KOMUNIKAT DZIEKANA z dnia 20 maja 2021 roku

W SPRAWIE DOKOŃCZENIA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH,SESJI EGZAMINACYJNEJ ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/21

W nawiązaniu do Komunikatu Dziekana z dnia 9.03.2021 r. i Instrukcji nr 10 Dziekana WE z dnia 26 stycznia 2021 r., informuję, iż na Wydziale Ekonomicznym do końca semestru letniego roku akademickiego 2020/21 nie przewiduje się zmian w organizacji procesu dydaktycznego.

Wszystkie zajęcia w semestrze letnim, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych,  będą nadal prowadzone z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, według semestralnego rozkładu zajęć.

W formie stacjonarnej (na terenie Uczelni) jest możliwa wyłącznie realizacja niezbędnych zajęć – np. zajęć terenowych czy niektórych zajęć o charakterze praktycznym na studiach podyplomowych. Z uwagi na  jakość kształcenia dopuszcza się również możliwość realizacji w formie stacjonarnej konsultacji ze studentami (zwłaszcza z dyplomantami kończącymi pisanie prac magisterskich i licencjackich). Przy bezpośrednich kontaktach, w trosce o bezpieczeństwo pracowników i studentów, konieczne jest zachowanie ścisłego reżimu sanitarnego.

Obowiązującym i zalecanym trybem przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej pozostaje również forma zdalna. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację zaliczeń i egzaminów (np. egzaminów końcowych na studiach podyplomowych) w formie stacjonarnej (bezpośredniej), przy zachowaniu niezbędnych warunków sanitarnych.

Decyzje dotyczące innej niż zdalna formy zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów podejmują kierownicy przedmiotów za zgodą kierownika katedry i w porozumieniu z Dziekanem.

Władze Wydziału podjęły również decyzję o utrzymaniu hybrydowego systemu przeprowadzania egzaminów dyplomowych. Przypominam, że zgodnie z tą procedurą  w sali, w której odbywają się egzaminy dyplomowe przebywają wyłącznie: Przewodniczący i Sekretarz Komisji oraz Dyplomant (osoby te powinny mieć osłonięte usta i nos oraz zachować dystans społeczny). Promotor i Recenzent uczestniczą w egzaminie dyplomowym w trybie zdalnym. Tym samym zostały utrzymane w mocy szczegółowe wytyczne w zakresie procedury dyplomowania na Wydziale przedstawione w Instrukcji nr 8 Dziekana z dnia 1 czerwca 2020 r. (https://wes.up.poznan.pl/sites/default/files/u90/Instrukcja%20nr%208%20Dziekana%20WE-S_01.06.2020.pdf)  

Jednocześnie proszę wszystkich Państwa, Nauczycieli i Studentów, o dalszą ostrożność  we wprowadzaniu stacjonarnych form realizacji procesu dydaktycznego. Pozwoli to podtrzymać obserwowany ostatnio pozytywny trend ograniczania pandemii.

Ponadto, raz jeszcze apeluję do wszystkich Studentów Wydziału o pilne przystąpienie do akcji szczepień przeciwko COVID-19. Pracownicy Uniwersytetu już zostali objęci powszechnym systemem szczepień. Dzięki odpowiedzialnemu zachowaniu nas wszystkich, Pracowników i Studentów, możliwy będzie bezpieczny powrót na Uczelnię w październiku 2021 roku.

Proszę o śledzenie dalszych informacji przekazywanych na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego UPP i w mediach społecznościowych.

 

Dziekan WE

(-) Prof. dr hab. Walenty Poczta