UWAGA Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia!

UWAGA Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu!

Przypominamy, że Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty  15 i 16 lipca 2019. Dyżur WKR trwa w godz. 8.00 – 16.00 w Sali 162 Collegium Maximum UPP Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Wojska Polskiego 28.

Kandydat, który na rekrutacyjnym koncie kandydata (rkk), posiada status „zakwalifikowany do przyjęcia” składa następujące dokumenty (w koszulce krystalicznej A4, pierwsza kartka to trzecia strona ankiety osobowej wydrukowanej z systemu rekrutacyjnego):

1/poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),

2/ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

3/ dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką.

4/ kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (pierwsza strona)

Kandydaci zarejestrowani w  systemie proszeni są o bezwzględne dodawanie zdjęcia (wymiary 236x295 pikseli, standard zdjęcia dowodowego) w części – ankieta osobowa. W przypadku pominięcia zdjęcia formularza nie uda się wydrukować (a jest konieczne przy składaniu dokumentów).

Szczegóły nt. wymaganych dokumentów, w tym zdjęcia na: https://skylark.up.poznan.pl/kandydat/dokumenty

Pozdrawiamy

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WES