (2000): Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Kamerschen D., KcKenzie R., Nardinelli C. (1991): Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność“, Gdańsk.
 4. Marciniak S. (1998): Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Milewski R., Kwiakowski E. (2005): Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Samuelson P., Nordhaus W. (2000): Ekonomia 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.