Komunikat Dziekana z dnia 17.02.2022 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2021/22

Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomicznego z dnia 17.02.2022 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2021/22

 

Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału Ekonomicznego,

 

W nawiązaniu do wcześniejszych wytycznych i zaleceń przyjętych w naszej  Uczelni (por. https://puls.edu.pl/sites/default/files/komunikat-organizacja_zajec_dydaktycznych_w_roku_2021-2022.pdf  ).

przekazuję założenia dotyczące organizacji procesu kształcenia w semestrze letnim.

 

Na Wydziale Ekonomicznym przywraca się  hybrydowy tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wszystkie ćwiczenia i seminaria będą realizowane w formie tradycyjnej - bezpośredniej (w siedzibie Uczelni) a wykłady będą prowadzone zdalnie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość (w analogiczny sposób jak wcześniej – z wykorzystaniem zatwierdzonych w Uczelni platform i narzędzi informatycznych).

Na studiach stacjonarnych, w planie tygodniowym zostaną wyodrębnione „dni wykładowe”, co pozwoli na uniknięcie przeplatania wykładów z ćwiczeniami oraz ułatwi organizację zajęć. Na studiach niestacjonarnych, podczas zjazdów również jeden dzień zostanie przeznaczony na realizację zajęć stacjonarnych w siedzibie Uczelni a jeden dzień na realizację wykładów w formie zdalnej.  

Zajęcia w formie tradycyjnej - bezpośredniej będą się odbywać z zachowaniem obowiązujących w danym momencie wytycznych i wymogów sanitarnych na zasadach określonych w komunikatach i zarządzeniach Rektora UPP (https://puls.edu.pl/zarz-dzenia-i-komunikaty-rektora-w-sprawie-koronawirusa ).  

W przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród studentów lub pracowników zalecane jest postępowanie zgodne procedurą określoną w Komunikacie nr 10 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie informowania o izolacji i kwarantannie związanej z Covid-19  ( https://puls.edu.pl/sites/default/files/komunikat_nr_10.pdf ),
a także postępowanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa zachęcam i ponownie apeluję do Państwa o zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi!

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej i wprowadzenia ewentualnych ograniczeń na poziomie krajowym/lokalnym, organizacja zajęć może ulec zmianie.

Proszę śledzić informacje, jakie będą się ukazywać na stronie internetowej Uczelni i Wydziału.

 

Dziekan WE (-) Prof. dr hab. Walenty Poczta

 

W przypadku podejrzenia zakażenia lub zakażenia koronawirusem wśród studentów oraz pracowników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi, zaleca się następujące postępowanie:

1/ Każda osoba, a zwłaszcza niezaszczepiona, u której występują objawy wskazujące na podejrzenie zakażenia wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku) podejmuje decyzję o samoizolacji czyli o odizolowaniu się w miejscu zamieszkania. Osoba taka nie może uczestniczyć w zajęciach w Uczelni. Samoizolacja trwa do czasu potwierdzenia zakażenia wirusem i wejścia w stan izolacji lub wykluczenia zakażenia. Usprawiedliwienie nieobecności studenta za okres samoizolacji pozostaje w gestii kierownika przedmiotu (wskazane jest posiadanie stosownej w/w dokumentacji).

2/ Osoba chora, u której stwierdzono na podstawie testu zakażenie wirusem SARS-CoV-2, podlega automatycznie obowiązkowemu odosobnieniu czyli tzw. izolacji domowej. Od 15 lutego br. izolacja trwa 7 dni. Studentom objętym izolacją przysługuje usprawiedliwienie nieobecności u prowadzących zajęcia na podstawie stosownej dokumentacji (zwolnienie lekarskie, pozytywny wynik testu lub informacja z Centrum e-zdrowia).

3/ Od 11 lutego br.  zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu” zatem sam kontakt z osobą chorą nie będzie już podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. Jeśli wystąpił kontakt z osobą chorą należy monitorować swój stan zdrowia i pamiętać o przestrzeganiu zasad dotyczących noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i zachowania odpowiedniego dystansu.

4/ Od 15 lutego 2022 zmieniły się również zasady dotyczące kwarantanny dla współdomowników. Jeśli student lub pracownika mieszka z osobą chorą na COVID-19, jego kwarantanna trwa tyle czasu, ile izolacja tej osoby. Studentom objętym przysługuje usprawiedliwienie nieobecności u prowadzących zajęcia na podstawie przedłożonego zaświadczenia o odbywaniu kwarantanny.

O sposobię odrobienia zaległości w ramach poszczególnych zajęć, w zależności od sytuacji w jakiej znalazł się student, decyduje nauczyciel akademicki prowadzący ćwiczenia lub seminaria.