Komunikat Dziekana z dnia 21 stycznia 2022 roku / Dean's announcement of January 21st

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 11/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2022 w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, postanawiam, że w okresie od dnia 22 stycznia 2022 r. do 24 lutego 2022 r. kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (w tym anglojęzycznych) prowadzonych na WE prowadzi się co do zasady z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

Jednocześnie informuję, że w celu dokończenia realizacji zajęć dydaktycznych i przeprowadzenia zaliczeń ćwiczeń oraz seminariów, w okresie do 31 stycznia 2021 r., na studiach stacjonarnych, dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach możliwość przeprowadzenia wcześniej zaplanowanych i uzgodnionych ze studentami form zaliczeń (np. kolokwia pisemne) - stacjonarnie na terenie Uczelni. Decyzję dotyczącą formy przeprowadzenia w/w zajęć (stacjonarnie lub zdalnie) podejmuje każdorazowo prowadzący/kierownik danego przedmiotu.

O trybie realizacji zajęć na studiach doktoranckich oraz podyplomowych prowadzonych przez Wydział decydują odpowiednio: kierownik studiów doktoranckich i kierownik studiów podyplomowych w porozumieniu z Dziekanem.

Realizacja zajęć w trybie stacjonarnym odbywa się w reżimie sanitarnym, na zasadach określonych we wcześniejszych komunikatach i zarządzeniach Rektora UPP (https://puls.edu.pl/zarz-dzenia-i-komunikaty-rektora-w-sprawie-koronawirusa ).  

Egzaminy i zaliczenia w zimowej sesji egzaminacyjnej (2-13 lutego 2022) oraz w sesji poprawkowej (19-24 lutego br.) zaleca się przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, poprzez zalecane w UPP platformy elektroniczne.

W  razie ewentualnych pytań dotyczących organizacji zajęć w okresie 22-23 stycznia br. informacji udziela - poprzez platformę MS Teams  - Kierownik Dziekanatu, mgr Cezary Kozera.  

               (-) Dziekan Wydziału

          Prof. dr hab. Walenty Poczta

 

 

Dean's announcement of January 21st, 2022 on the organization of education process from January 22nd to February 24th, 2022

 

With reference to Regulation No. 11/2022 of the Rector of the Poznań University of Life Sciences of January 21st, 2022 on the limitation of the functioning of the Poznań University of Life Sciences, I decide that in the period from January 22nd, 2022 to February 24th, 2022, full-time education and the first and second cycle extramural studies (including English-language studies) at the Faculty of Economics are generally conducted with the use of distance learning methods and techniques (remotely).

At the same time, I would like to inform you that in order to complete the practical classes, until January 31st, 2021, in full-time studies, in exceptional circumstances, it is possible to conduct previously planned and agreed forms of credits (e.g. written tests) - stationary at the University. The decision on the form of conducting the above mentioned classes (stationary or remotely) each time is made by the teacher of a given subject.

The procedure for conducting classes in doctoral and postgraduate studies conducted by the Faculty is decided by the head of doctoral studies and the head of postgraduate studies in consultation with the Dean.

Stationary classes are carried out in accordance with the sanitary regime, on the terms set out in the previous announcements and orders of the Rector of the UPP (https://puls.edu.pl/zarz-dzenia-i-komunikaty-rektora-w-sprawie-koronawirusa ).

Exams and credits in the winter examination session (February 2-13, 2022) and in the retake session (February, 19-24 this year) are recommended to be carried out with the use of distance learning methods and techniques, through electronic platforms recommended by UPP.

The Dean of the Faculty of Economics

(-) Prof. dr hab. Walenty Poczta