Studia doktoranckie

Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w roku akademickim 2018/2019, prowadzone będą w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, w formie 4-letnich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w zakładce REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE.

Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. Kandydaci mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie, a doktoranci I roku studiów stacjonarnych również o stypendium projakościowe, a także naukowe dla najlepszych doktorantów.

Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 maja 2018 r. Doktoranci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendium naukowe dla najlepszych doktorantów.

W ramach praktyk zawodowych doktoranci studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium doktoranckie zobowiązani są w roku akademickim 2018/2019 do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 60 godzin w danym roku akademickim, doktoranci studiów stacjonarnych bez stypendium w wymiarze 30 godzin, natomiast studiów niestacjonarnych 10 godzin.

Studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym będą również realizowane w ramach Modułu studiów doktoranckich w projekcie „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka II, wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucji Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (szczegóły w zakładce STUDIA DOKTORANCKIE W RAMACH PROGRAMU "PO WER").

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...